Európsky platobný rozkaz

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Platobné príkazy vydáva: sudca okresného súdu v prípade pohľadávok, pre ktoré je vecne príslušný okresný súd [t. j. pohľadávok nepresahujúcich dvadsať tisíc (20 000) EUR]; samosudca prvostupňového súdu v prípade pohľadávok presahujúcich dvadsať tisíc (20 000) EUR.

Okresný súd je však oprávnený vydávať platobné príkazy, a to najmä v prípade sporov vyplývajúcich z nájomných zmlúv, ak dohodnuté mesačné nájomné nepresahuje šesťsto (600) EUR. Ak je dohodnuté nájomné vyššie ako šesťsto (600) EUR, je príslušnou osobou samosudca prvostupňového súdu.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Prieskumné konanie sa začína podaním námietky proti platobnému rozkazu sudcovi okresného súdu alebo samosudcovi prvostupňového súdu, ktorý vydal platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Vzorové tlačivo uvedené v prílohe k nariadeniu by sa malo podať v písomnej forme na podateľni príslušného súdu. Podanie je možné aj prostredníctvom e-mailu, digitálnej platformy e-CODEX, príp. digitálnej podateľne právnych dokumentov, ak sú tieto možnosti k dispozícii.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Povoleným jazykom je gréčtina.

Posledná aktualizácia: 01/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.