European payment order

National information and online forms concerning Regulation No. 1896/2006

General information

Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure allows creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The procedure does not require presence before the court. The claimant only has to submit his application, after which the procedure will lead its own life. It does not require any further formalities or intervention on the part of the claimant.

The Regulation provides for seven standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulations and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Somaţia europeană de plată - Belgia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În temeiul codului judiciar belgian, instanţele care au competenţă de fond şi teritorială pentru emiterea unei somaţii europene de plată sunt judecătorul de pace (Vrederechter/Juge de paix), Tribunalul de Primă Instanţă (Rechtbank van Eerste Aanleg/Tribunal de première instance), Tribunalul comercial (Rechtbank van Koophandel/Tribunal de commerce) și Tribunalul muncii (Arbeidsrechtbank/Tribunal du travail).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În funcție de circumstanțe, există mai multe căi prin care o parte poate iniția procedura de revizuire a unei hotărâri.

- În primul rând, articolul 1051 din codul judiciar oferă posibilitatea de a introduce o cale de atac împotriva unei hotărâri în termen de o lună de la notificarea acesteia sau, în anumite cauze, de la comunicarea acesteia în conformitate cu articolul 792 alineatele 2 și 3 din codul judiciar. Acest lucru este valabil pentru hotărârile contradictorii și pentru hotărârile pronunțate în lipsă.

- În al doilea rând, articolul 1048 din codul judiciar oferă posibilitatea de a face opoziție unei hotărâri pronunțate în lipsă în termen de o lună de la notificarea acesteia sau, în anumite cauze, de la comunicarea acesteia în conformitate cu articolul 792 alineatele 2 și 3 din codul judiciar.

- În ceea ce privește hotărârile cu autoritate de lucru judecat pronunțate de jurisdicții civile și de jurisdicții penale, atunci când se pronunță cu privire la interse civile, se poate formula, în anumite condiții prevăzute la articolul 1133 din codul judiciar și în termen de 6 luni de la momentul în care s-a luat cunoștință de cauza invocată, un recurs extraordinar de revizuire civilă în vederea revocării hotărârii.

Termenele-limită pentru a introduce o cale de atac, a face opoziție sau a formula un recurs extraordinar de revizuire civilă nu afectează:

- termenele prevăzute în dispozițiile imperative supranaționale și internaționale;

- posibilitatea oferită de articolul 50 din codul judiciar de a prelungi un termen stabili pentru decăderea din drepturi, în anumite condiții prevăzute prin lege;

- posibilitatea de a aplica principiul general de drept, confirmat în repetate rânduri de Curtea de Casație din Belgia, conform căruia termenele stabilite pentru efectuarea unui act sunt prelungite în favoarea părții care nu a putut efectua actul în termenul stabilit ca urmare a unui eveniment de forță majoră.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În temeiul regulamentului, mijloacele de comunicare acceptate de care dispun instanțele belgiene sunt limitate la depunerea directă a formularului de tip A care figurează în anexa I, însoțit de documentele justificative, la grefa instanței competente sau trimiterea prin scrisoare recomandată a acestui formular, împreună cu documentele justificative, la instanța competentă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În temeiul articolului 29 alineatul (2) litera (b), Belgia nu acceptă nicio altă limbă decât limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului de executare, în conformitate cu legislaţia naţională belgiană.

Ultima actualizare: 28/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Bulgaria

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Cererea de somație europeană de plată se depune la instanța provincială în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau sediul debitorul ori în care se află locul de executare [articolul 625 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Dacă nu se exclude posibilitatea de a introduce o cale de atac, pârâtul poate contesta competența teritorială cel târziu atunci când formulează o obiecție [articolul 625 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura este reglementată de articolul 626a din Codul de procedură civilă:

Articolul 626a alineatul (1) prevede că pârâtul poate înainta o cerere de reexaminare a somației europene de plată la instanța de apel competente, în condițiile prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

Alineatul (2) prevede că cererea de reexaminare se depune în termen de 30 de zile de la data la care pârâtul a luat efectiv cunoștință de conținutul somației sau după ce au încetat să mai existe circumstanțele menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulament.

Alineatul (3) prevede că instanța trimite celeilalte părți o copie a cererii, care are la dispoziție o săptămână de la primire pentru a răspunde.

Alineatul (4) prevede că examinarea cererii se desfășoară cu ușile închise. În cazul în care instanța consideră că este oportun, aceasta poate soluționa cererea în cadrul unei ședințe publice.

Alineatul (5) prevede că hotărârea instanței nu poate fi atacată.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Notificările privind somația europeană de plată se fac de către un agent judiciar - prin poștă sau servicii de curierat - sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. În cazul în care locul de notificare nu este sediul unei instanțe, notificarea poate fi făcută prin intermediul serviciilor municipale sau ale primăriei [articolul 42 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Republica Bulgaria solicită ca somația europeană de plată să fie însoțită de o traducere în limba bulgară.

Ultima actualizare: 18/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Republica Cehă

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Republica Cehă, normele aplicabile pentru stabilirea instanțelor care au competența de a emite o somație europeană de plată sunt dispozițiile juridice generale care reglementează competența în materie de drept civil din Legea nr. 99/1963 („Codul de procedură civilă”).

Competența materială este reglementată de articolele 9-12, iar competența teritorială, de articolele 84-89a din Codul de procedură civilă.

Având în vedere tipul cazurilor considerate, instanțele competente material vor fi, în mod normal, instanțele districtuale, în timp ce criteriul de determinare a competenței teritoriale va fi, în mod normal, locul de reședință sau sediul social al pârâtului.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Instanța competentă pentru judecarea procedurilor de reexaminare este instanța care a pronunțat hotărârea în primă instanță.

Instanța competentă trebuie să aplice în mod direct articolul 20 din regulament. Există posibilitatea introducerii unei căi de atac împotriva hotărârilor care resping cererea de reexaminare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În conformitate cu articolul 42 din Codul de procedură civilă, sunt acceptate următoarele mijloace de comunicare:

(a) poștă electronică cu o semnătură electronică certificată în conformitate cu Legea nr. 227/2000 privind semnăturile electronice, astfel cum a fost modificată;

(b) e-mail fără o semnătură electronică certificată;

(c) fax.

Documentele transmise prin mijloacele prevăzute la literele (b) și (c) trebuie să fie urmate de transmiterea exemplarelor originale ale formulatelor în termen de trei zile, în caz contrar instanța nu va lua în considerare documentele.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Singura limbă acceptată de Republica Cehă este limba cehă.

Ultima actualizare: 16/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Germania

Observații preliminare

Detaliile privind punerea în aplicare în Germania a Regulamentului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată sunt prevăzute într-o lege cu privire la îmbunătățirea executării creanțelor transfrontaliere și notificarea sau comunicarea actelor.


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanța districtuală (Amtsgericht Wedding) din Berlin are competență asupra întregului teritoriu al Germaniei Datele de contact ale acestei instanțe sunt următoarele:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Instanța competentă pentru procedura de somație de plată este instanța districtuală din Wedding.

