Európsky platobný rozkaz

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Rozhodovanie o návrhoch na vydanie a preskúmanie európskeho platobného rozkazu, ako aj vydanie potvrdenia o jeho vykonateľnosti, je vo výlučnej právomoci tohto súdu:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail: tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webová stránka:  http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

O žiadostiach o preskúmanie európskeho platobného rozkazu rozhoduje obchodný súd v Záhrebe. Proti týmto rozhodnutiam sa nemožno odvolať.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Tlačivá a iné podania sa predkladajú v písomnej podobe, faxom alebo elektronickou poštou.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

K európskemu platobnému rozkazu musí byť priložený preklad do chorvátčiny, ktorý úradne overila oprávnená osoba.

Posledná aktualizácia: 30/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.