Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Europejski nakaz zapłaty

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

Postępowanie sądowe w Irlandii Północnej zostało unormowane w regulaminie wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) z 1980 r. [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland)] oraz w regulaminie sądów hrabstw (Irlandii Północnej) z 1981 r. [County Court Rules (Northern Ireland)]. Przepisy te zostały wydane na podstawie ustawy o sądownictwie (Irlandii Północnej) z 1978 r. [Judicature (Northern Ireland) Act] w formie aktu wykonawczego.


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Irlandia Północna

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądem właściwym w sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty jest w Irlandii Północnej Wysoki Trybunał (High Court of Justice).

Właściwość sądów hrabstw opiera się w całości na aktach ustawodawczych i została określona w zarządzeniu w sprawie sądów hrabstw (Irlandii Północnej) z 1980 r. [County Courts (Northern Ireland) Order]. Dlatego też do chwili zmiany tego zarządzenia przyjmuje się stanowisko, że postępowanie na podstawie rozporządzenia unijnego nie należy do ustawowej właściwości sądów hrabstw, ale do właściwości Wysokiego Trybunału, przysługującej mu niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Wniosek o ponowne zbadanie nakazu na podstawie art. 20 wnosi się w Irlandii Północnej do Wysokiego Trybunału zgodnie z częścią IV rozdziału 71 regulaminu wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) z 1980 r. [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland)].

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Środkiem komunikacji akceptowanym przez sąd w Irlandii Północnej do celów wszczęcia postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty jest poczta. W przyszłości można rozważyć dopuszczenie możliwości składania pozwów drogą elektroniczną. Wszelkie inne dokumenty przesyłane do sądu w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, w tym sprzeciwy, można jednak przesyłać do sądu pocztą, faksem lub środkami komunikacji elektronicznej, o ile odpowiednie urządzenia są dostępne w sądzie, zgodnie z zasadą 39 rozdziału 71 regulaminu wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) z 1980 r. [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland)]. W postępowaniu, o którym mowa, pozew i inne dokumenty można również złożyć w sądzie osobiście.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Językiem urzędowym akceptowanym zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 14/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.