Európsky platobný rozkaz

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Súd príslušný na vydávanie európskeho platobného rozkazu je súd, ktorý je príslušný rozhodovať v prvom stupni. Súd príslušný na rozhodovanie o žiadosti o preskúmanie je súd, ktorého rozhodnutie je napadnuté, a to v zastúpení dvojčlenného senátu. Pozri článok I9 body 1 a 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o určitých opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Únie od dátumu pristúpenia Rumunska k Európskej únii, schváleného zákonom č. 191/2007, v znení zmien.

Súd príslušný na vydávanie európskeho platobného rozkazu je súd, ktorý je príslušný rozhodovať v prvom stupni:

– okresný súd (ktorý rozhoduje v prvom stupni o pohľadávkach na konkrétnu peňažnú sumu v hodnote až 200 000 RON vrátane)

alebo

– župný súd (ktorý rozhoduje v prvom stupni o všetkých pohľadávkach, ktoré nie sú zo zákona v kompetencii iných súdov, teda vrátane sporov o peňažné sumy v hodnote presahujúcej 200 000 RON) – článok 94 ods. 1 písm. j) a článok 95 ods. 1 nového Občianskeho súdneho poriadku (pokiaľ ide o platobné rozkazy, pozri článok 1016 nového Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom sa stanovuje, že veriteľ môže predložiť žiadosť na vydanie platobného rozkazu súdu, ktorý je vecne príslušný rozhodnúť o veci na prvom stupni).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

– štandardné konanie:

– konečné rozhodnutia možno napadnúť mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorého cieľom je zrušenie rozsudku, ak sťažovateľ nebol riadne predvolaný a nezúčastnil sa konania; opravný prostriedok, ktorým sa žiada zrušenie rozhodnutia, možno predložiť v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, avšak najneskôr rok po dátume právoplatnosti rozhodnutia; odôvodnenie opravného prostriedku sa musí predložiť v zmienenej lehote 15 dní, v opačnom prípade bude neplatný (článok 503 ods. 1 a článok 506 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– je možné požiadať o preskúmanie (postupom s využitím mimoriadneho opravného prostriedku) v prípade rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa odkazuje na podstatu veci, ak sa daná strana z dôvodov, ktoré nemohla ovplyvniť, nemohla na konaní zúčastniť a informovať o tom súd; za takých okolností podliehajú preskúmaniu aj rozhodnutia, ktorými sa neodkazuje na podstatu veci, lehota na podanie žiadosti o preskúmanie je 15 dní, odkedy prestali existovať okolnosti, ktoré bránili účasti na konaní (článok 509 ods. 1 bod 9 a ods. 2 a článok 511 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– strane, ktorá zmešká procesnú lehotu, môže byť udelená nová lehota iba v prípade, že sa preukáže, že k zmeškaniu došlo z opodstatnených dôvodov; na tieto účely musí daná strana najneskôr do 15 dní, odkedy prestali existovať okolnosti, ktoré jej bránili v dodržaní lehoty, vyplniť procesné dokumenty a požiadať o poskytnutie novej lehoty; v prípade odvolacieho postupu je táto lehota rovnaká ako lehota na podanie odvolania; o žiadosti o udelenie novej lehoty rozhodne súd príslušný na prejednávanie žiadostí týkajúcich sa práv, ktoré nie sú vykonané v stanovenej lehote (článok 186 nového Občianskeho súdneho poriadku).

– osobitné konanie o platobnom rozkaze:

– v novom Občianskom súdnom poriadku (články 1014 až 1025) sa stanovuje osobitné konanie o platobnom rozkaze,

– dlžník môže podať žiadosť o zrušenie platobného rozkazu do desiatich dní, odkedy mu bol doručený alebo sa o ňom dozvedel (článok 1024 ods. 1 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– veriteľ môže do desiatich dní (článok 1023 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku) podať žiadosť o zrušenie rozsudku, ako sa vyžaduje podľa článku 1020 ods. 1 a 2 [1] nového Občianskeho súdneho poriadku, ako aj žiadosť o zrušenie platobného rozkazu podľa článku 1021 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku[2],

