Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky platobný rozkaz

Gibraltár

Autor obsahu
Gibraltár

Súdne konanie v Gibraltári sa riadi Pravidlami občianskoprávneho konania z roku 1998 (CPR) a doplňujúcimi praktickými pokynmi. Uplatňovanie Pravidiel občianskoprávneho konania v Anglicku a Walese (s úpravami) je ustanovené rokovacím poriadkom Najvyššieho súdu z roku 2000.


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdom, ktorý má právomoc vydať európsky platobný rozkaz v Gibraltári, je Najvyšší súd.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 20 musí byť v Gibraltári podaná v súlade s časťou 23 Pravidiel občianskoprávneho konania.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačným prostriedkom, ktorý je prijateľný súdmi v Gibraltári na účely začatia európskeho konania o platobnom rozkaze, je pošta (vzhľadom na potrebu vybrať súdny poplatok na začatie konania).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Úradným jazykom prijateľným podľa článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 28/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.