European payment order

National information and online forms concerning Regulation No. 1896/2006

General information

Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure allows creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The procedure does not require presence before the court. The claimant only has to submit his application, after which the procedure will lead its own life. It does not require any further formalities or intervention on the part of the claimant.

The Regulation provides for seven standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulations and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Európsky platobný rozkaz - Belgicko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Podľa belgického súdneho poriadku majú vecnú a územnú príslušnosť na vydanie európskeho platobného rozkazu zmierovací sudca (juge de paix), súd prvého stupňa (tribunal de première instance), obchodný súd (tribunal de commerce) alebo pracovný súd (tribunal du travail).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V závislosti od konkrétnych okolností daného prípadu je možné podľa belgického práva použiť na preskúmanie určitého rozhodnutia niekoľko prostriedkov nápravy:

– Po prvé, článok 1051 súdneho poriadku umožňuje podať proti rozsudku odvolanie (appel) v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia alebo v niektorých prípadoch od jeho oznámenia podľa článku 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku. Platí to pre rozsudky vydané v sporovom konaní a rozsudky pre zmeškanie.

– Po druhé, článok 1048 súdneho poriadku umožňuje podať námietku (opposition) proti rozsudku pre zmeškanie v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia alebo v niektorých prípadoch od jeho oznámenia podľa článku 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku.

– Pokiaľ ide o rozsudky, ktoré už nadobudli právoplatnosť, vydané občianskoprávnymi súdmi a trestnými súdmi, ak tieto súdy rozhodujú o občianskoprávnych nárokoch, je možné za určitých okolností stanovených v článku 1133 súdneho poriadku podať mimoriadny návrh na preskúmanie v občianskoprávnom konaní (requête civile) v lehote šiestich mesiacov od okamihu, keď sa účastník dozvedel o namietaných dôvodoch na zrušenie rozsudku.

Uvedené lehoty na podanie odvolania, námietky alebo mimoriadneho návrhu na preskúmanie platia:

– ak sa v záväzných nadnárodných a medzinárodných právnych predpisoch nestanovuje inak,

– bez toho, aby bol nimi dotknutý článok 50 súdneho poriadku umožňujúci za určitých podmienok stanovených zákonom predĺžiť lehotu,

– bez toho, aby bola nimi dotknutá možnosť uplatnenia všeobecnej právnej zásady, ktorú niekoľkokrát potvrdil belgický kasačný súd a podľa ktorej sa lehoty stanovené na vykonanie úkonu predĺžia v prospech strany, ktorej vyššia moc zabránila úkon urobiť pred uplynutím lehoty.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V súlade s uvedeným nariadením sú komunikačné prostriedky, ktoré môžu používať súdy v Belgicku, obmedzené. Povolené sú len osobné predloženie formulára typu A uvedeného v prílohe I spolu s podpornými dokumentmi v podateľni príslušného súdu A zaslanie tohto formulára spolu s podpornými dokumentmi doporučeným listom príslušnému súdu.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Pokiaľ ide o článok 21 ods. 2 písm. b), Belgicko v súlade so svojimi právnymi predpismi neakceptuje žiadne iné jazyky, ako je úradný jazyk alebo niektorý z úradných jazykov miesta výkonu.

Posledná aktualizácia: 28/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Bulharsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Návrh na vydanie európskeho platobného príkazu sa podáva miestne príslušnému oblastnému súdu podľa trvalého bydliska dlžníka, jeho sídla alebo miesta výkonu rozsudku. (článok 625 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak je to v konaní prípustné, môže odporca namietať územnú príslušnosť súdu – musí tak však urobiť pred uplynutím lehoty na podanie odporu. (článok 625 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Postup je stanovený v článku 626a Občianskeho súdneho poriadku:

Článok 626а: 1. Odporca môže podať návrh na preskúmanie európskeho platobného príkazu za podmienok a podľa postupov stanovených v článku 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006 príslušnému odvolaciemu súdu.

2. Návrh na preskúmanie sa podáva do 30 dní odo dňa, keď sa odporca skutočne oboznámil s obsahom platobného rozkazu alebo keď prestanú platiť okolnosti uvedené v článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia.

