Európsky platobný rozkaz

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomocou vydať európsky platobný rozkaz disponuje sudca zaoberajúci sa spormi v oblasti ochrany (juge des contentieux de la protection), predseda všeobecného súdu (tribunal judiciaire) alebo miestneho súdu (tribunal de proximité) alebo predseda obchodného súdu (tribunal de commerce) v medziach pôsobnosti priznanej príslušným súdom.

Ak sa v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach nestanovuje miestne príslušný súd, ale súdy členského štátu, miestne príslušným sudcom je sudca v mieste bydliska jedného z odporcov.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Pravidlá, ktorými sa upravuje prieskumné konanie vo výnimočných prípadoch, ustanovené v článku 20 nariadenia, sú zhodné s pravidlami, ktoré sa uplatňujú pri podávaní námietok. Žiadosť o prieskumné konanie sa predkladá súdu, ktorý vydal európsky platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Žiadosť o európsky platobný rozkaz možno súdu zaslať poštou alebo elektronicky.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Jazykmi prijateľnými podľa článku 21 ods. 2 písm. b) sú: anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a talianskyjazyk.

Posledná aktualizácia: 13/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.