Instanța pe care reclamantul a indicat-o ca având competență internațională este cea care trebuie sesizată cu orice litigii subsecvente. În cazul în care această instanță nu are competența să soluționeze litigiul în cauză, va trimite cauza instanței germane cu competență internațională. Competența internațională este reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

Domeniul de aplicare și derularea procedurii de reexaminare sunt detaliate la articolul 20 din regulament. Legea prevede că solicitantul trebuie să demonstreze faptele care, în opinia sa, justifică anularea somației europene de plată. Hotărârea instanței germane cu competență internațională (a se vedea mai sus) nu poate fi supusă niciunei căi de atac. În cazul în care somația europeană de plată este declarată nulă și neavenită, procedura se va încheia în temeiul regulamentului.

În mod excepțional, în aspecte legate de dreptul muncii în sensul articolului 2 și al articolului 46b alineatul (2) din Legea privind tribunalele muncii (Arbeitsgerichtsgesetz), competența îi revine tribunalului muncii cu jurisdicție internațională competent să pronunțe o hotărâre integrală (Urteilsverfahren).

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Cererea de somație europeană de plată poate fi redactată pe suport de hârtie și în format electronic, în cazul în care instanța competentă permite acest mod de depunere a cererii. La instanța districtuală din Wedding, cererile pot fi depuse electronic. Este necesar un software special pentru a depune o cerere electronică la instanța districtuală din Wedding. Mai multe informații pot fi găsite la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată este limba germană.

Ultima actualizare: 28/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Estonia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Estonia, instanţele care se pot pronunţa în privinţa procedurilor europene de somaţie de plată sunt cele care au competenţe în materie.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Se poate introduce o cale de atac împotriva unei somații europene de plată în conformitate cu procedura prevăzută în secțiunea 4891 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură civilă. Calea de atac trebuie introdusă în fața instanței regionale care a emis somația de plată. Hotărârea pronunțată cu privire la calea de atac poate fi atacată în fața instanței regionale care are competența în materie.

În situații excepționale, la cererea unei părți la procedură, în cazul în care au apărut noi probe, se poate introduce o cerere de reexaminare la Curtea Supremă, împotriva unei hotărâri judecătorești care a intrat în vigoare, în conformitate cu procedura prevăzută în capitolul 68 din Codul de procedură civilă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijloacele de comunicare permise în cadrul procedurii europene de somaţie de plată şi acceptate de instanţele din Estonia sunt: depunerea directă la instanţa competentă, transmiterea prin poştă, prin fax sau prin canalele de comunicare electronică, în conformitate cu cerinţele de format şi cu normele prevăzute în Codul de procedură civilă. Norme mai detaliate referitoare la transmiterea către instanţe a documentelor electronice şi cu privire la cerinţele privind formatul documentelor sunt prevăzute în regulamentul aprobat de ministrul justiţiei.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) din regulament, o somaţie europeană de plată poate fi executată în Estonia numai dacă este redactată în limbile estonă sau engleză sau dacă este însoţită de o traducere în estonă sau engleză.

Ultima actualizare: 07/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Irlanda

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanţa superioară (High Court) are competenţa de a emite o somaţie de plată.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Competenţa în materie de revizuire îi revine instanţei superioare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Poştă şi fax.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Irlandeza şi engleza.

Ultima actualizare: 29/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Grecia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Somațiile de plată pot fi emise de: judecătorul instanței districtuale, pentru creanțe care intră în competența instanței districtuale, adică creanțe care nu depășesc valoarea de douăzeci de mii (20 000) de euro; instanța de prim grad de jurisdicție, în complet format dintr-un judecător unic, pentru creanțe care depășesc valoarea de douăzeci de mii (20 000) de euro.

Cu toate acestea, judecătorul instanței districtuale are competența de a emite somații de plată, în special în legătură cu orice litigiu care decurge din contracte de închiriere, în cazul în care chiria lunară convenită nu depășește șase sute (600) de euro. În cazul în care chiria convenită depășește șase sute (600) de euro, competența o deține instanța de prim grad de jurisdicție, în complet format dintr-un judecător unic.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura de reexaminare trebuie inițiată prin introducerea unei contestații împotriva somației de plată înaintea judecătorului instanței districtuale sau instanței de prim grad de jurisdicție, în complet format dintr-un judecător unic care a emis somația de plată.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Formularul standard din anexa la regulament ar trebui să fie depus în scris la grefa instanței competente. De asemenea, formularul se poate transmite prin e-mail, pe platforma digitală e­CODEX sau prin intermediul platformei digitale pentru depunerea documentelor juridice, în cazul în care aceste mijloace sunt disponibile.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată este limba greacă.

Ultima actualizare: 01/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Spania

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Tribunalele de primă instanţă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura de revizuireprevăzută la articolul 20 alineatul (1) din regulament se efectuează prin anularea hotărârii definitive, la cererea părţii pârâte (articolul 501 şi urm. din Codul de procedură civilă, Legea 1/2000 din 7 ianuarie 2000). Reexaminarea prevăzută la articolul 20 alineatul (2) poate fi efectuată prin acţiune în anulare a actelor judecătoreşti (articolul 238 şi urm. din Legea organică 6/1985 din 1 iulie 1985 privind puterea judecătorească). În ambele cazuri, competenţa aparţine judecătoriilor.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Formularul de cerere poate fi trimis direct, prin poştă sau fax.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba spaniolă.

Ultima actualizare: 22/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Franţa

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanțele competente să emită o somație europeană de plată sunt judecătorul competent cu litigiile legate de protecție (juge des contentieux de la protection), președintele Tribunalului judiciar (président du tribunal judiciaire) sau președintele Tribunalului comercial (président du tribunal de commerce), în limitele competenței conferite acestor instanțe.

În cazul în care Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială nu desemnează instanța competentă teritorial, ci instanțele unui stat membru, instanța competentă teritorială este cea a locului în care își are domiciliul unul dintre pârâți.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Normele care reglementează procedura de reexaminare în cazuri excepţionale, prevăzute la articolul 20 din regulament, sunt identice cu cele aplicabile procedurii de opoziţie. Cererea de reexaminare este înaintată în faţa instanţei care a emis ordonanţa privind somaţia de plată.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Cererea de emitere a unei somaţii europene de plată poate fi adresată instanţei prin poştă sau pe cale electronică.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limbile acceptate în temeiul articolului 21 alineatul (2) litera (b) sunt: franceza, engleza, germana, italiana, spaniola.

Ultima actualizare: 24/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Croaţia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanța care are competența exclusivă de a decide cu privire la cererile de emitere și de revizuire a somației europene de plată și de emitere a confirmării forței sale executorii este:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tel. +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Site internet: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Tribunalul Comercial din Zagreb decide cu privire la cererile de revizuire a unei somații europene de plată. Hotărârea tribunalului nu poate face obiectul unei căi de atac.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Formularele, alte cereri sau observații trebuie depuse în scris, prin fax sau e-mail.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Somațiile europene de plată trebuie să fie însoțite de o traducere în limba croată, legalizată de o persoană autorizată în acest sens.

Ultima actualizare: 30/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Italia

Cu privire la informațiile care trebuie comunicate Comisiei Europene de către statele membre până la data de 12 iunie 2008, în temeiul articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, a se consulta tabelul în care se arată conexiunea dintre dispozițiile legislative italiene și dispozițiile comunitare.

