Európsky platobný rozkaz

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V Maďarsku vydávajú platobné rozkazy notári (občianskoprávni notári). Všetky notárske úrady majú právomoc vydávať platobné rozkazy platné na celom území krajiny.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Príslušným súdom v Maďarsku je súd, ktorý v danom prípade vydal európsky platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V Maďarsku je komunikácia s notárom možná prostredníctvom pošty alebo osobne (konania o platobnom rozkaze do právomoci občianskoprávnych notárskych úradov).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

S európskym platobným rozkazom vydaným na účely vymáhania musí byť vždy doručený preklad do maďarského jazyka.

Posledná aktualizácia: 02/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.