Europejski nakaz zapłaty

Polska

Autor treści:
Polska

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Polska

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądami właściwymi są sądy rejonowe i sądy okręgowe o właściwości miejscowej i rzeczowej określonej w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, (Dz.U z 2014 r., 101 z późn. zm.). Właściwość rzeczową reguluje art 16, art. 17 i art. 461 § 11 w związku z art 50516 §1 kodeksu postępowania cywilnego, a właściwość miejscową regulują art. 27-46 i art. 461 §1 w związku z art. 50516 §1 kodeksu postępowania cywilnego.

W odniesieniu do art. 22 Odmowa wykonania - Wniosek o odmowę wykonania, o którym mowa w przywołanym przepisie rozporządzenia, wnosi się w trybie art. 1153 (23) par. 1 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) do sądu okręgowego miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu - do sądu okręgowego, w którego okręgu ma by lub jest prowadzona egzekucja. Zgodnie z par. 3, w terminie wyznaczonym przez sąd przeciwnik może przedstawi swoje stanowisko w sprawie.

W odniesieniu do art. 23 Zawieszenie lub oograniczenie wykonania - Na wniosek dłużnika właściwy sąd rejonowy, może w trybie art. 1153 (20) par. 1 k.p.c. zawiesic postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci europejskiego nakazu zapłaty. Sąd ten, również na wniosek dłużnika, może ograniczyc egzekucję do środków zabezpieczających lub uzależnic wykonanie tytułu od złożenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Odnośnie art. 20 ust. 1 rozporządzenia funkcję środka ochrony dłużnika spełnia instytucja przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty. W tym zakresie będą miały zastosowanie przepisy Części Pierwszej Tytułu VI Rozdziału 5 Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167-172) kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności procesowej - w tym przypadku złoży wniosek o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty.. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach szczególnych. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu co do zasady nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia.

Odnośnie do art. 20 ust. 2 rozporządzenia stosuje się zasady określone w art. 50520 kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i wskazywać okoliczności uzasadniające uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. Sądem właściwym do jego rozpoznania jest sąd w którym nakaz został wydany. Przed uchyleniem europejskiego nakazu zapłaty sąd wysłucha powoda lub zażąda od niego oświadczenia na piśmie.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Wnioski o wydanie europejskiego nakazu zapłaty oraz inne pisma procesowe w tym postępowaniu mogą być wnoszone tylko w formie pisemnej. Pisma mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty lub oddawane bezpośrednio w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) akceptowanym językiem jest język polski.

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.