Este necesar să se menționeze că, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din regulament, trebuie să se ia în considerare cererile care provin din obligațiile necontractuale.

În ceea ce privește, în special, litera (b) din articolul 29, s-a considerat necesar să se facă distincția între cazurile menționate la articolul 20 alineatul (1) și cazurile prevăzute la articolul 20 alineatul (2), având în vedere că alineatul (1) se referă la repunerea în termen atunci când acesta a expirat fără să fie vina pârâtului, în timp ce alineatul (2) se aplică atunci când în mod evident ordinul de plată a fost emis în mod eronat sau în alte circumstanțe excepționale, cum ar fi, de exemplu, intenția părții.

În primul set de cazuri, legislația relevantă se referă la căi de atac tardive împotriva unor ordine de plată, prevăzute la articolul 650 din Codul italian de procedură civilă (CPC), care trebuie formulate în fața aceleiași instanțe care a emis scrisoarea de punere în întârziere. În acest caz, abordarea este standard și poate fi aplicată in extenso, deși instanța trebuie să decidă cu privire la aplicabilitatea termenului prevăzut în secțiunea finală a articolului 650 din CPC, întrucât se aplică articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulament.

Totuși, în cel de al doilea set de cazuri, soluția aplicată în mod curent este cererea obișnuită sau, în funcție de circumstanțe, o cerere adresată instanței ordinare competente, însă instanța trebuie să hotărască dacă normele aplicabile derivă din dreptul italian sau dacă pot fi deduse din regulament.

În ceea ce privește mijloacele de comunicare prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera (b) din regulament, coroborat cu articolul 7 alineatul (5), s-a decis, în cazul acestei comunicări, să se facă trimitere doar la comunicarea pe suport de hârtie, având în vedere că pentru alte mijloace de comunicare - în speță, electronice - trebuie să se respecte normele italiene specifice și, în conformitate cu regulamentul, mijloacele de comunicare trebuie să fie acelea care sunt „disponibile” instanței în cauză.


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanțele care au competența de a emite un ordin european de plată sunt următoarele:

judecătorul de pace (giudice di pace) pentru cereri în valoare maximă de:

1) 5 000,00 EUR, pentru cereri cu caracter general;

2) 20 000,00 EUR pentru cereri care vizează compensarea daunelor cauzate de vehicule și ambarcațiuni, în condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (2) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

Judecătorul de pace are competență asupra cererilor - indiferent de valoarea lor - care vizează relațiile dintre proprietarii sau locatarii locuințelor în ceea ce privește emisia de fum, de căldură, de zgomot, de vibrații sau de emisii poluante similare, care depășesc nivelurile normale, conform articolului 7 alineatul (3) punctul (3) din Codul italian de procedură civilă, în situațiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

De asemenea, judecătorul de pace are competență în cauze care privesc dobânzi sau speze pentru plata întârziată a pensiilor ori a prestațiilor de asigurări sociale.

Instanța ordinară de drept civil sau instanța de apel ca instanță de primă și ultimă jurisdicție au competență în alte cauze și în fiecare cauză de competență exclusivă în materia prevăzută de legislația italiană.

În special, în materiile care nu sunt excluse de articolul 2, instanțele ordinare de drept civil au competență în următoarele cauze:

1) cereri care vizează contracte agricole (în acest caz, competența aparține, în conformitate cu articolul 9 din Legea 29 din 14 februarie 1990, secțiilor instanțelor ordinare specializate în domeniul agriculturii;

2) cereri care vizează patente și mărci (în acest caz, competența aparține, în conformitate cu articolul 1 și urm. din Decretul legislativ nr. 168 din 27 iunie 2003 (ultima actualizare), secțiilor comerciale ale instanțelor ordinare;

3) cereri întemeiate pe legislația privind transportul maritim, în special în legătură cu daune cauzate de coliziunea navelor; daune cauzate de nave în timpul manevrelor de ancorare sau acostare sau al oricăror manevre efectuate în porturi sau în alte locuri de escală; daune cauzate de utilizarea mecanismelor de încărcare și descărcare, precum și de manevrarea mărfurilor în porturi; daune cauzate de nave plaselor de pescuit și altor echipamente de pescuit; plăți și compensații pentru asistență, salvare și recuperare; rambursarea cheltuielilor și sumelor primite pentru găsirea navelor eșuate, în temeiul articolului 589 din Codul transportului maritim;

4) cauze și proceduri referitoare la contractele de achiziții publice pentru lucrări, pentru servicii sau pentru livrări de importanță comunitară, la care este parte una dintre întreprinderile menționate la articolul 3 din Decretul legislativ nr. 168 din 27 iunie 2003 (modificat) sau la care participă una dintre aceste întreprinderi în cadrul unui consorțiu sau al unui grup format temporar cărora li se încredințează contracte sau asupra cărora instanța ordinară are competență (în acest caz, de asemenea, competența aparține, în conformitate cu articolul 3 din Decretul legislativ nr. 168 din 27 iunie 2003, secțiilor comerciale din instanțele ordinare).

În materiile care nu sunt excluse de articolul 2 din regulament, competența aparține instanței de apel, care judecă în calitate de primă și ultimă instanță în cereri care vizează compensarea pagubelor cauzate de acorduri care restricționează concurența și în situații de abuz de poziție dominantă [articolul 32 alineatul (2) din Legea nr. 287 din 10 octombrie 1990].

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Judecătorul competent pentru reexaminarea cauzelor, în temeiul articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1896/2006/CE și procedurile aferente, este același judecător care a emis ordinul, în temeiul articolului 650 din Codul italian de procedură civilă.

Judecătorul competent pentru reexaminarea cauzelor, în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1896/2006/CE și procedurile aferente, este aceeași judecător din instanța ordinară care a emis ordinul, în temeiul dispozițiilor aplicabile în mod obișnuit.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijloacele de comunicare acceptate în sensul procedurii europene de somație de plată sunt serviciile poștale, conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1896/2006.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată este limba italiană.

Ultima actualizare: 24/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Cipru

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Sunt competente toate instanţele care judecă fondul cauzei în primă instanţă care funcţionează în cele patru regiuni administrative aflate sub jurisdicţia legală a Republicii Cipru, şi anume Nicosia, Lemesos, Larnaca-Amohostos şi Phafos. Competenţa judecătorilor este determinată de Legea privind instanţele (14/60) şi corespunde poziţiei ierarhice a judecătorului, şi anume celei de judecător teritorial, judecător regional de rang superior şi preşedinte al instanţei regionale.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura de revizuire este prevăzută de Legile procedurale privind litigiile civile. Procedura are la bază, în special, declaraţiile scrise ale părţilor implicate într-un litigiu. În cazuri excepţionale, şi oricând consideră instanţa necesar, depoziţiile orale pot fi luate în considerare, de asemenea, pe lângă comunicările scrise şi declaraţiile pe propria răspundere. Instanţele competente sunt cele specificate anterior la punctul (a).

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijloacele de comunicare acceptate în sensul procedurii europene privind somaţia de plată care sunt utilizate de instanţe sunt introducerea în persoană a unei cereri la grefa instanţei sau expedierea acesteia prin poştă sau alte mijloace de comunicare, precum fax sau email.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată în faţa instanţelor este limba greacă. Cu toate acestea, în sensul regulamentului, este acceptată şi limba engleză, care este vorbită în Cipru.