3. Súd zašle kópiu návrhu druhej strane, ktorá môže odpovedať do jedného týždňa od jeho prijatia.

4. Návrh sa prejednáva na neverejnom zasadnutí. Ak to súd považuje za náležité, preskúma návrh na verejnom zasadnutí.

5. Proti rozhodnutiu súdu nemožno podať opravný prostriedok.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Písomnosti týkajúce sa európskeho platobného rozkazu sa doručujú súdnym úradníkom, poštou alebo kuriérskou službou ako doporučené zásielky s potvrdením o doručení. V miestach doručenia, v ktorých nie je žiadny súdny orgán, sa môže doručenie uskutočniť prostredníctvom obecného alebo mestského úradu. (článok 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Bulharská republika akceptuje európske platobné rozkazy, ku ktorým je priložený preklad do bulharčiny.

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Česká republika

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Pre určenie súdov príslušných pre vydávanie európskeho platobného rozkazu sa v Českej republike použije všeobecná právna úprava súdnej príslušnosti v občianskoprávnych veciach upravená v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“).

Vecná príslušnosť je upravená v §§ 9 až 12, miestna príslušnosť v §§ 84 až 89a občianskeho súdneho poriadku.

Vzhľadom na typ prípadov, ktoré možno predvídať, budú vecne príslušné spravidla okresné súdy a kritériom pre určenie miestnej príslušnosti bude spravidla bydlisko/sídlo žalovaného.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Súdom príslušným pre prieskumné konanie je súd, ktorý vydal európsky platobný rozkaz.

Príslušný súd aplikuje priamo článok 20 nariadenia. Proti rozhodnutiu, ktorým súd zamietne žiadosť o preskúmanie, je možné podať odvolanie.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Česká republika oznamuje, že v súlade s § 42 občianskeho súdneho poriadku sú pre ňu prijateľné nasledujúce komunikačné prostriedky:

a) elektronická pošta s použitím zaručeného elektronického podpisu podľa zákona č. 227/2000 Zb. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov,

b) elektronická pošta bez použitia zaručeného elektronického podpisu,

c) telefax.

V prípadoch b) a c) treba podanie doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu formulára, inak na tieto podania súd neprihliada.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Pre Českú republiku je prípustným jazykom iba čeština.

Posledná aktualizácia: 27/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Nemecko

Úvodné poznámky

Podrobnosti vykonávania nariadenia, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sú v prípade Nemecka stanovené v zákone o zlepšovaní vymáhania cezhraničných pohľadávok a doručovania písomností.


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Pre celé Nemecko je miestne príslušným súdom súd Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding). Kontaktné údaje súdu:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Pre konanie o platobnom rozkaze je príslušným súdom okresný súd Wedding.

Následný spor sa predloží súdu, ktorý je podľa navrhovateľa medzinárodne príslušný. Tento súd môže v prípade nepríslušnosti predložiť spor medzinárodne príslušnému nemeckému súdu. Medzinárodná príslušnosť sa zvyčajne riadi príslušným právnym aktom EÚ, napr. nariadením č. 1215/2012.

Rozsah pôsobnosti a postup preskúmania sú už vo veľkej miere stanovené v článku 20 nariadenia. Zákon stanovuje, že navrhovateľ musí vierohodne preukázať skutočnosti, ktoré podľa neho odôvodňujú zrušenie európskeho platobného rozkazu. Medzinárodne príslušný nemecký súd (pozri vyššie) vydá rozhodnutie, proti ktorému nie je možné podať opravný prostriedok. Ak rozhodne, že je európsky platobný rozkaz neplatný, konanie tým podľa ustanovení nariadenia ukončí.

Odchylne v pracovnoprávnych veciach podľa § 2 a § 46b ods. 2 zákona o pracovnoprávnom konaní je medzinárodne príslušný pracovný súd (Arbeitsgericht), ktorý by bol príslušný v prípade bežných žalôb.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu možno okrem tlačenej formy podávať aj elektronicky, ak príslušný súd túto formu podávania návrhov pripúšťa. Na okresnom súde Wedding je možné podávať návrhy elektronicky. Technickým predpokladom pre elektronické podávanie návrhov na okresnom súde Wedding je špeciálny softvér. Ďalšie informácie nájdete na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je iba nemčina.

