Somaţia europeană de plată

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În conformitate cu Codul judiciar belgian, au competența materială și teritorială să emită o somație europeană de plată judecătorii de pace (le juge de paix), instanțele de prim grad de jurisdicție (le tribunal de première instance), instanțele comerciale (tribunal de l'entreprise) sau instanțele muncii (tribunal du travail).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În funcție de circumstanțe, există mai multe căi prin care o parte poate iniția procedura de revizuire a unei hotărâri.

- În primul rând, articolul 1051 din codul judiciar oferă posibilitatea de a introduce o cale de atac împotriva unei hotărâri în termen de o lună de la notificarea acesteia sau, în anumite cauze, de la comunicarea acesteia în conformitate cu articolul 792 alineatele 2 și 3 din codul judiciar. Acest lucru este valabil pentru hotărârile contradictorii și pentru hotărârile pronunțate în lipsă.

- În al doilea rând, articolul 1048 din codul judiciar oferă posibilitatea de a face opoziție unei hotărâri pronunțate în lipsă în termen de o lună de la notificarea acesteia sau, în anumite cauze, de la comunicarea acesteia în conformitate cu articolul 792 alineatele 2 și 3 din codul judiciar.

- În ceea ce privește hotărârile cu autoritate de lucru judecat pronunțate de jurisdicții civile și de jurisdicții penale, atunci când se pronunță cu privire la interse civile, se poate formula, în anumite condiții prevăzute la articolul 1133 din codul judiciar și în termen de 6 luni de la momentul în care s-a luat cunoștință de cauza invocată, un recurs extraordinar de revizuire civilă în vederea revocării hotărârii.

Termenele-limită pentru a introduce o cale de atac, a face opoziție sau a formula un recurs extraordinar de revizuire civilă nu afectează:

- termenele prevăzute în dispozițiile imperative supranaționale și internaționale;

- posibilitatea oferită de articolul 50 din codul judiciar de a prelungi un termen stabili pentru decăderea din drepturi, în anumite condiții prevăzute prin lege;

- posibilitatea de a aplica principiul general de drept, confirmat în repetate rânduri de Curtea de Casație din Belgia, conform căruia termenele stabilite pentru efectuarea unui act sunt prelungite în favoarea părții care nu a putut efectua actul în termenul stabilit ca urmare a unui eveniment de forță majoră.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În temeiul regulamentului, mijloacele de comunicare acceptate de care dispun instanțele belgiene sunt limitate la depunerea directă a formularului de tip A care figurează în anexa I, însoțit de documentele justificative, la grefa instanței competente sau trimiterea prin scrisoare recomandată a acestui formular, împreună cu documentele justificative, la instanța competentă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În temeiul articolului 29 alineatul (2) litera (b), Belgia nu acceptă nicio altă limbă decât limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului de executare, în conformitate cu legislaţia naţională belgiană.

Ultima actualizare: 28/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.