Ultima actualizare: 25/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Letonia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanțele care au competența de a emite o somație europeană de plată sunt instanțele districtuale sau municipale [rajona (pilsētas) tiesas], care sunt instanțe de prim grad de jurisdicție în materie civilă. Instanța districtuală sau municipală în cauză este, în general, instanța de la locul unde se află domiciliul declarat al persoanei chemate în judecată (deklarētā dzīvesvieta) sau, în cazul în care persoana chemată în judecată nu are un domiciliu declarat, adresa sa de domiciliu (dzīvesvietas adrese) sau sediul său social (juridiskā adrese). O listă a instanțelor poate fi consultată Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Articolul 485 alineatul 1(1) punctul (1) din Legea privind procedura civilă prevede că o cerere de revizuire a unei somații europene de plată emisă de o instanță districtuală sau municipală trebuie să fie înaintată instanței regionale competente (abgabaltiesa). Există cinci instanțe regionale care soluționează cauzele civile. Fiecare instanță regională are jurisdicție asupra zonelor deservite de o serie de instanțe districtuale sau municipale. O listă a instanțelor poate fi consultată Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

O cerere de reexaminare a unei somații trebuie depusă în termen de 45 de zile de la data la care persoana a luat la cunoștință circumstanțele care constituie motive de reexaminare în temeiul legislației Uniunii Europene menționate la primul paragraf al articolului respectiv.

O cerere care nu indică motivele reexaminării în temeiul regulamentului nu va fi admisă și va fi returnată solicitantului. De asemenea, instanța va refuza să analizeze o cerere repetată, cu excepția cazului în care se constată că motivele invocate pentru reexaminarea somației s-au schimbat. Decizia instanței în această privință poate fi contestată prin depunerea unei plângeri auxiliare (blakus sūdzība).

O cerere de reexaminare a unei somații este tratată în cadrul unor proceduri scrise. În cazul în care, atunci când a examinat cererea, instanța regională constată că sunt îndeplinite condițiile de reexaminare a somației, aceasta va anula somația atacată în integralitatea sa și va trimite dosarul înapoi pentru a fi reexaminat de către instanța de prim grad de jurisdicție.

În cazul în care instanța regională constată că motivele invocate în cerere nu justifică o reexaminare a somației, aceasta respinge cererea. Decizia instanței poate fi contestată prin depunerea unei plângeri auxiliare. Procedura de depunere și examinare a plângerilor auxiliare de acest tip este prevăzută în capitolul 55 din Legea de procedură civilă. O traducere a legii în limba engleză este disponibilă Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Documentele pentru instanță trebuie prezentate pe suport de hârtie, fie prin poștă, fie în persoană.

De asemenea, instanțele vor accepta documentele depuse pe cale electronică pe care persoana respectivă le-a semnat cu o semnătură electronică securizată recunoscută în Letonia. În plus, având în vedere Regulamentul e-IDAS și Strategia privind piața unică digitală a UE, au fost elaborate modificări ale Legii privind documentele electronice și se efectuează ajustările tehnice necesare pentru a permite ca documentele electronice din alte state membre ale UE să fie acceptate, cu condiția ca acestea să fie semnate în conformitate cu cerințele Regulamentului e-IDAS.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

O somație europeană de plată trebuie să fie redactată sau tradusă în limba națională, respectiv în limba letonă.

Ultima actualizare: 16/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Lituania

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În temeiul articolului 20 din lege, cererile privind somaţiile de plată europene se depun conform normelor de competenţă prevăzute în Codul de procedură civilă al Republicii Lituania (Valstybės Žinios, 2002, nr. 36-1340) (la instanţa districtuală, atunci când valoarea creanţei nu depăşeşte 100 000 LTL şi la instanţa regională, atunci când valoarea creanţei depăşeşte 100 000 LTL). După examinarea cererii, instanţa competentă este abilitată să emită somaţia de plată europeană.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În temeiul articolului 23 din lege, instanţa care a emis somaţia de plată europeană reexaminează motivele somaţiei de plată europene menţionate la articolul 20 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul nr. 1896/2006. După admiterea cererii de reexaminare a somaţiei de plată europene, instanţa înaintează solicitantului copii ale cererii de reexaminare şi ale anexelor acesteia şi îl informează că trebuie să răspundă în scris în termen de 14 zile de la data expedierii cererii. După depunerea cererii de reexaminare a somaţiei de plată europene, instanţa o examinează prin procedură scrisă în cel mult 14 zile de la expirarea termenului trimiterii răspunsului şi pronunţă o decizie pe baza unuia din motivele menţionate la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1896/2006.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În cazul emiterii unei somaţii de plată europene, documentele procedurale sunt prezentate instanţei în mod direct sau trimise prin poştă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera(b) din Regulamentul nr. 1896/2006, limba acceptată este lituaniana.

Ultima actualizare: 26/04/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Luxemburg

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Sunt competente pentru emiterea unei somaţii europene de plată:

1. preşedintele instanţei teritoriale (tribunal d'arrondissement) sau magistratul care îl înlocuieşte, în cazul în care valoarea cererii depăşeşte 15 000 de euro;

2. judecătorul de pace (juge de paix), în cazul în care valoarea cererii este sub 15 000 de euro;

3. preşedintelui tribunalului muncii sau magistratul care îl înlocuieşte, indiferent de valoarea cererii, pentru litigii referitoare la:

  • contracte de muncă, contracte de ucenicie şi regimuri complementare de pensii încheiate între angajatori, pe de o parte, şi salariaţii acestora, pe de altă parte, inclusiv cele care survin după finalul perioadei de angajare;
  • drepturi privind asigurarea în caz de insolvenţă, prevăzute la capitolul V din legea din 8 iunie 1999 privind regimurile complementare de pensii, apărute între organismul vizat la articolul 21 sau o companie de asigurări de viaţă cum este cea vizată la articolul 24 alineatul (1) din aceeaşi lege, pe de o parte, şi salariaţii, foştii salariaţi şi beneficiarii, pe de altă parte.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Sunt competente să hotărască în legătură cu opoziţia şi cu cererea de reexaminare:

1. instanţa teritorială, în cazul în care somaţia europeană de plată a fost emisă de către preşedintele instanţei teritoriale sau de către magistratul care îl înlocuieşte;

2. juge de paix directeur sau magistratul care îl înlocuieşte, în cazul în care somaţia europeană de plată a fost emisă de către un judecător de pace;

3. tribunalul muncii, în cazul în care somaţia europeană de plată a fost emisă de către preşedintele tribunalului muncii sau de către magistratul care îl înlocuieşte;

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Luxemburg acceptă transmiterea prin poştă ca mijloc de comunicare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Luxemburg acceptă limba franceză şi limba germană.

Ultima actualizare: 15/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Ungaria

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Ungaria, somaţiile de plată sunt emise de notari (de drept civil). Aria de competenţă a notarilor cuprinde întreg teritoriul Ungariei.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În Ungaria, instanţa competentă este cea care a emis somaţia europeană de plată în cazul respectiv.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În Ungaria, comunicarea se poate face prin poştă sau personal, direct la birourile notariale (în Ungaria, procedura europeană de somaţie de plată este de competenţa notarilor de drept civil).

