Európsky platobný rozkaz

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Španielsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdy prvého stupňa.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Preskúmanie ustanovené v článku 20 ods. 1 nariadenia sa vykonáva prostredníctvom anulovania konečných rozsudkov na žiadosť strany, ktorá je v omeškaní [článok 501 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil), zákon 1/2000 zo 7. januára 2000]. Preskúmanie ustanovené v článku 20 ods. 2 sa môže vykonávať prostredníctvom anulovania súdnych úkonov (článok 238 a nasl. Ústavného zákona o súdnictve, zákon 6/1985 z 1. júla 1985). V obidvoch prípadoch majú právomoc súdy prvého stupňa.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Tlačivo žiadosti môže byť podané priamo, poštou alebo faxom.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Španielčina.

Posledná aktualizácia: 26/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.