Somaţia europeană de plată

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Cu privire la informațiile care trebuie comunicate Comisiei Europene de către statele membre până la data de 12 iunie 2008, în temeiul articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, a se consulta tabelul în care se arată conexiunea dintre dispozițiile legislative italiene și dispozițiile comunitare.

Este necesar să se menționeze că, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din regulament, trebuie să se ia în considerare cererile care provin din obligațiile necontractuale.

În ceea ce privește, în special, litera (b) din articolul 29, s-a considerat necesar să se facă distincția între cazurile menționate la articolul 20 alineatul (1) și cazurile prevăzute la articolul 20 alineatul (2), având în vedere că alineatul (1) se referă la repunerea în termen atunci când acesta a expirat fără să fie vina pârâtului, în timp ce alineatul (2) se aplică atunci când în mod evident ordinul de plată a fost emis în mod eronat sau în alte circumstanțe excepționale, cum ar fi, de exemplu, intenția părții.

În primul set de cazuri, legislația relevantă se referă la căi de atac tardive împotriva unor ordine de plată, prevăzute la articolul 650 din Codul italian de procedură civilă (CPC), care trebuie formulate în fața aceleiași instanțe care a emis scrisoarea de punere în întârziere. În acest caz, abordarea este standard și poate fi aplicată in extenso, deși instanța trebuie să decidă cu privire la aplicabilitatea termenului prevăzut în secțiunea finală a articolului 650 din CPC, întrucât se aplică articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulament.

Totuși, în cel de al doilea set de cazuri, soluția aplicată în mod curent este cererea obișnuită sau, în funcție de circumstanțe, o cerere adresată instanței ordinare competente, însă instanța trebuie să hotărască dacă normele aplicabile derivă din dreptul italian sau dacă pot fi deduse din regulament.

În ceea ce privește mijloacele de comunicare prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera (b) din regulament, coroborat cu articolul 7 alineatul (5), s-a decis, în cazul acestei comunicări, să se facă trimitere doar la comunicarea pe suport de hârtie, având în vedere că pentru alte mijloace de comunicare - în speță, electronice - trebuie să se respecte normele italiene specifice și, în conformitate cu regulamentul, mijloacele de comunicare trebuie să fie acelea care sunt „disponibile” instanței în cauză.


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanțele care au competența de a emite un ordin european de plată sunt următoarele:

judecătorul de pace (giudice di pace) pentru cereri în valoare maximă de:

1) 10 000,00 EUR, pentru cereri cu caracter general;

2) 25 000,00 EUR pentru cereri care vizează compensarea daunelor cauzate de vehicule și ambarcațiuni, în condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (2) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

Judecătorul de pace are competență asupra cererilor - indiferent de valoarea lor - care vizează relațiile dintre proprietarii sau locatarii locuințelor în ceea ce privește emisia de fum, de căldură, de zgomot, de vibrații sau de emisii poluante similare, care depășesc nivelurile normale, conform articolului 7 alineatul (3) punctul (3) din Codul italian de procedură civilă, în situațiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

De asemenea, judecătorul de pace are competență în cauze care privesc dobânzi sau speze pentru plata întârziată a pensiilor ori a prestațiilor de asigurări sociale.

Instanța ordinară de drept civil sau instanța de apel ca instanță de primă și ultimă jurisdicție au competență în alte cauze și în fiecare cauză de competență exclusivă în materia prevăzută de legislația italiană.

În special, în materiile care nu sunt excluse de articolul 2, instanțele ordinare de drept civil au competență în următoarele cauze:

1) cereri care vizează contracte agricole (în acest caz, competența aparține, în conformitate cu articolul 9 din Legea 29 din 14 februarie 1990, secțiilor instanțelor ordinare specializate în domeniul agriculturii;

2) cereri care vizează patente și mărci (în acest caz, competența aparține, în conformitate cu articolul 1 și urm. din Decretul legislativ nr. 168 din 27 iunie 2003 (ultima actualizare), secțiilor comerciale ale instanțelor ordinare;

3) cereri întemeiate pe legislația privind transportul maritim, în special în legătură cu daune cauzate de coliziunea navelor; daune cauzate de nave în timpul manevrelor de ancorare sau acostare sau al oricăror manevre efectuate în porturi sau în alte locuri de escală; daune cauzate de utilizarea mecanismelor de încărcare și descărcare, precum și de manevrarea mărfurilor în porturi; daune cauzate de nave plaselor de pescuit și altor echipamente de pescuit; plăți și compensații pentru asistență, salvare și recuperare; rambursarea cheltuielilor și sumelor primite pentru găsirea navelor eșuate, în temeiul articolului 589 din Codul transportului maritim;

4) cauze și proceduri referitoare la contractele de achiziții publice pentru lucrări, pentru servicii sau pentru livrări de importanță comunitară, la care este parte una dintre întreprinderile menționate la articolul 3 din Decretul legislativ nr. 168 din 27 iunie 2003 (modificat) sau la care participă una dintre aceste întreprinderi în cadrul unui consorțiu sau al unui grup format temporar cărora li se încredințează contracte sau asupra cărora instanța ordinară are competență (în acest caz, de asemenea, competența aparține, în conformitate cu articolul 3 din Decretul legislativ nr. 168 din 27 iunie 2003, secțiilor comerciale din instanțele ordinare).

În materiile care nu sunt excluse de articolul 2 din regulament, competența aparține instanței de apel, care judecă în calitate de primă și ultimă instanță în cereri care vizează compensarea pagubelor cauzate de acorduri care restricționează concurența și în situații de abuz de poziție dominantă [articolul 32 alineatul (2) din Legea nr. 287 din 10 octombrie 1990].

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Judecătorul competent pentru reexaminarea cauzelor, în temeiul articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1896/2006/CE și procedurile aferente, este același judecător care a emis ordinul, în temeiul articolului 650 din Codul italian de procedură civilă.

Judecătorul competent pentru reexaminarea cauzelor, în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1896/2006/CE și procedurile aferente, este aceeași judecător din instanța ordinară care a emis ordinul, în temeiul dispozițiilor aplicabile în mod obișnuit.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijloacele de comunicare acceptate în sensul procedurii europene de somație de plată sunt serviciile poștale, conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1896/2006.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată este limba italiană.

Ultima actualizare: 24/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.