– žiadosť o zrušenie rieši súd, ktorý vydal platobný rozkaz, v dvojčlennom senáte (článok 1024 ods. 4 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– ak príslušný súd rozhodujúci o veci úplne alebo čiastočne vyhovie žiadosti o zrušenie, úplne prípadne čiastočne zruší platobný rozkaz a vydá konečné rozhodnutie; ak príslušný súd prijme žiadosť o zrušenie, vynesie konečné rozhodnutie, ktorým vydá platobný rozkaz; rozhodnutie, ktorým bola žiadosť o zrušenie zamietnutá, je konečné (článok 1024 ods. 6 prvá veta a ods. 7 a 8 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– v súlade s platným právom môže dotknutá strana podať odvolanie proti výkonu platobného rozkazu. Odvolanie sa môže vzťahovať iba na nezrovnalosti týkajúce sa postupu výkonu rozhodnutia alebo na dôvody pre zánik záväzku, ktoré nastali po tom, ako sa stal platobný rozkaz právoplatným (článok 1025 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku).


[1] Podľa článku 1020 nového Občianskeho súdneho poriadku:

„Článok 1021 Odpor proti platobnému rozkazu

1. Ak dlžník podá odpor proti platobnému rozkazu, súd overí oprávnenosť odporu na základe dokumentácie obsiahnutej v spise a vo vysvetleniach a objasneniach strán. Ak sú námietky dlžníka oprávnené, súd rozhodnutím zamietne návrh veriteľa.

2. Ak hmotnoprávne námietky predložené dlžníkom zahŕňajú spracovanie dôkazov iných než tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, a tieto dôkazy by boli prípustné v rámci štandardného konania, súd rozhodnutím zamietne návrh veriteľa na vydanie platobného rozkazu.

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 môže veriteľ predložiť návrh na štandardné súdne konanie.“

[2] Podľa článku 1022 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku: „Pokiaľ súd po preskúmaní vecných dôkazov zistí, že pohľadávka veriteľa je oprávnená iba sčasti, vydá platobný rozkaz iba na dotknutú časť a stanoví dátum splatnosti. V takýchto prípadoch môže veriteľ predložiť návrh na štandardné súdne konanie o určení povinnosti dlžníka splatiť zvyšok dlhu.“

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

– štandardné konanie:

– doručenie/oznámenie súdnych predvolaní a ďalších procesných dokumentov musí byť v súlade s článkami 153 až 173 nového Občianskeho súdneho poriadku. Ďalej v texte sa uvádza niekoľko príkladov týkajúcich sa spôsobov doručenia/oznámenia:

– súdne predvolania a všetky procesné dokumenty sa ex officio doručujú prostredníctvom úradníkov alebo iných zamestnancov príslušného súdu, alebo prostredníctvom úradníkov alebo iných zamestnancov iných súdov, v ktorých jurisdikcii sa nachádza bydlisko adresáta (článok 154 ods. 1 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– ak dokumenty nemožno doručiť týmto spôsobom, zašlú sa poštou prostredníctvom doporučeného listu s deklarovaným obsahom a potvrdením o doručení v zapečatenej obálke, ku ktorej je priložené potvrdenie o doručení a oznámenie stanovené zákonom (článok 154 ods. 4 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– na žiadosť a výlučne na náklady zainteresovanej strany je možné procesné dokumenty doručiť priamo prostredníctvom súdnych exekútorov, ktorí musia spĺňať požiadavky stanovené procesným právom, alebo prostredníctvom expresných zásielkových služieb (článok 154 ods. 5 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– súdne predvolania a ďalšie procesné dokumenty môže súdna podateľňa doručiť telefaxom, e-mailom alebo inými prostriedkami, ktoré sú schopné zabezpečiť prenos znenia dokumentu, ako aj doklad o doručení, ak dotknutá strana poskytla súdu na tieto účely potrebné kontaktné údaje; na účely potvrdenia priloží súd k procesným dokumentom formulár s týmito údajmi: názov súdu, dátum doručenia, meno úradníka podateľne zodpovedného za doručenie a označenie doručovaných dokumentov; adresát do formulára uvedie dátum doručenia zásielky, meno a podpis osoby zodpovednej za prevzatie zásielky. Tento formulár potom zašle súdu prostredníctvom telefaxu alebo elektronickej pošty alebo inými primeranými prostriedkami (článok 154 ods. 6 nového Občianskeho súdneho poriadku).

– osobitné konanie o platobnom rozkaze:

– v súlade so zákonom sa platobný rozkaz bezodkladne doručí prítomnej strane alebo sa oznámi všetkým stranám (článok 1022 ods. 5 nového Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Žiadosti sa musia predložiť v rumunskom jazyku.

Posledná aktualizácia: 02/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.