Európsky platobný rozkaz

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

V súvislosti s informáciou, ktorá mala byť podľa článku 29 nariadenia (ES) č. 1896/2006 do 12. júna 2008 adresovaná Európskej komisii zo strany členských štátov, sa v tabuľke nachádzajúcej sa v prílohe znázorňuje vzťah medzi talianskymi ustanoveniami a ustanoveniami Spoločenstva.

Treba zdôrazniť, že v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. d) nariadenia boli zohľadnené pohľadávky, ktoré vznikli z mimozmluvných záväzkov.

V súvislosti s článkom 29 písm. b) sa zdá, že vzniká potreba rozlišovať prípady podľa článku 20 ods. 1 na jednej strane a podľa článku 20 ods. 2 na druhej strane, keďže prvý odsek sa týka oslobodenia od účinkov uplynutia lehoty, keď táto lehota uplynula bez zavinenia odporcu, pričom článok 20 ods. 2 sa vzťahuje na prípady, keď bol platobný rozkaz vydaný zjavne chybne alebo pri iných výnimočných okolnostiach, ako napríklad pri dolóznom konaní účastníka konania.

Pri prvom type prípadov sa príslušná legislatíva týka oneskorených odvolaní proti platobným rozkazom, ktoré sú upravené v článku 650 talianskeho občianskeho súdneho poriadku a ktoré treba podať na ten súd, ktorý vydal varovný list. Postup je v tomto prípade štandardný a možno ho aplikovať extenzívne, avšak súd musí rozhodnúť o aplikovateľnosti lehoty uvedenej v článku 650 poslednom odseku občianskeho súdneho poriadku, keďže sa vzťahuje na článok 20 ods. 1 písm. b) nariadenia.

V druhom type prípadov je však súčasná prax taká, že sa používa bežná žiadosť aplikuje alebo v závislosti od okolností žiadosť príslušnému súdu prvého stupňa, avšak súd musí rozhodnúť o tom, či uplatniteľné predpisy vychádzajú z talianskeho právneho poriadku alebo je možné ich odvodiť z nariadenia.

S ohľadom na komunikačné prostriedky uvedené v článku 29 ods. 1 písm. b) nariadenia v spojení s článkom 7 ods. 5 nariadenia bolo rozhodnuté, že odkaz sa obmedzuje na písomnú komunikáciu, keďže pri využívaní iných foriem komunikácie, napríklad elektronickej, sa vyžaduje dodržiavanie príslušných ustanovení talianskeho právneho poriadku a že podľa nariadenia treba využívať komunikačné prostriedky, ktoré „sú dostupné“ príslušným súdom.


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc vydať európsky platobný rozkaz majú tieto súdy:

Zmierovací súd (Giudice di Pace) pre pohľadávky s hodnotou:

1. do 10 000 EUR v prípade všeobecných pohľadávok;

2. do 25 000 EUR v prípade pohľadávok pri náhrade škody spôsobenej vozidlami a loďami, a to za podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 písm. d) bode i) nariadenia (ES) č. 1896/2006.

Zmierovacie súdy majú právomoc pri pohľadávkach s akoukoľvek hodnotou, ak súvisia so vzťahmi medzi vlastníkmi alebo obyvateľmi obydlí, ktoré sa týkajú dymu, výparov, tepla, hluku, vibrácií a podobných rušivých javov, ktoré presahujú obvyklú mieru tolerancie v zmysle článku 7 ods. 3 bodu 3 talianskeho občianskeho súdneho poriadku, a to za podmienok uvedených v článku 2 ods. 2 písm. d) bode i) nariadenia (ES) č. 1896/2006.

Zmierovací súd má tiež právomoc v prípadoch, ktoré sa týkajú úroku alebo vedľajších poplatkov pri oneskorenej výplate dôchodku alebo dávok sociálneho zabezpečenia.

Všeobecný občiansky súd (tribunale ordinario civile) alebo odvolací súd (corte di appello) ako súd prvého stupňa alebo ako konečná inštancia majú právomoc vo všetkých ostatných prípadoch a v prípadoch, v ktorých majú výlučnú právomoc v zmysle príslušných ustanovení talianskej legislatívy.

Najmä vo veciach, ktoré nie sú vylúčené článkom 2 nariadenia, majú všeobecné občianske súdy právomoc v prípadoch týkajúcich sa:

1. pohľadávok vyplývajúcich z poľnohospodárskych zmlúv (v tomto prípade majú právomoc špecializované poľnohospodárske senáty všeobecných súdov v súlade s článkom 9 zákona č. 29 zo 14. februára 1990);

2. pohľadávok v súvislosti s patentmi a ochrannými známkami (v tomto prípade majú právomoc špecializované obchodné senáty všeobecných súdov v súlade s článkom 1 a nasl. legislatívneho dekrétu č. 168 z 27. júna 2003 v platnom znení);

3. pohľadávok podľa práva námornej dopravy, osobitne pri škode súvisiacej so zrážkou plavidiel; škode spôsobenej plavidlami pri kotvení alebo uväzovaní alebo pri iných manévroch v prístavoch a iných miestach zastavenia; škode spôsobenej prevádzkou zariadenia na nakladanie a vykladanie zariadení a manipuláciou s tovarom v prístavoch; škode spôsobenej plavidlami na sieťach a iných rybárskych zariadeniach; poplatkoch a náhrade nákladov za pomoc, záchranu a obnovu; náhrade nákladov a odmenách za vylovenie vraku podľa článku 589 námorného zákona.

4. konaní, ktoré sa týkajú verejných zákaziek na práce, dodávky a služby s významom pre Spoločenstvo, v ktorých jednou zo strán je jeden z podnikov, na ktoré sa odkazuje v článku 3 legislatívneho dekrétu č. 168 z 27. júna 2003 (v platnom znení) alebo jedna zo strán má účasť na konzorciu alebo dočasnom zoskupení, ktoré získalo zákazku alebo pri ktorom má právomoc všeobecný súd (v tomto prípade majú právomoc aj špecializované obchodné senáty všeobecných súdov v súlade s článkom 3 legislatívneho dekrétu č. 168 z 27. júna 2003).

Vo veciach, ktoré nie sú vylúčené článkom 2 nariadenia, má právomoc odvolací súd ako súd prvého stupňa a konečnej inštancie pre pohľadávky týkajúce sa náhrady škody spôsobenej dohodami obmedzujúcimi hospodársku súťaž a zneužívaním dominantného postavenia (článok 32 ods. 2 zákona č. 287 z 10. októbra 1990).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Súdom s právomocou preskúmavať rozhodnutia podľa článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1896/2006 a súvisiace konania je v súlade s článkom 650 talianskeho občianskeho súdneho poriadku súd, ktorý vydal platobný rozkaz.

Súdom s právomocou preskúmavať rozhodnutia podľa článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2006 a súvisiace konania je v súlade s bežne uplatniteľnými ustanoveniami t všeobecný súd, ktorý je príslušný na konanie o platobnom rozkaze.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačnými prostriedkami prijateľnými na účely konania o európskom platobnom rozkaze v súlade s nariadením (ES) č. 1896/2006 sú poštové služby.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je taliansky jazyk.

Posledná aktualizácia: 24/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.