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

O somaţie europeană de plată emisă în vederea executării trebuie întotdeauna însoţită de o traducere în limba maghiară.

Ultima actualizare: 27/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Malta

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanţele civile de prim grad de jurisdicţie – pentru sume începând de la 15,000 EUR;

Curtea Magistraţilor din Malta – pentru sume cuprinse între 5,000 EUR şi 15,000 EUR;

Tribunalul responsabil în materie de cereri cu valoare redusă – pentru sume ce nu depăşesc 5,000 EUR;

Curtea Magistraţilor din Gozo are dublu grad de jurisdicţie - atât jurisdicţia superioară (pentru sume începând de la 15,000 EUR), cât şi jurisdicţia inferioară (pentru sume cuprinse între 5,000 EUR şi 15,000 EUR) – dispune de competenţa de a lua cunoştinţă de cererile depuse împotriva persoanelor cu reşedinţa permanentă sau obişnuită pe Insulele Gozo ori Comino.

Corespondenţa se trimite la următoarea adresă:

Grefa

(Numele instanţei competente)

Curtea de Justiţie

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Corespondenţa referitoare la instanţele din Gozo se trimite la următoarea adresă:

Grefa

(Numele instanţei competente)

Curtea de Justiţie

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Instanţele civile de prim grad de jurisdicţie;

Curtea Magistraţilor din Malta;

Tribunalul responsabil în materie de cereri cu valoare redusă;

Curtea Magistraţilor din Gozo cu cele două jurisdicţii (superioară şi inferioară).

Corespondenţa se trimite la următoarea adresă:

Grefa

(Numele instanţei competente)

Curtea de Justiţie

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Corespondenţa referitoare la instanţele din Gozo se trimite la următoarea adresă:

Grefa

(Numele instanţei competente)

Curtea de Justiţie

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Procedura de reexaminare este prevăzută la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Cererile de somaţie şi celelalte formulare menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 se depun la grefa instanţei competente sau se trimit prin poştă la grefa instanţei competente.

În ceea ce priveşte cererea de reexaminare care poate fi introdusă de pârât, aceasta trebuie redactată în limba malteză şi depusă la grefa instanţei competente.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Malteza şi engleza.

Ultima actualizare: 22/09/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Ţările de Jos

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Articolul 2 din Legea de punere în aplicare a procedurii europene de somaţie de plată:

Cererea de somaţie europeană de plată, prevăzută la articolul 7 din regulament, se introduce la instanţă. Dacă valoarea creanţei prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (b) din regulament nu depăşeşte suma prevăzută la articolul 93 litera (a ) din Codul de procedură civilă sau dacă priveşte o cauză la care face trimitere litera (c) a aceluiaşi articol, cererea este examinată şi soluţionată de către judecătorul cantonal (kantonrechter).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Articolul 9 din Legea de punere în aplicare a procedurii europene de somaţie de plată:

1. În cazul unei somaţii europene de plată executorii în sensul regulamentului, pârâtul poate cere instanţei care a emis somaţia europeană de plată reexaminarea acesteia, întemeindu-se pe motivele prevăzute la articolul 20 alineatele (1) şi (2) din regulament.

2. Cererea trebuie introdusă:

a. în cazul prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din regulament, în termen de patru săptămâni de la data la care somaţia europeană de plată a fost comunicată sau notificată pârâtului;

b. în cazul prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulament, în termen de patru săptămâni de la data la care motivele prevăzute la acest articol încetează să se mai aplice;

c. în cazul prevăzut la articolul 20 alineatul (2) din regulament, în termen de patru săptămâni de la data la care pârâtul a luat cunoştinţă de motivele pe care se întemeiază revizuirea prevăzută la acest articol.

3. Nu este nevoie de intervenţia unui avocat pentru introducerea unei cereri de reexaminare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În conformitate cu dreptul olandez de procedură civilă (articolul 33 din Codul de procedură civilă), este posibilă introducerea electronică a unei cereri de somaţie europeană de plată, dacă acest lucru este posibil în conformitate cu normele procedurale ale instanţei. În prezent, nicio instanţă nu prevede această posibilitate. Sunt posibile doar următoarele moduri de adresare:

- prin poştă;

- prin depunere la instanţă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Articolul 8 alineatul (2) din Legea de punere în aplicare a procedurii europene de somaţie de plată:

2. În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) din regulament, o somaţie europeană de plată, declarată executorie de instanţa de origine din alt stat membru, se redactează sau se traduce în olandeză.

Ultima actualizare: 16/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Austria

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În ceea ce privește cererile privind emiterea unei somații europene de plată, numai Tribunalul Comercial din Viena are competență [paragraful 252 alineatul (2) din Codul austriac de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Din punct de vedere procedural, cererile de reexaminare în temeiul articolului 20 alineatele (1) și (2) sunt tratate ca cereri de restitutio in integrum. Cu toate acestea, o decizie de acceptare a unei cereri în temeiul punctului 2 poate fi contestată [paragraful 252 alineatul (5) din Codul austriac de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Documentele depune în cadrul procedurii somației europene de plată pot fi transmise pe suport de hârtie sau pe cale electronică pe site-ul WebERV (e-justiție). În principiu, WebERV este accesibil tuturor persoanelor fizice și juridice. Ca cerință prealabilă tehnică, este nevoie de un software special și de existența unei agenții de transmitere. O listă a actualelor agenții de transmitere poate fi găsită la adresa http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Cererile nu pot fi transmise prin fax sau e-mail.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba de comunicare acceptată în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) este limba germană.

Pe lângă limba oficială (limba germană), resortisanții austrieci și resortisanții țărilor care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European pot utiliza limba maghiară în fața instanțelor districtuale din Oberpullendorf și Oberwart, limba slovenă în fața instanțelor districtuale din Ferlach, Eisenkappel și Bleiburg și limba croată în fața instanțelor districtuale din Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf și Oberwart.

Ultima actualizare: 25/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Polonia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanțele competente sunt instanțele districtuale (sądy rejonowe) și instanțele provinciale (sądy okręgowe); competența teritorială și materială a acestora este stabilită în Codul de procedură civilă (Kodeks postępowania cywilnego) din 17 noiembrie 1964 (Monitorul Oficial 2014, nr. 101, astfel cum a fost modificat). Competența materială este reglementată de articolele 16 și 17 și articolul 461 alineatul (11) coroborate cu articolul 50516 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, iar competența teritorială este reglementată de articolele 27-46 și articolul 461 alineatul (1) coroborate cu articolul 50516 alineatul (1) din cod.

Cererile privind refuzarea executării în sensul articolului 22 (Refuzarea executării) din regulament trebuie să fie înaintate, în conformitate cu articolul 115323 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, instanței provinciale competente la domiciliul sau la sediul debitorului, sau, dacă nu există o astfel de instanță, instanței provinciale în a cărei rază teritorială urmează să aibă loc sau se desfășoară procedura de executare. În conformitate cu articolul 115323 alineatul (3), pârâtul poate să își prezinte poziția cu privire la cauză într-un termen stabilit de către instanță.

