Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky platobný rozkaz

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Riadne občianske súdne konanie v Škótsku sa riadi predovšetkým poriadkom pre riadne konania z roku 1993. Tento poriadok je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby.

Poriadok sa prijíma formou zákonného nástroja, pričom môže byť potrebné vykonať jeho zmenu formou zákonného nástroja na účely dosiahnutia súladu s nariadením. Takisto bude potrebné vypracovať samostatný súbor pravidiel.

Najvyšší civilný súd upravuje a predpisuje postup a prax, ktoré treba dodržať v každom občianskom súdnom konaní na šerifskom súde, prostredníctvom procesných pravidiel (Act of Sederunt).


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Škótsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdom, ktorý má právomoc vydať európsky platobný rozkaz v Škótsku, je šerifský súd. Vo všetkých prípadoch sa konanie uskutoční pred súdnym úradníkom.

Nárok môže vydať každý šerifský súd v Škótsku. Na webovom sídle škótskej súdnej služby sú uvedené adresy všetkých šerifských súdov.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Každú žiadosť treba predložiť súdnemu úradníkovi.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 20 ods. 1 treba podať na formulári 2 v zmysle procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Procesné pravidlá šerifského súdu týkajúce sa európskeho platobného rozkazu) z roku 2008.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 20 ods. 2 treba podať na formulári 3 v zmysle procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Procesné pravidlá šerifského súdu týkajúce sa európskeho platobného rozkazu) z roku 2008.

Formuláre 2 a 3 si možno stiahnuť z webového sídla škótskej súdnej služby.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky, ktoré sú prijateľné pre šerifské súdy v Škótsku na účely začatia konania o európskom platobnom rozkaze: poštová zásielka (na začatie konania je potrebné zaplatiť súdny poplatok). V súčasnosti sa posudzuje možnosť elektronického podania tlačiva návrhu. Ďalšie dokumenty vrátane podania odporu možno súdu takisto poslať poštou.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 13/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.