Posledná aktualizácia: 28/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Estónsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V Estónsku sú súdmi oprávnenými viesť konania o európskom platobnom rozkaze okresné súdy s príslušnou právomocou.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Proti európskemu platobnému rozkazu možno podať odvolanie v súlade s postupom stanoveným v § 4891 Odkaz sa zobrazí v novom okneObčianskeho súdneho poriadku. Odvolanie sa podáva na okresný súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní možno podať opravný prostriedok na príslušnom krajskom súde.

Ak sa vo veci objavili nové dôkazy, na žiadosť účastníka konania je výnimočne možné podať na najvyšší súd aj žiadosť o preskúmanie právoplatného rozsudku v súlade s postupom stanoveným v kapitole 68 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Medzi komunikačné prostriedky, ktoré sú povolené v konaní o európskom platobnom rozkaze a ktoré uznávajú estónske súdy, patrí osobné doručenie, poštová služba, fax a elektronická pošta v súlade s požiadavkami na formu a pravidlami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku. Podrobnejšie pravidlá podávania elektronických dokumentov na súdoch a požiadavky na formu písomností sú stanovené v nariadení uzákonenom ministerstvom spravodlivosti.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) nariadenia sa európsky platobný rozkaz uznáva na účely výkonu v Estónsku vtedy, ak je vypracovaný v estónskom alebo anglickom jazyku alebo ak je k nemu pripojený preklad do estónskeho alebo anglického jazyka.

Posledná aktualizácia: 07/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Írsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Vyšší súd (High Court) je príslušný na vydanie platobného rozkazu.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Na prieskumné konanie je príslušný vyšší súd.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Pošta a fax.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

írština a angličtina.

Posledná aktualizácia: 29/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Grécko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Platobné príkazy vydáva: sudca okresného súdu v prípade pohľadávok, pre ktoré je vecne príslušný okresný súd [t. j. pohľadávok nepresahujúcich dvadsať tisíc (20 000) EUR]; samosudca prvostupňového súdu v prípade pohľadávok presahujúcich dvadsať tisíc (20 000) EUR.

Okresný súd je však oprávnený vydávať platobné príkazy, a to najmä v prípade sporov vyplývajúcich z nájomných zmlúv, ak dohodnuté mesačné nájomné nepresahuje šesťsto (600) EUR. Ak je dohodnuté nájomné vyššie ako šesťsto (600) EUR, je príslušnou osobou samosudca prvostupňového súdu.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Prieskumné konanie sa začína podaním námietky proti platobnému rozkazu sudcovi okresného súdu alebo samosudcovi prvostupňového súdu, ktorý vydal platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Vzorové tlačivo uvedené v prílohe k nariadeniu by sa malo podať v písomnej forme na podateľni príslušného súdu. Podanie je možné aj prostredníctvom e-mailu, digitálnej platformy e-CODEX, príp. digitálnej podateľne právnych dokumentov, ak sú tieto možnosti k dispozícii.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Povoleným jazykom je gréčtina.

Posledná aktualizácia: 01/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Španielsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdy prvého stupňa.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Preskúmanie ustanovené v článku 20 ods. 1 nariadenia sa vykonáva prostredníctvom anulovania konečných rozsudkov na žiadosť strany, ktorá je v omeškaní [článok 501 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil), zákon 1/2000 zo 7. januára 2000]. Preskúmanie ustanovené v článku 20 ods. 2 sa môže vykonávať prostredníctvom anulovania súdnych úkonov (článok 238 a nasl. Ústavného zákona o súdnictve, zákon 6/1985 z 1. júla 1985). V obidvoch prípadoch majú právomoc súdy prvého stupňa.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Tlačivo žiadosti môže byť podané priamo, poštou alebo faxom.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Španielčina.

