Európsky platobný rozkaz

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Vyšší súd (High Court) je príslušný na vydanie platobného rozkazu.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Na prieskumné konanie je príslušný vyšší súd.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Pošta a fax.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

írština a angličtina.

Posledná aktualizácia: 09/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.