Európsky platobný rozkaz

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Bulharsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Návrh na vydanie európskeho platobného príkazu sa podáva miestne príslušnému oblastnému súdu podľa trvalého bydliska dlžníka, jeho sídla alebo miesta výkonu rozsudku. (článok 625 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak je to v konaní prípustné, môže odporca namietať územnú príslušnosť súdu – musí tak však urobiť pred uplynutím lehoty na podanie odporu. (článok 625 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Postup je stanovený v článku 626a Občianskeho súdneho poriadku:

Článok 626а: 1. Odporca môže podať návrh na preskúmanie európskeho platobného príkazu za podmienok a podľa postupov stanovených v článku 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006 príslušnému odvolaciemu súdu.

2. Návrh na preskúmanie sa podáva do 30 dní odo dňa, keď sa odporca skutočne oboznámil s obsahom platobného rozkazu alebo keď prestanú platiť okolnosti uvedené v článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia.

3. Súd zašle kópiu návrhu druhej strane, ktorá môže odpovedať do jedného týždňa od jeho prijatia.

4. Návrh sa prejednáva na neverejnom zasadnutí. Ak to súd považuje za náležité, preskúma návrh na verejnom zasadnutí.

5. Proti rozhodnutiu súdu nemožno podať opravný prostriedok.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Písomnosti týkajúce sa európskeho platobného rozkazu sa doručujú súdnym úradníkom, poštou alebo kuriérskou službou ako doporučené zásielky s potvrdením o doručení. V miestach doručenia, v ktorých nie je žiadny súdny orgán, sa môže doručenie uskutočniť prostredníctvom obecného alebo mestského úradu. (článok 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Bulharská republika akceptuje európske platobné rozkazy, ku ktorým je priložený preklad do bulharčiny.

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.