Európsky platobný rozkaz

Malta

Autor obsahu
Malta

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Civil Court First Hall – od sumy viac ako 15,000 EUR

Court of Magistrates (Malta) – od sumy 5,000 EUR do sumy 15,000 EUR

The Small Claims Tribunal – do sumy 5,000 EUR

Court of Magistrates (Gozo) pri výkone ich vyššej vecnej príslušnosti (od sumy viac ako 15,000 EUR) a nižšej vecnej príslušnosti (od sumy 5,000 EUR do sumy 15,000 EUR) – sú príslušné vykonávať súdnu právomoc v prípade všetkých nárokov voči osobám s pobytom alebo zvyčajným pobytom na ostrovoch Gozo alebo Comino

Všetká korešpondencia by sa mala adresovať na túto adresu:

The Registrar,

(názov príslušného súdu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

ΜΑLTA

Korešpondencia, ktorá sa týka súdov na ostrove Gozo, by sa mala adresovať na túto adresu:

The Registrar

(názov príslušného súdu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

ΜΑLTA

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) pri výkone ich vyššej a nižšej vecnej príslušnosti

Všetká korešpondencia by sa mala adresovať na túto adresu:

The Registrar,

(názov príslušného súdu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

ΜΑLTA

Korešpondencia, ktorá sa týka súdov na ostrove Gozo, by sa mala adresovať na túto adresu:

The Registrar

(názov príslušného súdu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

ΜΑLTA

Konanie o preskúmaní ako je stanovené v článku 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Návrh a ďalšie formuláre uvedené v nariadení (ES) č. 1896/2006 sa predkladajú v podateľni príslušného súdu alebo sa na ňu zasielajú poštou.

Žiadosť žalovaného o preskúmanie musí byť podaná v maltskom jazyku žalovaným osobne v podateľni príslušného súdu

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Maltčina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 25/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.