Európsky platobný rozkaz

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Podľa belgického súdneho poriadku majú vecnú a územnú príslušnosť na vydanie európskeho platobného rozkazu zmierovací sudca (juge de paix), prvostupňový súd (tribunal de première instance), obchodný súd (tribunal de l'entreprise) alebo pracovný súd (tribunal du travail).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V závislosti od konkrétnych okolností daného prípadu je možné podľa belgického práva použiť na preskúmanie určitého rozhodnutia niekoľko prostriedkov nápravy:

– Po prvé, článok 1051 súdneho poriadku umožňuje podať proti rozsudku odvolanie (appel) v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia alebo v niektorých prípadoch od jeho oznámenia podľa článku 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku. Platí to pre rozsudky vydané v sporovom konaní a rozsudky pre zmeškanie.

– Po druhé, článok 1048 súdneho poriadku umožňuje podať námietku (opposition) proti rozsudku pre zmeškanie v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia alebo v niektorých prípadoch od jeho oznámenia podľa článku 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku.

– Pokiaľ ide o rozsudky, ktoré už nadobudli právoplatnosť, vydané občianskoprávnymi súdmi a trestnými súdmi, ak tieto súdy rozhodujú o občianskoprávnych nárokoch, je možné za určitých okolností stanovených v článku 1133 súdneho poriadku podať mimoriadny návrh na preskúmanie v občianskoprávnom konaní (requête civile) v lehote šiestich mesiacov od okamihu, keď sa účastník dozvedel o namietaných dôvodoch na zrušenie rozsudku.

Uvedené lehoty na podanie odvolania, námietky alebo mimoriadneho návrhu na preskúmanie platia:

– ak sa v záväzných nadnárodných a medzinárodných právnych predpisoch nestanovuje inak,

– bez toho, aby bol nimi dotknutý článok 50 súdneho poriadku umožňujúci za určitých podmienok stanovených zákonom predĺžiť lehotu,

– bez toho, aby bola nimi dotknutá možnosť uplatnenia všeobecnej právnej zásady, ktorú niekoľkokrát potvrdil belgický kasačný súd a podľa ktorej sa lehoty stanovené na vykonanie úkonu predĺžia v prospech strany, ktorej vyššia moc zabránila úkon urobiť pred uplynutím lehoty.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V súlade s uvedeným nariadením sú komunikačné prostriedky, ktoré môžu používať súdy v Belgicku, obmedzené. Povolené sú len osobné predloženie formulára typu A uvedeného v prílohe I spolu s podpornými dokumentmi v podateľni príslušného súdu A zaslanie tohto formulára spolu s podpornými dokumentmi doporučeným listom príslušnému súdu.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Pokiaľ ide o článok 21 ods. 2 písm. b), Belgicko v súlade so svojimi právnymi predpismi neakceptuje žiadne iné jazyky, ako je úradný jazyk alebo niektorý z úradných jazykov miesta výkonu.

Posledná aktualizácia: 28/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.