Európsky platobný rozkaz

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súd príslušný na vydávanie európskeho platobného rozkazu je Centrálny civilný útvar okresného súdu v Porte (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Postupom preskúmania je postup stanovený v článku 20 nariadenia. Príslušným súdom, ktorý má právomoc vykonať takéto preskúmanie, je Centrálny civilný útvar okresného súdu v Porte.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Skutočnosti spojené s konaním o vydaní európskeho platobného rozkazu sa oznamujú týmito komunikačnými prostriedkami:

i) podaním na podateľni súdu v súlade s článkom 144 ods. 7 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku;

ii) zaslaním doporučeného listu v súlade s článkom 144 ods. 7 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku;

iii) zaslaním faxom v súlade s článkom 144 ods. 7 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Akceptovaným jazykom je portugalčina.

Posledná aktualizácia: 25/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.