Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky platobný rozkaz

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Súdne konanie v Severnom Írsku sa riadi Pravidlami Najvyššieho súdu (Severné Írsko) [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland)] z roku 1980 a Pravidlami súdov grófstiev (Severné Írsko) [County Court Rules (Northern Ireland)] z roku 1981. Tieto pravidlá boli ustanovené zákonným predpisom na základe zákona o súdnej právomoci (Severné Írsko) [Judicature (Northern Ireland) Act] z roku 1978.


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdom, ktorý je príslušným na vydávanie európskeho platobného rozkazu v Severnom Írsku, je Vrchný súd (High Court of Justice).

Príslušnosť súdov grófstiev je stanovená výlučne zákonom a je upravená vyhláškou o súdoch grófstiev (Severné Írsko) [County Courts (Northern Ireland) Order] z roku 1980. Preto až do akejkoľvek zmeny vyhlášky je stanovisko také, že pre konania podľa nariadenia nie sú príslušné súdy grófstiev, ale Vrchný súd v rámci svojej všeobecnej príslušnosti, a to bez ohľadu na peňažnú hodnotu konania.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 20 sa v Severnom Írsku môže podať na Vrchnom súde (High Court of Justice) v súlade s článkom 71 časťou IV (Part IV of Order 71) Pravidiel Najvyššieho súdu z roku 1980.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačným prostriedkom, ktorý akceptujú súdy v Severnom Írsku na účely začatia európskeho konania o platobnom rozkaze, je doručovanie poštou. V budúcnosti sa zváži možnosť elektronického podania návrhu. V súlade s článkom 71 ods. 39 (Rule 39 of Order 71) Pravidiel Najvyššieho súdu z roku 1980 možno iné dokumenty, ktoré sa súdu zasielajú v rámci konania o európskom platobnom rozkaze (vrátane námietok), zaslať poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, ak sú takéto možnosti dostupné. Podať návrh a predložiť iné dokumenty v rámci konania o európskom platobnom rozkaze je možné aj osobne.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prípustným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 14/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.