Európsky platobný rozkaz

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Žiadosti o európsky platobný rozkaz podané vo Švédsku preskúmava švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten) (§ 2 zákona o európskom konaní o platobnom rozkaze).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Žiadosti o revíziu preskúmava odvolací súd (hovrätt) (§ 13 zákona o európskom konaní o platobnom rozkaze). Ak sa žiadosti vyhovie, odvolací súd zároveň rozhodne, že švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí ju opätovne prehodnotí.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o týchto záležitostiach, kontaktujte, prosím, švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Žiadosti o európske konanie o platobnom rozkaze musia byť v zásade podané v listinnej forme. Švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí môže rozhodnúť, že žiadosti musia byť podané tak, aby sa umožnilo automatické spracovanie údajov (§ 4 nariadenia o európskom konaní o platobnom rozkaze).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V žiadostiach o vykonávanie európskych platobných rozkazov vo Švédsku, ktoré boli v inom členskom štáte vyhlásené za vykonateľné, musí byť platobný rozkaz preložený do švédskeho alebo anglického jazyka (§ 10 nariadenia o európskom konaní o platobnom rozkaze).

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.