Europejski nakaz zapłaty

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Luksemburg

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądy właściwe w sprawach wydawania europejskiego nakazu zapłaty:

1. przewodniczący sądu okręgowego, lub sędzia, który go zastępuje, jeżeli wniosek dotyczy kwoty powyżej 15 000 EUR;

2. sędzia pokoju, jeżeli wniosek dotyczy kwoty nieprzekraczającej 15 000 EUR;

3. przewodniczący sądu pracy, lub sędzia, który go zastępuje, niezależnie od kwoty, jeżeli wniosek dotyczy:

  • umów o pracę, umowy o praktyce lub dodatkowych programów emerytalnych, zawartych pomiędzy pracodawcami, z jednej strony, a ich pracownikami, z drugiej strony, w tym umów obowiązujących po zakończeniu stosunku pracy;
  • świadczeń z tytułu ubezpieczenia od niewypłacalności przewidzianych w rozdziale V ustawy z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie dodatkowych programów emerytalnych, jeżeli dotyczą one podmiotu, o którym mowa w art. 21, i przedsiębiorstwa oferującego ubezpieczenia na życie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy, z jednej strony, a pracownikami, byłymi pracownikami i ich beneficjentami, z drugiej strony.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Do wydania orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu i wniosku o ponowne badanie nakazu właściwe są:

1. sąd okręgowy, jeżeli europejski nakaz zapłaty został wydany przez przewodniczącego sądu okręgowego, lub sędziego, który go zastępuje;

2. główny sędzia pokoju (fr. juge de paix directeur), lub sędzia, który go zastępuje, jeżeli europejski nakaz zapłaty został wydany przez sędziego pokoju;

3. sąd pracy, jeżeli europejski nakaz zapłaty został wydany przez przewodniczącego sądu pracy, lub sędziego, który go zastępuje;

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Luksemburg akceptuje przesyłki pocztowe jako środek komunikowania się.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Luksemburg akceptuje pisma w języku francuskim i niemieckim.

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.