Európsky platobný rozkaz

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V Estónsku sú súdmi oprávnenými viesť konania o európskom platobnom rozkaze okresné súdy s príslušnou právomocou.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Proti európskemu platobnému rozkazu možno podať odvolanie v súlade s postupom stanoveným v § 4891 Občianskeho súdneho poriadku. Odvolanie sa podáva na okresný súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní možno podať opravný prostriedok na príslušnom krajskom súde.

Ak sa vo veci objavili nové dôkazy, na žiadosť účastníka konania je výnimočne možné podať na najvyšší súd aj žiadosť o preskúmanie právoplatného rozsudku v súlade s postupom stanoveným v kapitole 68 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Medzi komunikačné prostriedky, ktoré sú povolené v konaní o európskom platobnom rozkaze a ktoré uznávajú estónske súdy, patrí osobné doručenie, poštová služba, fax a elektronická pošta v súlade s požiadavkami na formu a pravidlami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku. Podrobnejšie pravidlá podávania elektronických dokumentov na súdoch a požiadavky na formu písomností sú stanovené v nariadení uzákonenom ministerstvom spravodlivosti.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) nariadenia sa európsky platobný rozkaz uznáva na účely výkonu v Estónsku vtedy, ak je vypracovaný v estónskom alebo anglickom jazyku alebo ak je k nemu pripojený preklad do estónskeho alebo anglického jazyka.

Posledná aktualizácia: 17/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.