Somaţia europeană de plată

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Cererea de somație europeană de plată se depune la instanța provincială în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau sediul debitorul ori în care se află locul de executare [articolul 625 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Dacă nu se exclude posibilitatea de a introduce o cale de atac, pârâtul poate contesta competența teritorială cel târziu atunci când formulează o obiecție [articolul 625 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura este reglementată de articolul 626a din Codul de procedură civilă:

Articolul 626a alineatul (1) prevede că pârâtul poate înainta o cerere de reexaminare a somației europene de plată la instanța de apel competente, în condițiile prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

Alineatul (2) prevede că cererea de reexaminare se depune în termen de 30 de zile de la data la care pârâtul a luat efectiv cunoștință de conținutul somației sau după ce au încetat să mai existe circumstanțele menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulament.

Alineatul (3) prevede că instanța trimite celeilalte părți o copie a cererii, care are la dispoziție o săptămână de la primire pentru a răspunde.

Alineatul (4) prevede că examinarea cererii se desfășoară cu ușile închise. În cazul în care instanța consideră că este oportun, aceasta poate soluționa cererea în cadrul unei ședințe publice.

Alineatul (5) prevede că hotărârea instanței nu poate fi atacată.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijloacele de notificare sau comunicare aplicabile sunt cele prevăzute în actualul Cod de procedură civilă.

Articolul 38 reglementează adresa de notificare sau comunicare:

„Articolul 38 alineatul (1) prevede că notificarea sau comunicarea are loc la adresa indicată în scopul cauzei.

Alineatul (2) prevede că notificarea sau comunicarea poate fi efectuată la o adresă de e-mail aleasă de partea respectivă în acest scop, prin intermediul:

1. portalului unic e-justiție;

2. unui serviciu de distribuție electronică înregistrată calificat, în conformitate cu articolul 3 alineatul (37) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257/73) [denumit în continuare „Regulamentul (UE) nr. 910/2014”].

Alineatul (3) prevede că în cazul în care partea nu a optat pentru notificare sau comunicare în temeiul alineatului (2), dar a indicat o adresă de e-mail, notificarea sau comunicarea se efectuează la adresa indicată.

Alineatul (4) prevede că consimțământul pentru notificare sau comunicare în temeiul alineatelor (2) și (3) poate fi retras în orice moment, fără a aduce atingere regularității acțiunilor deja întreprinse.

Alineatul (5) prevede că în cazul în care notificarea sau comunicarea nu poate fi efectuată în temeiul alineatelor (1)-(3), aceasta se efectuează la adresa actuală a părții sau, în lipsa acesteia, la adresa sa permanentă.

Alineatul (6) prevede că partea poate indica o adresă de e-mail pentru notificarea sau comunicarea către un expert, un martor sau un terț, care este obligat să furnizeze un document aflat în posesia sa.”

Articolul 38a prevede că persoana care a efectuat un act procedural în format electronic trebuie să furnizeze o adresă de e-mail pentru notificarea primirii declarației electronice și pentru rezultatul verificării tehnice a actului. O persoană care efectuează un act procedural în format electronic poate accepta declarații electronice și documente electronice de la organul jurisdicțional competent în instanța în cauză sau în toate instanțele. O persoană care efectuează un act procedural prin intermediul portalului unic e-justiție acceptă să primească declarații electronice, documente electronice, comunicări, citații și alte documente în cadrul procedurii în instanța în cauză și în toate instanțele. Consimțământul poate fi retras în orice moment, fără a aduce atingere regularității acțiunilor deja întreprinse.

Notificarea sau comunicarea către instituțiile de credit și instituțiile financiare, inclusiv către cele care recuperează creanțele de la consumatori, către societățile de asigurare și reasigurare, către comercianții care furnizează energie sau gaze naturale sau care furnizează comunicații poștale sau electronice sau servicii de alimentare cu apă și canalizare sau către notari și executori judecătorești privați se efectuează numai în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 38 alineatul (2), la o adresă de e-mail indicată de aceștia. [Articolul 50 alineatul (5) din Codul de procedură civilă].

Notificarea sau comunicarea către un avocat se efectuează prin intermediul portalului unic e-justiție sau în orice loc în care acesta are un birou. [Articolul 51 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Notificarea sau comunicarea către instituțiile guvernamentale și municipalități se efectuează numai în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 38 alineatul (2), la o adresă de e-mail indicată de acestea. [Articolul 52 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

În conformitate cu articolul 42, notificarea sau comunicarea se efectuează de către un agent al instanței, prin poștă sau mesagerie, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. Atunci când locul notificării sau comunicării nu se află în raza teritorială a instanței, notificarea sau comunicarea se poate efectua de către serviciile municipale sau de către primărie.

La cererea părții, instanța poate dispune ca notificarea sau comunicarea să se efectueze de către un executor judecătoresc privat. Cheltuielile executorului judecătoresc privat sunt suportate de către parte.

În cazul în care notificarea sau comunicarea nu se efectuează prin niciuna dintre metodele menționate mai sus sau în caz de dezastre, accidente sau alte circumstanțe neprevăzute, instanța poate dispune, în mod excepțional, ca notificarea sau comunicarea să fie efectuată de către un funcționar al instanței prin telefon, e-mail la adresa electronică de notificare sau comunicare, telex, fax sau telegramă.

Modalitățile de notificare sau comunicare sunt prevăzute la articolul 43 din Codul de procedură civilă:

Articolul 43 alineatul (1) prevede că notificările sau comunicările se efectuează personal sau de către orice altă persoană.

Alineatul (2) prevede că instanța poate dispune ca notificarea sau comunicarea să se efectueze prin adăugarea acesteia la dosarul cauzei sau prin aplicarea acesteia pe ușa destinatarului sau pe cutia poștală a acestuia.

Alineatul (3) prevede că instanța poate dispune ca notificarea sau comunicarea să se efectueze prin anunț public.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Republica Bulgaria solicită ca somația europeană de plată să fie însoțită de o traducere în limba bulgară.

Ultima actualizare: 26/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.