Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Europejski nakaz zapłaty

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

Zwykłe postępowanie sądowe w Szkocji zostało unormowane głównie w regulaminie postępowania zwykłego z 1993 r. (Ordinary Cause Rules 1993). Jest on dostępny na stronie Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów.

Regulamin został wydany w formie aktu ustawodawczego i może wymagać zmiany – również w formie takiego aktu – w celu dostosowania do rozporządzenia. Niezbędne będzie także przyjęcie osobnej grupy przepisów.

Procedurę oraz praktykę stosowaną we wszystkich postępowaniach cywilnych przed sądami lokalnymi (sheriff courts) reguluje i określa sąd cywilny najwyższej instancji – Court of Session – w drodze uchwały (Act of Sederunt).


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Szkocja

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądem właściwym w sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty jest w Szkocji sąd lokalny (sheriff court). We wszystkich sprawach postępowanie toczy się przed sędzią tego sądu (sheriff).

Roszczenie można wnieść do każdego sheriff court w Szkocji. Adresy wszystkich sheriff courts można znaleźć na stronie internetowej Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Wnioski składa się do sędziego sądu lokalnego (sheriff).

Wniosek o ponowne zbadanie nakazu na podstawie art. 20 ust. 1 należy sporządzić według wzoru nr 2 zawartego w uchwale dotyczącej regulaminu postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty z 2008 r. [Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008].

Wniosek o ponowne zbadanie nakazu na podstawie art. 20 ust. 2 należy sporządzić według wzoru nr 3 zawartego w tym samym akcie.

Wzory nr 2 i 3 można pobrać ze strony Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Środkiem komunikacji akceptowanym przez sheriff courts w Szkocji do celów wszczęcia postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty będzie poczta (w związku z koniecznością wniesienia opłaty sądowej za wszczęcie postępowania). Rozważa się obecnie dopuszczenie możliwości składania pozwów drogą elektroniczną. Kolejne dokumenty w sprawie – w tym sprzeciw – można również przesyłać do sądu pocztą.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Językiem urzędowym akceptowanym zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 13/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.