În ceea ce privește articolul 23 (Suspendarea sau limitarea executării), la cererea debitorului, instanța districtuală competentă poate să suspende procedurile de executare desfășurate în temeiul unui somații europene de plată, în conformitate cu articolul 115320 alineatul (1) din Codul de procedură civilă. La cererea debitorului, de asemenea, instanța menționată anterior poate limita executarea prin instituirea de măsuri de protecție sau poate să impună prezentarea de către creditor a unei garanții adecvate drept condiție pentru executare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din regulament, protejarea debitorului se poate prezenta sub forma modificării termenului-limită de depunere a unei declarații de opoziție față de o somație europeană de plată. Aceste dispoziții sunt prevăzute în partea I titlul VI capitolul 5 (Nerespectarea termenelor și repunerea în termen) (articolele 167-172) din Codul de procedură civilă. În temeiul acestor dispoziții, cererea de repunere în termen trebuie să fie depusă în termen de maxim o săptămână de la data la care motivul nerespectării termenului încetează să existe, sub forma unei adrese către instanța care urmează să judece acțiunea. Adresa trebuie să dovedească circumstanțele care stau la originea cererii. Odată cu depunerea cererii de repunere în termen, partea ar trebui să efectueze, de asemenea, acțiunea procedurală constând în depunerea unei cereri de reexaminare a somației europene de plată. În cazul în care a trecut mai mult de un an de la expirarea termenului, repunerea în termen se poate face numai în situații speciale. De regulă, depunerea unei cereri de repunere în termen nu conduce la suspendarea procedurii sau a executării unei hotărâri judecătorești

În ceea ce privește articolul 20 alineatul (2) din regulament, se aplică dispozițiile prevăzute la articolul 50520 din Codul de procedură civilă. Cererile trebuie să respecte cerințele actelor procedurale scrise și să indice motivul pentru anularea somației europene de plată. Instanța competentă pentru soluționarea acestui tip de cereri este instanța care a emis somația. Înainte de a anula o somație europeană de plată, instanța trebuie să audieze solicitantul sau să îi ceară acestuia să formuleze o declarație scrisă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Cererile privind o somație europeană de plată și alte solicitări prezentate în cadrul procedurilor de acest tip pot fi formulate doar în scris. Documentele pot fi transmise instanței competente fie personal, fie prin poștă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b), limba acceptată este limba polonă.

Ultima actualizare: 02/04/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Portugalia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanța competentă pentru emiterea unei somații europene de plată este secția centrală civilă a instanței districtuale din Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura de reexaminare este cea stabilită la articolul 20 din regulament, iar instanța competentă pentru soluționarea căilor de atac este secția centrală civilă a instanței districtuale din Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Următoarele mijloace de comunicare sunt acceptate în cadrul procedurii privind somația europeană de plată:

(i) depunerea la grefa instanței, în conformitate cu articolul 144 alineatul (7) litera (a) din Codul de procedură civilă;

(ii) scrisoare recomandată, în conformitate cu articolul 144 alineatul (7) litera (b) din Codul de procedură civilă;

(iii) fax, în conformitate cu articolul 144 alineatul (7) litera (c) din Codul de procedură civilă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată este limba portugheză.

Ultima actualizare: 25/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - România

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Cererea pentru emiterea somației europene de plată se soluționează de instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță. Cererea de reexaminare este de competență instanței a cărei hotărâre se atacă, care judecă în compet format din 2 judecători. A se vedea art. 1 și art. 2 din art. I indice 9 din OUG no. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicații unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, aprobat prin Legea nr. 191/2007, cu modificări și completări ulterioare.

Instanța competentă pentru emiterea unei somații de plată este instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță:

- judecătoria (care judecă, în primă instanță, cererile evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusive)

sau

- tribunalul (care judecă, în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competență altor instanțe, așadar inclusiv cereri evaluabile în bani de peste 200,000 lei) - art. 94 pct. 1 lit. j) și art. 95 pct. 1 din noul Cod de procedură civilă (în materia ordonanței de plată, se vedea dispoziții art.1.016 din noul Cod de procedură civilă, potrivit cărora creditorul poate introduce cererea privind ordonanța de plată la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

- procedura de drept comun:

- hotărârile definitive pot fi atacate cu contestație în anulare (cale extraordinară de atac) atunci când contestatorul nu a fost legal citat și nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecată; contestația în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la date comunicării hotărârii, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitiv; contestația se motivează în termen de 15 zile anterior menționat, sub sancțiunea nulității acesteia [art. 503 alin. (1) și art. 506 din noul Cod de procedură civilă];

- revizuirea (cale extraordinară de atac) unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa; pentru acest motiv de revizuire sunt supuse revizuirii şi hotărârile care nu evocă fondul; termenul de revizuire este de 15 zile şi se socoteşte de la încetarea împiedicării [art. 509 alin. (1) pct. 9 și alin. (2) și art. 511 alin. (2) din noul Cod de procedură civilă];

- partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă se dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate; în acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen; în cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeași cu cea necesară pentru exercitarea căilor de atac; cererea de repunere în termen va fi rezolvat de instanță competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen (art. 186 din noul Cod de procedură civilă).

- procedura specială a ordonanței de plată :

- noul Cod de procedură civilă (art. 1.014-1.025) consacră sau procedură specială privitoare la ordonanța de plată;

- î mpotriva ordonanței de plată debitorul poate formula cerere în anul în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia [art. 1.024 alin. (1) din noul Cod de procedură ă civilă ];

- cererea în anulare poate fi introdusă de creditor împotriva încheierilor prezentate la art. 1.020 alin. (1) și (2) [1] din noul Cod de procedură civilă, precum și împotriva ordonanței de plată necesare la art. 1.021 alin. (2) din acealași cod [2] , în termen de 10 zile [art. 1.023 alin. (2) din noul Cod de procedură civilă];

- cererea în anulare se soluționează de la instanță care a pronunțat ordinea de plată, în format complet din 2 judecători [art. 1.024 alin. (4) din noul Cod de procedură civilă];

- dacă instanţa învestită admite, în tot sau în parte, cererea în anulare, aceasta va anula ordonanţa, în tot sau, după caz, în parte, pronunţând o hotărâre definitivă; dacă instanţa învestită admite cererea în anulare, va pronunţa o hotărâre definitivă prin care va emite ordonanţa de plată; hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este definitivă [art. 1.024 alin. (6) teza I, alin. (7) și alin. (8) din noul Cod de procedură civilă];

- împotriva executării silite a ordonanţei de plată partea interesată poate face contestaţie la executare, potrivit dreptului comun. În cadrul contestaţiei nu se pot invoca decât neregularităţi privind procedura de executare, precum şi cauze de stingere a obligaţiei ivite ulterior rămânerii definitive a ordonanţei de plată [art. 1.025 alin. (2) din noul Cod de procedură civilă].
[1] Potrivit dispozițiilor art. 1020 din noul Cod de procedură civilă:

“Art. 1.021 Contestarea creanţei

(1) Dacă debitorul contestă creanţa, instanţa verifică dacă contestaţia este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor. În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, instanţa va respinge cererea creditorului prin încheiere.

(2) Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele prevăzute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, instanţa va respinge cererea creditorului privind ordonanţa de plată prin încheiere.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun.”.

