Európsky platobný rozkaz

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdom príslušným na rozhodovanie o návrhoch na vydanie a preskúmanie európskeho platobného rozkazu a na vydanie potvrdenia jeho vykonateľnosti je každý mestský súd (općinski sud) alebo obchodný súd (trgovački sud) vo veciach, ktoré patria do právomoci obchodných súdov, podľa miesta bydliska alebo obvyklého pobytu či sídla odporcu.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

O návrhoch na preskúmanie európskeho platobného rozkazu rozhoduje súd. Proti tomuto rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Tlačivá a iné podania sa predkladajú v písomnej podobe, faxom alebo elektronickou poštou.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

K európskemu platobnému rozkazu musí byť priložený preklad do chorvátčiny, ktorý úradne overila oprávnená osoba.

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.