Europejski nakaz zapłaty

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Na Łotwie europejski nakaz zapłaty wydają sądy rejonowe lub miejskie (rajona (pilsētas) tiesas), będące sądami pierwszej instancji w sprawach cywilnych. Właściwym sądem rejonowym lub miejskim jest co do zasady sąd mający siedzibę w oficjalnie zgłoszonym miejscu zamieszkania (deklarētā dzīvesvieta) powoda lub, jeśli powód nie podał takiego miejsca, w miejscu, gdzie powód ma adres domowy (dzīvesvietas adrese) lub siedzibę statutową (juridiskā adrese). Listę sądów można znaleźć tutaj.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Zgodnie z artykułem 485.1 ust. 1 pkt 1 łotewskiego kodeksu postępowania cywilnego wniosek o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty wydanego przez sąd rejonowy lub miejski należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym (abgabaltiesa). Na Łotwie jest pięć sądów okręgowych, które orzekają w sprawach cywilnych. Każdy z nich ma właściwość miejscową w danym okręgu sądowym, w którym działa kilka sądów rejonowych lub miejskich. Listę sądów można znaleźć tutaj.

Wniosek o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty należy złożyć w ciągu 45 dni od dnia, w którym wnioskodawca powziął wiadomość o okolicznościach, które stanowią podstawę ponownego zbadania nakazu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1 wskazanego artykułu.

Wniosek, w którym nie wskazano podstawy ponownego zbadania zgodnie z rozporządzeniem, odrzuca się i zwraca się wnioskodawcy. Wniosku złożonego ponownie również nie rozpatruje się, chyba że sąd uzna, że podstawy do ponownego zbadania uległy zmianie. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku można zaskarżyć w drodze zażalenia (blakus sūdzība).

Sąd rozpatruje wniosek o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty w trybie procedury pisemnej. Jeśli po zapoznaniu się z wnioskiem sąd okręgowy uzna, że spełnione zostały przesłanki ponownego zbadania nakazu, unieważnia zaskarżony nakaz w całości i przekazuje sprawę do ponownego zbadania przez sąd pierwszej instancji.

Natomiast jeśli sąd okręgowy stwierdzi, że zarzuty podniesione we wniosku nie dają podstaw do ponownego zbadania nakazu, wniosek zostaje odrzucony. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku można zaskarżyć w drodze zażalenia. Procedurę składania i rozpatrywania tego rodzaju zażaleń określono w rozdziale 55 łotewskiego kodeksu postępowania cywilnego. Tutaj można znaleźć tłumaczenie kodeksu na język angielski.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Dokumenty kierowane do sądu należy składać w formie papierowej osobiście lub przesłać je pocztą. Dokumenty kierowane do sądu można również składać drogą elektroniczną, korzystając z portalu e-lietas portāls lub wysyłając je na adres e-mail sądu. Dokumenty składane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym uznawanym na Łotwie (kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia (UE) nr 910/2014).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Europejski nakaz zapłaty musi być sporządzony w języku łotewskim lub przetłumaczony na ten język.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.