Európsky platobný rozkaz

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Článok 2 vykonávacieho zákona EBB

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu, ktorý je uvedený v článku 7 nariadenia, sa podáva na súde. Ak suma, ktorá je uvedená v článku 7 ods. 2 písm. b) nariadenia, nie je vyššia ako suma vymedzená v článku 93 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku alebo ak sa týka veci, ktorá je uvedená v písmene c) uvedeného článku, potom sa návrhom zaoberá a rozhoduje o ňom sudca obvodného súdu (kantonrechter).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 9 vykonávacieho zákona EBB

1. V prípade, ak sa európsky platobný rozkaz vyhlási za vykonateľný v zmysle nariadenia, odporca môže požiadať o jeho preskúmanie súdom, ktorý európsky platobný rozkaz vydal z dôvodov uvedených v článku 20 ods. 1 a 2 nariadenia.

2. Návrh sa musí podať:

a) v prípade uvedenom v článku 20 ods. 1 písm. a) nariadenia najneskôr do štyroch týždňov potom ako sa odporca dozvie o vykonateľnosti platobného rozkazu;

b) v prípade uvedenom v článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia najneskôr do štyroch týždňov potom ako v ňom uvedené dôvody prestanú platiť;

c) v prípade uvedenom v článku 20 ods. 2 nariadenia najneskôr do štyroch týždňov potom ako sa odporca dozvie o dôvode na preskúmanie uvedenom v tomto článku.

3. Na podanie návrhu na preskúmanie nie je potrebný právny zástupca.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Podľa holandského zákona o občianskom súdnom konaní (článok 33 Občianskeho súdneho poriadku) elektronické podávanie návrhov na európsky platobný rozkaz je povolené pod podmienkou, že je povolené podľa procesných pravidiel súdu. V súčasnosti žiadny zo súdov takéto podanie neumožňuje. Možné sú len tieto spôsoby podania:

- poštou;

- podaním na súde.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Článok 8 ods. 2 vykonávacieho zákona EBB

2. Európsky platobný rozkaz, vyhlásený za vykonateľný súdom pôvodu v inom členskom štáte, sa vydáva v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) nariadenia alebo preložený do holandčiny.

Posledná aktualizácia: 31/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.