Európsky platobný rozkaz

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V zmysle § 12 Civilného sporového poriadku (z.č. 160/2015 Z.z.) sú príslušné okresné súdy a Mestský súd Bratislava IV.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V zmysle čl. 29 ods. 1 písm. b) Nariadenia uvádzame, že podľa § 398 Civilného sporového poriadku je možné  podať mimoriadny opravný prostriedok „žalobu o obnovu konania“ na príslušný súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni - okresný súd, vrátane mestských súdov.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V zmysle § 125 Civilného sporového poriadku možno podanie urobiť písomne alebo v elektronickej podobe. Podanie urobené bez elektronickej autorizácie treba do 10 dní dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované, inak sa na podanie neprihliada. Súd nevyzýva na dodatočné doručenie podania.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Akceptovaným jazykom v zmysle čl. 21 ods. 2 písm. b) nariadenia je „slovenský jazyk“.

Posledná aktualizácia: 09/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.