Somaţia europeană de plată

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Instanțele competente sunt instanțele districtuale (sądy rejonowe) și instanțele provinciale (sądy okręgowe); competența teritorială și materială a acestora este stabilită în Codul de procedură civilă (Kodeks postępowania cywilnego) din 17 noiembrie 1964 (Monitorul Oficial 2014, nr. 101, astfel cum a fost modificat). Competența materială este reglementată de articolele 16 și 17 și articolul 461 alineatul (11) coroborate cu articolul 50516 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, iar competența teritorială este reglementată de articolele 27-46 și articolul 461 alineatul (1) coroborate cu articolul 50516 alineatul (1) din cod.

Cererile privind refuzarea executării în sensul articolului 22 (Refuzarea executării) din regulament trebuie să fie înaintate, în conformitate cu articolul 115323 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, instanței provinciale competente la domiciliul sau la sediul debitorului, sau, dacă nu există o astfel de instanță, instanței provinciale în a cărei rază teritorială urmează să aibă loc sau se desfășoară procedura de executare. În conformitate cu articolul 115323 alineatul (3), pârâtul poate să își prezinte poziția cu privire la cauză într-un termen stabilit de către instanță.

În ceea ce privește articolul 23 (Suspendarea sau limitarea executării), la cererea debitorului, instanța districtuală competentă poate să suspende procedurile de executare desfășurate în temeiul unui somații europene de plată, în conformitate cu articolul 115320 alineatul (1) din Codul de procedură civilă. La cererea debitorului, de asemenea, instanța menționată anterior poate limita executarea prin instituirea de măsuri de protecție sau poate să impună prezentarea de către creditor a unei garanții adecvate drept condiție pentru executare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din regulament, protejarea debitorului se poate prezenta sub forma modificării termenului-limită de depunere a unei declarații de opoziție față de o somație europeană de plată. Aceste dispoziții sunt prevăzute în partea I titlul VI capitolul 5 (Nerespectarea termenelor și repunerea în termen) (articolele 167-172) din Codul de procedură civilă. În temeiul acestor dispoziții, cererea de repunere în termen trebuie să fie depusă în termen de maxim o săptămână de la data la care motivul nerespectării termenului încetează să existe, sub forma unei adrese către instanța care urmează să judece acțiunea. Adresa trebuie să dovedească circumstanțele care stau la originea cererii. Odată cu depunerea cererii de repunere în termen, partea ar trebui să efectueze, de asemenea, acțiunea procedurală constând în depunerea unei cereri de reexaminare a somației europene de plată. În cazul în care a trecut mai mult de un an de la expirarea termenului, repunerea în termen se poate face numai în situații speciale. De regulă, depunerea unei cereri de repunere în termen nu conduce la suspendarea procedurii sau a executării unei hotărâri judecătorești

În ceea ce privește articolul 20 alineatul (2) din regulament, se aplică dispozițiile prevăzute la articolul 50520 din Codul de procedură civilă. Cererile trebuie să respecte cerințele actelor procedurale scrise și să indice motivul pentru anularea somației europene de plată. Instanța competentă pentru soluționarea acestui tip de cereri este instanța care a emis somația. Înainte de a anula o somație europeană de plată, instanța trebuie să audieze solicitantul sau să îi ceară acestuia să formuleze o declarație scrisă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Cererile privind o somație europeană de plată și alte solicitări prezentate în cadrul procedurilor de acest tip pot fi formulate doar în scris. Documentele pot fi transmise instanței competente fie personal, fie prin poștă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b), limba acceptată este limba polonă.

Ultima actualizare: 27/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.