Európsky platobný rozkaz

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Bulharsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Návrh na vydanie európskeho platobného príkazu sa podáva miestne príslušnému oblastnému súdu podľa trvalého bydliska dlžníka, jeho sídla alebo miesta výkonu rozsudku. (článok 625 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak je to v konaní prípustné, môže odporca namietať územnú príslušnosť súdu – musí tak však urobiť pred uplynutím lehoty na podanie odporu. (článok 625 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Postup je stanovený v článku 626a Občianskeho súdneho poriadku:

Článok 626а: 1. Odporca môže podať návrh na preskúmanie európskeho platobného príkazu za podmienok a podľa postupov stanovených v článku 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006 príslušnému odvolaciemu súdu.

2. Návrh na preskúmanie sa podáva do 30 dní odo dňa, keď sa odporca skutočne oboznámil s obsahom platobného rozkazu alebo keď prestanú platiť okolnosti uvedené v článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia.

3. Súd zašle kópiu návrhu druhej strane, ktorá môže odpovedať do jedného týždňa od jeho prijatia.

4. Návrh sa prejednáva na neverejnom zasadnutí. Ak to súd považuje za náležité, preskúma návrh na verejnom zasadnutí.

5. Proti rozhodnutiu súdu nemožno podať opravný prostriedok.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Uplatniteľné spôsoby doručenia sú stanovené v platnom Občianskom súdnom poriadku.

Článok 38 upravuje adresu na doručovanie:

„Článok 38: 1. Písomnosť sa doručuje na adresu uvedenú v spise konania.

2. Doručenie sa môže uskutočniť na e-mailovú adresu, ktorú si strana zvolila na doručovanie prostredníctvom:

1) jednotného Európskeho portálu elektronickej justície;

2) kvalifikovanej elektronickej doručovacej služby pre registrované zásielky v súlade s článkom 3 ods. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257/73) [nariadenie (EÚ) č. 910/2014].

3. Ak si strana nezvolila doručenie podľa odseku 2, ale uviedla e-mailovú adresu, doručenie sa uskutoční na uvedenú adresu.

4. Súhlas s doručením podľa odsekov 2 a 3 možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá správnosť už vykonaných úkonov.

5. Ak sa doručenie nemôže uskutočniť podľa odsekov 1 až 3, písomnosť sa doručí na aktuálnu adresu strany konania alebo, ak to nie je možné, na jej trvalé bydlisko.

6. Strana konania môže uviesť e-mailovú adresu na doručenie znalcovi, svedkom alebo tretej osobe, ktorá je povinná predložiť dokument vo svojom vlastníctve.“

V článku 38a sa stanovuje, že osoba, ktorá vykonala procesný úkon v elektronickej podobe, musí poskytnúť e-mailovú adresu na oznámenie o prijatí elektronického vyhlásenia a na výsledok technického overenia úkonu. Osoba, ktorá vykonáva procesný úkon v elektronickej podobe, môže súhlasiť s akceptovaním elektronických vyhlásení a elektronických dokumentov zo súdu, ktorý vec prejednáva v konaní pred príslušnou úrovňou súdnej právomoci alebo na všetkých úrovniach. Osoba, ktorá vykonáva procesný úkon prostredníctvom jednotného Európskeho portálu elektronickej justície, súhlasí s akceptovaním elektronických vyhlásení a elektronických dokumentov, písomností, predvolaní a listín z konaní pred príslušnou úrovňou súdnej právomoci a na všetkých úrovniach. Súhlas možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá správnosť už vykonaných úkonov.

Doručenie úverovým a finančným inštitúciám (vrátane tých, ktoré vykonávajú vymáhanie pohľadávok voči spotrebiteľom), poisťovniam a zaisťovniam, obchodníkom dodávajúcim energiu alebo plyn alebo poskytujúcim poštové či elektronické komunikácie alebo služby zásobovania vodou a kanalizácie alebo notárom a súkromným súdnym exekútorom sa vykonáva len v súlade s postupom stanoveným v článku 38 ods. 2 na e-mailovú adresu, ktorú si určia. (článok 50 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku)

Doručenie advokátovi sa uskutočňuje prostredníctvom jednotného Európskeho portálu elektronickej justície alebo na akomkoľvek mieste, kde má kanceláriu. (článok 51 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)

Doručovanie vládnym inštitúciám a obciam sa uskutočňuje len v súlade s postupom stanoveným v článku 38 ods. 2 na e-mailovú adresu, ktorú si určia. (článok 52 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)

V súlade s článkom 42 písomnosti doručuje súdny úradník poštou alebo kuriérskou službou ako doporučené listy s potvrdením o doručení. Ak v mieste doručenia neexistuje súdna inštancia, doručenie môže vykonávať obec alebo miestna časť.

Súd môže na návrh strany nariadiť, aby písomnosti doručoval súkromný súdny exekútor. Náklady na súkromného súdneho exekútora znáša strana.

Ak sa písomnosť nedoručí žiadnym z uvedených spôsobov alebo v prípade katastrof, nehôd alebo iných nepredvídaných okolností, súd môže výnimočne nariadiť, aby doručenie vykonal úradník súdu telefonicky, e-mailovou adresou na doručovanie, telexom, faxom alebo telegramom.

Spôsoby doručenia sa uvádzajú v článku 43 Občianskeho súdneho poriadku:

Článok 43: 1. Písomnosti môžu byť doručené osobne alebo akoukoľvek inou osobou.

2. Súd môže nariadiť doručenie písomnosti pridaním do spisu alebo jej umiestnením na dvere alebo poštovú schránku adresáta.

3. Súd môže nariadiť, aby sa písomnosť doručila verejným oznámením.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Bulharská republika akceptuje európske platobné rozkazy, ku ktorým je priložený preklad do bulharčiny.

Posledná aktualizácia: 26/09/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.