Európsky platobný rozkaz

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Úvodné poznámky

Podrobnosti vykonávania nariadenia, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sú v prípade Nemecka stanovené v zákone o zlepšovaní vymáhania cezhraničných pohľadávok a doručovania písomností.


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Pre celé Nemecko je miestne príslušným súdom súd Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding). Kontaktné údaje súdu:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Pre konanie o platobnom rozkaze je príslušným súdom okresný súd Wedding.

Následný spor sa predloží súdu, ktorý je podľa navrhovateľa medzinárodne príslušný. Tento súd môže v prípade nepríslušnosti predložiť spor medzinárodne príslušnému nemeckému súdu. Medzinárodná príslušnosť sa zvyčajne riadi príslušným právnym aktom EÚ, napr. nariadením č. 1215/2012.

Rozsah pôsobnosti a postup preskúmania sú už vo veľkej miere stanovené v článku 20 nariadenia. Zákon stanovuje, že navrhovateľ musí vierohodne preukázať skutočnosti, ktoré podľa neho odôvodňujú zrušenie európskeho platobného rozkazu. Medzinárodne príslušný nemecký súd (pozri vyššie) vydá rozhodnutie, proti ktorému nie je možné podať opravný prostriedok. Ak rozhodne, že je európsky platobný rozkaz neplatný, konanie tým podľa ustanovení nariadenia ukončí.

Odchylne v pracovnoprávnych veciach podľa § 2 a § 46b ods. 2 zákona o pracovnoprávnom konaní je medzinárodne príslušný pracovný súd (Arbeitsgericht), ktorý by bol príslušný v prípade bežných žalôb.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu možno okrem tlačenej formy podávať aj elektronicky, ak príslušný súd túto formu podávania návrhov pripúšťa. Na okresnom súde Wedding je možné podávať návrhy elektronicky. Technickým predpokladom pre elektronické podávanie návrhov na okresnom súde Wedding je špeciálny softvér. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je iba nemčina.

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.