Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky platobný rozkaz

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdmi, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz v Anglicku a Walese, sú súd grófstva a vrchný súd.

Právomoc súdov grófstva je úplne štatutárna a vzťahuje sa na takmer celú oblasť občianskeho práva. Všeobecná právomoc v rámci občianskeho práva sa takmer zhoduje s právomocou vrchného súdu okrem konaní o nárokoch týkajúcich sa osobnej ujmy v hodnote nižšej ako 50 000 GBP a peňažných pohľadávkach v hodnote nižšej ako 15 000 GBP, ktoré sa musia začať na súde grófstva. Podrobnejšie informácie sú uvedené v nariadení o právomoci vrchného súdu a súdov grófstva z roku 1991 (v znení zmien). V mnohých zákonoch sa udeľuje výlučná právomoc súdom grófstva, napríklad prakticky vo všetkých veciach podľa zákona o spotrebiteľskom úvere z roku 1974, ako aj v prípade väčšiny úkonov hypotekárnych veriteľov a prenajímateľov.

Nárok môže vydať každý súd grófstva v Anglicku a Walese. Na webovom sídle súdnej služby sú uvedené adresy všetkých súdov grófstvaúdaje o vrchnom súde.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Návrh na preskúmanie podľa článku 20 je v Anglicku a Walese nutné podať na príslušnom súde, ktorý vydal európsky platobný rozkaz v súlade s časťou 23 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky, ktoré sú prijateľné pre súdy v Anglicku a Walese na účely začatia konania o európskom platobnom rozkaze: poštová zásielka (na začatie konania je potrebné uhradiť súdny poplatok). V súčasnosti sa posudzuje možnosť elektronického podania tlačiva návrhu. Ďalšie dokumenty vrátane podania odporu však možno súdu poslať poštou, faxom alebo e-mailom v súlade s časťou 5.5 Občianskeho súdneho poriadkupraktickými usmerneniami, v ktorých sú uvedené pravidlá podávania a zasielania dokumentov na súd.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 11/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.