Európsky platobný rozkaz

Česko

Autor obsahu
Česko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Pre určenie súdov príslušných pre vydávanie európskeho platobného rozkazu sa v Českej republike použije všeobecná právna úprava súdnej príslušnosti v občianskoprávnych veciach upravená v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“).

Vecná príslušnosť je upravená v §§ 9 až 12, miestna príslušnosť v §§ 84 až 89a občianskeho súdneho poriadku.

Vzhľadom na typ prípadov, ktoré možno predvídať, budú vecne príslušné spravidla okresné súdy a kritériom pre určenie miestnej príslušnosti bude spravidla bydlisko/sídlo žalovaného.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Súdom príslušným pre prieskumné konanie je súd, ktorý vydal európsky platobný rozkaz.

Príslušný súd aplikuje priamo článok 20 nariadenia. Proti rozhodnutiu, ktorým súd zamietne žiadosť o preskúmanie, je možné podať odvolanie.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Česká republika oznamuje, že v súlade s § 42 občianskeho súdneho poriadku sú pre ňu prijateľné nasledujúce komunikačné prostriedky:

a) elektronická pošta s použitím zaručeného elektronického podpisu podľa zákona č. 227/2000 Zb. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov,

b) elektronická pošta bez použitia zaručeného elektronického podpisu,

c) telefax.

V prípadoch b) a c) treba podanie doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu formulára, inak na tieto podania súd neprihliada.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Pre Českú republiku je prípustným jazykom iba čeština.

Posledná aktualizácia: 03/10/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.