Európsky platobný rozkaz

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc prislúcha okresným súdom (okrajna sodišča) a krajským súdom (okrožna sodišča).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Pre prieskumné konania a na účely uplatňovania článku 20 nariadenia majú právomoci okresné a krajské súdy.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikácia so súdmi je možná poštou, elektronicky, s použitím komunikačných technológií alebo sa dá zásielka doručiť súdu osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorá je doručovaním žiadostí profesijne poverená (komerčný poskytovateľ) [článok 105 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), Uradni List RS (ďalej len „UL RS“; Úradný vestník Slovinskej republiky), č. 73/07 – oficiálna konsolidovaná verzia, 45/08 – zákon o arbitráži (ZArbit), 45/08, 111/08 – rozhodnutie ústavného súdu, 57/09 – rozhodnutie ústavného súdu, 12/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 50/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 107/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 75/12 – rozhodnutie ústavného súdu, 40/13 – rozhodnutie ústavného súdu, 92/13 – rozhodnutie ústavného súdu, 10/14 – rozhodnutie ústavného súdu a 48/15 – rozhodnutie ústavného súdu, 13.8.2007, s. 10425].

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Úradnými jazykmi sú slovinčina a jazyky dvoch národnostných menšín, ktoré sa používajú v úradnom styku na súdoch v oblastiach, kde tieto národnostné menšiny žijú (články 6 a 104 OSP). Jazyky národnostných menšín sú taliančina a maďarčina.

Oblasti so zmiešanými národnosťami sú vymedzené zákonom o zriadení obcí a hraníc obcí (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij)(UL RS, č. 108/06 – oficiálna konsolidovaná verzia a 9/11; ďalej len „ZUODNO“). V článku 5 ZUODNO sa uvádza: „V súlade s týmto zákonom sa za oblasti so zmiešanými národnosťami považujú tie, ktoré sú tak vymedzené súčasným obecným poriadkom obcí Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

Posledná aktualizácia: 27/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.