Európsky platobný rozkaz

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Príslušným súdom na vydanie európskeho platobného rozkazu je okresný/obvodný súd [rajona (pilsētas) tiesa], ktorý je prvostupňovým súdom konajúcim v občianskych veciach. V zásade sa treba obrátiť na súd v mieste nahláseného bydliska obžalovaného, prípadne v mieste skutočného pobytu alebo sídla obžalovaného. Zoznam lotyšských súdov je dostupný tu.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V súlade s článkom 485.1 ods. 1 bodom 1 lotyšského zákona o občianskom konaní (Civilprocesa likums) sa žiadosť o preskúmanie európskeho platobného rozkazu vydaného okresným/obvodným súdom musí podať na príslušnom krajskom súde (apgabaltiesa). V Lotyšsku sa občianskymi vecami zaoberá päť krajských súdov. Do kompetencie každého krajského súdu patrí viacero okresných/obvodných súdov. Zoznam lotyšských súdov je dostupný tu.

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa musí podať do 45 dní odo dňa, keď sa dotknutá osoba dozvedela o okolnostiach odôvodňujúcich preskúmanie uvedených v právnych predpisoch Európskej únie citovaných v odseku 1 predmetného článku.

Žiadosť, v ktorej sa neuvedú okolnosti, ktoré možno považovať za okolnosti odôvodňujúce preskúmanie podľa príslušného nariadenia, nie je akceptovaná a vráti sa žiadateľovi. Sudca tiež zamietne nové prešetrenie prípadu v rámci preskúmania rozhodnutia, pokiaľ sa neukáže, že sa zmenili okolnosti odôvodňujúce preskúmanie prípadu. Proti tomuto rozhodnutiu sudcu je možné podať odvolanie (blakus sūdzība).

Žiadosť o preskúmanie sa posudzuje v rámci písomného postupu. Ak pri skúmaní žiadosti príslušný súd skonštatuje existenciu okolností odôvodňujúcich preskúmanie, zruší spochybnené rozhodnutie v celom jeho rozsahu a zašle vec na ďalšie preskúmanie prvostupňovému súdu.

Ak sa však domnieva, že okolnosti uvedené v žiadosti nemožno považovať za okolnosti odôvodňujúce preskúmanie, žiadosť zamietne. Proti rozhodnutiu súdu je možné podať odvolanie (blakus sūdzība). Podmienky podania a riešenia odvolania sú uvedené v článku 55 zákona o občianskom konaní. Anglický preklad tohto zákona je dostupný tu.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V Lotyšsku sa dokumenty v papierovej forme adresované súdom musia zaslať poštou alebo predložiť priamo na súde.

Lotyšské súdy akceptujú aj dokumenty zaslané elektronicky, ktoré dotknutá osoba podpísala zabezpečeným elektronickým podpisom uznaným v Lotyšsku. Okrem toho sa so zreteľom na nariadenie eIDAS a stratégiu Európskej únie pre digitálny jednotný trh vykonali zmeny a realizujú sa technické úpravy v zákone o elektronických dokumentoch (Elektronisko dokumentu likums), aby mohlo Lotyšsko zabezpečiť aj prijímanie elektronických dokumentov z iných členských štátov Európskej únie, ktoré boli podpísané v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení eIDAS.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Európsky platobný rozkaz musí byť vydaný v národnom jazyku, t. j. v lotyštine, prípadne doň preložený.

Posledná aktualizácia: 24/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.