[2] Potrivit prevederilor art. 1.022 alin. (2) din noul Cod de procedura civilă: „dacă instanta, examinând probele cauzei, o constata că numai o parte dintre pretențiile creditorului sunt întemeiate, va emite ordonanta de plată pentru această parte, stabilind și termenul de plată. În acest caz, creditorul poate formula cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun pentru a avea obligația debitorului la plata restului datoriei. ”.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

- procedura de drept comun

- comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se realizează în condițiile art. 153-173 din noul Cod de procedură civilă {exemplificăm unele modalități de comunicare:

- comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenţii procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul [art. 154 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă];

- în cazul în care comunicarea în condițiile mai sus precizate nu este posibilă, aceasta se face prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute de lege [art. 154 alin. (4) din noul Cod de procedură civilă];

- la cererea părţii interesate şi pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedură se va putea face în mod nemijlocit prin executori judecătoreşti, care vor fi ţinuţi să îndeplinească formalităţile procedurale prevăzute de lege, sau prin servicii de curierat rapid [art. 154 alin. (5) din noul Cod de procedură civilă];

- comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop; în vederea confirmării, instanţa, odată cu actul de procedură, va comunica un formular care va conţine: denumirea instanţei, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea şi indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu data primirii, numele în clar şi semnătura persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei şi va fi expediat instanţei prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace [art. 154 alin. (6) din noul Cod de procedură civilă]}.

 

- procedura specială a ordonanței de plată:

- ordonanţa se va înmâna părţii prezente sau se va comunica fiecărei părţi de îndată, potrivit legii [art. 1.022 alin. (5) din noul Cod de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba în care pot fi completate formularele este limba română.

Ultima actualizare: 07/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Slovenia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Sunt competente instanțele locale (okrajna sodišča) și instanțele districtuale (okrožna sodišča).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Instanțele districtuale și cele locale sunt competente să soluționeze căile de atac și să aplice articolul 20 din regulament.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Comunicarea cu instanța judecătorească se face prin poștă, pe cale electronică, prin tehnologii de comunicare, prin livrare directă sau intermediată de un profesionist specializat în depunerea cererilor [articolul 105 litera b) din Codul de procedură civilă (denumit în continuare: ZPP), Uradni List RS (UL RS; Monitorul Oficial al Republicii Slovenia), nr. 73/07 - versiune oficială consolidată, 45/08 - Legea privind arbitrajul (ZArbit), 45/08, 111/08 - Decizia Curții Constituționale, 57/09 – dec. CC, 12/10 – dec. CC, 50/10 – dec. CC, 107/10 – dec. CC, 75/12 – dec. CC, 40/13 – dec. CC, 92/13 – dec. CC, 10/14 – dec. CC și 48/15 – dec. CC, 13.8.2007, p. 10425].

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limbile oficiale sunt slovena, plus cele două limbi ale minorităților naționale, care sunt folosite oficial în instanțele din regiunile unde locuiesc aceste minorități naționale (articolele 6 și 104 din ZPP). Limbi minoritare naționale sunt italiana și maghiara.

Zonele comunităților mixte sunt definite în Legea de stabilire a administrațiilor locale și municipale (UL RS, nr. 108/06 - versiune oficială și 9/11; denumită în continuare: ZUODNO). Articolul 5 din ZUODNO prevede că: „În temeiul prezentei legi, zonele comunităților mixte sunt cele definite ca atare prin reglementările municipale în vigoare din Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola și Piran.”

Ultima actualizare: 27/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Slovacia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanțele districtuale („okresné súdy”)

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b) din regulament, semnalăm faptul că, în temeiul articolului 398 din Codul de procedură civilă contencioasă („civilný sporový poriadok”), există posibilitatea de a introduce o cale de atac extraordinară – o revizuire („žaloba o obnovu konania”) la instanța competentă care a pronunțat hotărârea în primă instanță, și anume instanța districtuală.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În temeiul articolului 398 din Codul de procedură civilă contencioasă („civilný sporový poriadok”), o cerere poate fi introdusă pe suport de hârtie sau pe cale electronică. Orice cerere făcută fără autorizație electronică trebuie reintrodusă în termen de zece zile pe suport de hârtie sau în format electronic autorizat. Cererile care nu au fost completate în acest fel nu vor fi luate în considerare. Instanța nu va solicita reintroducerea cererii.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) din regulament, semnalăm faptul că limba acceptată pentru întocmirea certificatului este slovaca.

Ultima actualizare: 06/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Finlanda

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Tribunalul Districtual Helsinki are competenţa de a emite o somaţie europeană de plată.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Articolul 20 privind reexaminarea somaţiei europene de plată din Regulament, se aplică în Finlanda ca atare. În sensul articolului 20, instanţa competentă este Tribunalul Districtual Helsinki.

În plus faţă de aceste dispoziţii ale articolului 20 din regulament, în cazul somaţiei europene de plată se aplică, de asemenea, dispoziţiile privind căile de atac extraordinare prevăzute la capitolul 31 din Codul de procedură judiciară. Acestea includ plângerile legate de o eroare de procedură (secţiunea 1 din capitolul 31) şi revocarea sentinţei finale (secţiunea 7 din capitolul 31). Secţiunea 17 din Codul de procedură judiciară conţine o dispoziţie separată referitoare la acordarea unui nou termen.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Legea nr. 13/2003 privind serviciile şi comunicaţiile electronice (sectorul public) include dispoziţii referitoare la trimiterea către o instanţă finlandeză a documentelor de judecată. În temeiul acestei legi, mijloacele de comunicare acceptate în cazul somaţiei europene de plată sunt poşta, faxul sau e-mailul.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Somaţiile europene de plată se pot transmite în engleză, finlandeză sau suedeză.

Ultima actualizare: 15/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Suedia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Cererile de somaţie europeană de plată introduse în Suedia sunt examinate de Administraţia suedeză de punere în aplicare (Kronofogdemyndigheten) (secţiunea 2 a Actului privind procedura europeană de somaţie de plată).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Cererile de reexaminare sunt analizate de curtea de apel (hovrätt) (secţiunea 13 a Actului privind procedura europeană de somaţie de plată). În cazul în care cererea este aprobată, curtea de apel hotărăşte în acelaşi timp că reexaminarea va fi efectuată de Administraţia suedeză de punere în aplicare.

Pentru mai multe informaţii privind aceste chestiuni, vă rugăm să contactaţi Administraţia suedeză de punere în aplicare (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kronofogden.se)

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Cererile de somaţie europeană de plată trebuie în principiu înaintate pe suport de hârtie. Administraţia suedeză de punere în aplicare poate decide ca cererile să fie făcute printr-un sistem care permite utilizarea prelucrării automate a datelor (secţiunea 4 a Regulamentului privind procedura europeană de somaţie de plată).

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În cererile de executare a somaţiilor de plată suedeze sau europene declarate executorii în alt stat membru, somaţia de plată trebuie tradusă în limbile suedeză sau engleză (secţiunea 10 a Regulamentului privind procedura europeană de somaţie de plată).

Ultima actualizare: 23/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Anglia şi Ţara Galilor

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanța sau instanțele care vor fi competente să emită o somație europeană de plată în Anglia și Țara Galilor sunt tribunalele de comitat (County Court) și Înalta Curte de Justiție (High Court of Justice).

