Európsky platobný rozkaz

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc majú tieto orgány: všetky súdy prvého stupňa Cyperskej republiky, ktoré pôsobia v štyroch správnych oblastiach pod správou legitímneho štátu Cyperská republika, t. j. Nikosia, Lemesos, Larnaka-Ammochostos a Pafos. Právomoc sudcov je stanovená zákonom o súdoch (14/60) a zodpovedá hierarchickému postaveniu sudcu (t. j. sudca oblastného súdu, vyšší sudca oblastného súdu a predseda oblastného súdu);

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Prieskumné konanie je upravené v predpisoch o občianskom súdnom konaní. Konanie sa zakladá predovšetkým na písomných podaniach účastníkov konania. Vo výnimočných prípadoch a vždy, keď to súd považuje za potrebné, môže popri písomných podaniach a prísažných vyhláseniach prijať aj ústnu svedeckú výpoveď. Príslušnými súdmi sú súdy uvedené v písmene a);

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky, ktoré sú prijateľné na účely európskeho konania o platobnom rozkaze a sú dostupné súdom: osobné podanie návrhu na podateľni súdu, alebo jeho zaslanie poštou alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom (napr. faxom alebo elektronickou poštou);

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je pre súdy gréčtina. Na účely tohto nariadenia je však prijateľná aj angličtina, ktorá sa na Cypre takisto používa.

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.