Europejski nakaz zapłaty

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Artykuł 2 ustawy wykonawczej dotyczącej postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty:

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia, wnoszony jest do sądu. Jeśli kwota o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nie przekracza kwoty określonej w art. 93 a) kodeksu postępowania cywilnego, lub jeśli wchodzi w zakres lit. c) tego artykułu, do rozpatrzenia pozwu i podjęcia decyzji w jego sprawie właściwy jest sędzia sądu kantonalnego („kantonrechter”),

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Artykuł 9 ustawy wykonawczej dotyczącej postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty:

1. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona wykonalność europejskiego nakazu zapłaty w rozumieniu rozporządzenia, pozwany może, na podstawie powodów określonych w art. 20 ust. 1) i 2) rozporządzenia, złożyć wniosek o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty do sądu, który wydał ten nakaz.

2. Wniosek należy złożyć:

a. w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) rozporządzania, w terminie czterech tygodni po powiadomieniu pozwanego o wydaniu wykonalnego nakazu zapłaty;

b. w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lit.b) rozporządzenia, w terminie czterech tygodni po terminie utraty ważności podanych powodów;

c. w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzania, w terminie czterech tygodni po powiadomieniu pozwanego o określonym w artykule powodzie do ponownego zbadania wniosku;

3. W odniesieniu do wniesienia wniosku nie istnieje przymus adwokacki.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Zgodnie z holenderskim prawem postępowania cywilnego (art. 33 kodeksu postępowania cywilnego) dopuszcza się wniesienie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty drogą elektroniczną, o ile jest to przewidziane w przepisach proceduralnych sądu. Obecnie żaden sąd nie przewiduje takiej możliwości, więc pozew może zostać wniesiony jedynie:

- drogą pocztową;

- przez bezpośrednie przekazanie do kancelarii sądu.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Artykuł 8 ust. 2 ustawy wykonawczej dotyczącej postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

2. Europejski nakaz zapłaty, którego wykonalność została stwierdzona przez sąd w innym państwie członkowskim, jest wydawany zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia po niederlandzku lub tłumaczony na niderlandzki.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.