Európsky platobný rozkaz

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Poľsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Príslušnými súdmi sú okresné (rejonowe) a krajské (okręgowe) súdy miestne a vecne príslušné podľa zákona zo 17. novembra 1964 – občianskeho súdneho poriadku (Kodeks postępowania cywilnego) (Zbierka zákonov 2014, č. 101 v znení neskorších predpisov) Vecnú príslušnosť upravujú články 16, 17 a 461 ods. 11 v spojení s článkom 50516 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku a miestnu príslušnosť upravujú články 27 – 46 a článok 461 ods.1 v spojení s článkom 50516 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku.

V súvislosti s článkom 22 Odmietnutie výkonu – návrh na odmietnutie výkonu, o ktorom sa hovorí v tomto ustanovení nariadenia, sa podáva v súlade s článkom 1153 (23) ods. 1 občianskeho súdneho poriadku na krajskom súde v mieste bydliska alebo sídla dlžníka, alebo ak takýto súd neexistuje, potom na krajský súd, v ktorého obvode sa plánuje začať alebo sa vykonáva exekúcia. Podľa odseku 3 môže odporca predložiť v súdom stanovenej lehote svoje stanovisko v tejto záležitosti.

V súvislosti s článkom 23 Prerušenie alebo obmedzenie výkonu – na žiadosť dlžníka môže príslušný krajský súd v súlade s článkom 1153 (20) ods. 1 občianskeho súdneho poriadku prerušiť exekučné konanie vykonávané na základe exekučného titulu v podobe európskeho platobného rozkazu. Tento súd môže takisto na žiadosť dlžníka obmedziť exekúciu na ochranné opatrenia alebo podmieniť výkon titulu zložením primeranej zábezpeky veriteľom.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

V súvislosti s článkom 20 ods. 1 nariadenia plní funkciu ochranného opatrenia dlžníka inštitút na obnovenie lehoty na podanie odporu proti európskemu platobnému rozkazu. V týchto prípadoch sa použijú ustanovenia časti prvej hlavy VI kapitoly 5 Nedodržanie a obnovenie lehoty (čl. 167 – 172 občianskeho súdneho poriadku). Podľa týchto ustanovení sa písomná žiadosť o obnovenie lehoty podáva na súd, na ktorom sa mal úkon vykonať, v lehote jedného týždňa od pominutia dôvodu nedodržania lehoty. Žiadosť musí byť riadne odôvodnená. Strana sporu je povinná súčasne so žiadosťou o obnovenie lehoty vykonať procesný úkon – v tom prípade predloží žiadosť o preskúmanie európskeho platobného rozkazu. Po uplynutí jedného roka od nedodržania lehoty je obnovenie lehoty prípustné len vo výnimočných prípadoch. Podaním žiadosti o obnovenie lehoty v zásade nedochádza k zastaveniu konania vo veci samej alebo k odloženiu výkonu rozhodnutia.

V súvislosti s článkom 20 ods. 2 nariadenia sa uplatní zásada uvedená v článku 50520 občianskeho súdneho poriadku. Táto žiadosť musí spĺňať požiadavky na podanie a musia v nej byť uvedené dôvody na zrušenie európskeho platobného rozkazu. Súd príslušný na preskúmanie tejto žiadosti je súd, ktorý vydal príkaz. Pred zrušením európskeho platobného rozkazu súd vypočuje žiadateľa alebo ho požiada o písomné vyhlásenie.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Návrhy na vydanie európskeho platobného rozkazu a iné procesné dokumenty v rámci tohto konania sa môžu podávať iba v písomnej forme. Podania možno zaslať poštou alebo predložiť osobne na príslušnom súde.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) je v Poľsku prijateľným jazykom poľština.

Posledná aktualizácia: 27/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.