Competența tribunalelor de comitat este integral prevăzută de lege și acoperă aproape tot domeniul dreptului civil. Competența generală în materie de drept civil corespunde în mare parte cu cea a Înaltei Curți, cu excepția acțiunilor în despăgubiri pentru vătămări corporale având un cuantum mai mic de 50 000 GBP și a acțiunilor în recuperarea unor creanțe pecuniare mai mici de 15 000 GBP pentru care trebuie sesizat tribunalul de comitat. Pentru mai multe detalii, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdinul din 1991 privind competența Înaltei Curți și a tribunalelor de comitat (High Court and County Courts Jurisdiction Order) (astfel cum a fost modificat). O serie de legi conferă competență exclusivă tribunalelor de comitat – de exemplu, practic toate cauzele care țin de Legea din 1974 privind creditul de consum (Consumer Credit Act) și majoritatea acțiunilor intentate de creditorii ipotecari și de proprietari.

O cerere poate fi formulată în orice tribunal de comitat din Anglia și Țara Galilor. Site-ul web al Serviciului judiciar (Court Service) cuprinde adresele tuturor Linkul se deschide într-o fereastră nouătribunalelor de comitat și Linkul se deschide într-o fereastră nouăcoordonatele Înaltei Curți.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În Anglia și Țara Galilor, o cerere de reexaminare în temeiul articolului 20 trebuie înaintată instanței competente care a emis somația europeană de plată, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăpartea 23 din Normele de procedură civilă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijlocul de comunicare acceptabil de instanțele din Anglia și Țara Galilor în scopul inițierii somației europene de plată va fi expedierea prin poștă (din cauza necesității de a percepe o taxă judiciară pentru a iniția procedura). În prezent, se analizează dacă va fi posibilă transmiterea electronică a formularului de cerere. Cu toate acestea, documentele ulterioare, inclusiv orice declarație de opoziție, vor putea fi trimise instanței prin poștă, fax sau e-mail, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăpartea 5.5 din Normele de procedură civilă și cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstrucțiunile practice, care conțin normele privind depunerea și transmiterea documentelor către instanță.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba oficială acceptabilă în temeiul articolului 21 alineatul (2) litera (b) este engleza.

Ultima actualizare: 11/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Irlanda de Nord

În Irlanda de Nord, procedura judiciară este reglementată de Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord) [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980] și de Normele din 1981 privind tribunalele de comitat (Irlanda de Nord) [County Court Rules (Northern Ireland) 1981]. Normele sunt prevăzute în temeiul Legii din 1978 privind sistemul judiciar din Irlanda de Nord [Judicature (Northern Ireland) Act 1978].


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Irlanda de Nord, competența de a emite o somație europeană de plată aparține Înaltei Curți de Justiție.

Competența tribunalelor de comitat este integral prevăzută de lege și este stabilită în Ordinul din 1980 privind Tribunalele de Comitat din Irlanda de Nord [County Courts (Northern Ireland) Order 1980]. Prin urmare, în așteptarea unei eventuale modificări a ordinului, se consideră că procedurile prevăzute de regulament nu intră în sfera competenței legale a tribunalelor de comitat, ci în sfera competenței exclusive a Înaltei Curți, indiferent de valoarea monetară a procedurii.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În Irlanda de Nord, cererile de reexaminare în temeiul articolului 20 se pot formula în fața Înaltei Curți în conformitate cu partea IV a Ordinului 71 din Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord).

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În Irlanda de Nord, instanțele de judecată competente acceptă numai trimiterile prin poștă în scopul obținerii unei somații europene de plată. În viitor se va examina, eventual, și posibilitatea de depunere electronică a cererii. Cu toate acestea, celelalte documente transmise instanței competente în cadrul unei proceduri europene de somație de plată, inclusiv declarațiile de opoziție, se pot trimite Curții prin poștă, fax sau prin alte mijloace electronice disponibile în conformitate cu articolul 39 din articolul din Ordinul nr. 71 din 1980 al Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord). Cererea și celelalte documente din cadrul procedurii se pot depune la Curte și în persoană.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba oficială acceptată în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) este limba engleză.

Ultima actualizare: 14/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Scoţia

În Scoția, procedura civilă ordinară este, în principal, reglementată de Normele din 1993 privind procedura ordinară (Ordinary Cause Rules). Normele pot fi accesate prin intermediul site-ului web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului instanțe judecătorești din Scoția.

Aceste norme a fost promulgate printr-un decret și vor putea fi modificate în același mod pentru a fi adaptate în conformitate cu regulamentul. Va fi necesar, de asemenea, să se instituie un set de norme ad-hoc.

Court of Session reglementează și stabilește prin ordonanță (Act of Sederunt) procedura de urmat în orice procedură civilă de către sheriff court.


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Scoția, instanța care va avea competența să emită o somație europeană de plată este Curtea Supremă. În toate cazurile, procedura se va derula în fața unui sheriff.

Orice sheriff court din Scoția va putea fi sesizată cu o cerere în acest sens. Pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția (Linkul se deschide într-o fereastră nouăScottish Courts and Tribunals Service) se regăsesc adresele tuturor sheriff courts.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Cererile de reexaminare trebuie depuse la Sheriff.

O cerere de reexaminare întemeiată pe articolul 20 alineatul (1) se depune folosind formularul 2 din Act of Sederunt din 2008 (Regulile de procedure ale Sheriff Court privind somația europeană de plată).

O cerere de reexaminare întemeiată pe articolul 20 alineatul (2) se depune folosind formularul 3 din Act of Sederunt din 2008 (Regulile de procedure ale Sheriff Court privind somația europeană de plată).

Formularele 2 și 3 pot fi descărcate de pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Instanțele de judecată din Scoția acceptă doar trimiterile prin poștă în scopul obținerii unei somații europene de plată (din cauza necesității de a plăti o taxă de judecată pentru inițierea procedurii). În prezent, se analizează dacă va fi posibil să se depună formularul de cerere prin mijloace electronice. Documentele ulterioare, inclusiv orice declarație de opoziție, pot fi trimise instanței, de asemenea, prin poștă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba oficială acceptată în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) este engleza.

Ultima actualizare: 13/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Somaţia europeană de plată - Gibraltar

Procedura judiciară în Gibraltar este reglementată de Linkul se deschide într-o fereastră nouăCivil Procedure Rules 1998 (CPR) (Normele de procedură civilă din 1998), precum şi de normele suplimentare de punere în aplicare. Normele Curţii Supreme din 2000 prevăd aplicarea normelor de procedură civilă aflate în vigoare în Anglia şi Ţara Galilor (cu modificările aferente).


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Gibraltar, instanţa care deţine competenţa de a emite o somaţie europeană de plată este Curtea Supremă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

O cerere de revizuire în temeiul articolului 20 trebuie introdusă în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăpartea 23 din Codul de Procedură Civilă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijlocul de comunicare acceptat de în Gibraltar în vederea iniţierii procedurii europene de somaţie de plată este poşta (ca urmare a necesităţii de a percepe o taxă de timbru în vederea iniţierii procedurii).

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba oficială acceptată în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) este limba engleză.

Ultima actualizare: 28/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.