Posledná aktualizácia: 22/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Francúzsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomocou vydať európsky platobný rozkaz disponuje sudca zaoberajúci sa spormi v oblasti ochrany (juge des contentieux de la protection), predseda všeobecného súdu (président du tribunal judiciaire) alebo predseda obchodného súdu (président du tribunal de commerce) v medziach pôsobnosti priznanej príslušným súdom.

Ak sa v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach nestanovuje miestne príslušný súd, ale súdy členského štátu, miestne príslušným sudcom je sudca v mieste bydliska jedného z odporcov.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Pravidlá, ktorými sa upravuje prieskumné konanie vo výnimočných prípadoch, ustanovené v článku 20 nariadenia, sú zhodné s pravidlami, ktoré sa uplatňujú pri podávaní námietok. Žiadosť o prieskumné konanie sa predkladá súdu, ktorý vydal európsky platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Žiadosť o európsky platobný rozkaz možno súdu zaslať poštou alebo elektronicky.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Jazykmi prijateľnými podľa článku 21 ods. 2 písm. b) sú: anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a talianskyjazyk.

Posledná aktualizácia: 24/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Chorvátsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Rozhodovanie o návrhoch na vydanie a preskúmanie európskeho platobného rozkazu, ako aj vydanie potvrdenia o jeho vykonateľnosti, je vo výlučnej právomoci tohto súdu:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Odkaz sa zobrazí v novom okneured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webová stránka:  http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

O žiadostiach o preskúmanie európskeho platobného rozkazu rozhoduje obchodný súd v Záhrebe. Proti týmto rozhodnutiam sa nemožno odvolať.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Tlačivá a iné podania sa predkladajú v písomnej podobe, faxom alebo elektronickou poštou.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

K európskemu platobnému rozkazu musí byť priložený preklad do chorvátčiny, ktorý úradne overila oprávnená osoba.

Posledná aktualizácia: 30/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Taliansko

V súvislosti s informáciou, ktorá mala byť podľa článku 29 nariadenia (ES) č. 1896/2006 do 12. júna 2008 adresovaná Európskej komisii zo strany členských štátov, sa v tabuľke nachádzajúcej sa v prílohe znázorňuje vzťah medzi talianskymi ustanoveniami a ustanoveniami Spoločenstva.

Treba zdôrazniť, že v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. d) nariadenia boli zohľadnené pohľadávky, ktoré vznikli z mimozmluvných záväzkov.

V súvislosti s článkom 29 písm. b) sa zdá, že vzniká potreba rozlišovať prípady podľa článku 20 ods. 1 na jednej strane a podľa článku 20 ods. 2 na druhej strane, keďže prvý odsek sa týka oslobodenia od účinkov uplynutia lehoty, keď táto lehota uplynula bez zavinenia odporcu, pričom článok 20 ods. 2 sa vzťahuje na prípady, keď bol platobný rozkaz vydaný zjavne chybne alebo pri iných výnimočných okolnostiach, ako napríklad pri dolóznom konaní účastníka konania.

Pri prvom type prípadov sa príslušná legislatíva týka oneskorených odvolaní proti platobným rozkazom, ktoré sú upravené v článku 650 talianskeho občianskeho súdneho poriadku a ktoré treba podať na ten súd, ktorý vydal varovný list. Postup je v tomto prípade štandardný a možno ho aplikovať extenzívne, avšak súd musí rozhodnúť o aplikovateľnosti lehoty uvedenej v článku 650 poslednom odseku občianskeho súdneho poriadku, keďže sa vzťahuje na článok 20 ods. 1 písm. b) nariadenia.

V druhom type prípadov je však súčasná prax taká, že sa používa bežná žiadosť aplikuje alebo v závislosti od okolností žiadosť príslušnému súdu prvého stupňa, avšak súd musí rozhodnúť o tom, či uplatniteľné predpisy vychádzajú z talianskeho právneho poriadku alebo je možné ich odvodiť z nariadenia.

S ohľadom na komunikačné prostriedky uvedené v článku 29 ods. 1 písm. b) nariadenia v spojení s článkom 7 ods. 5 nariadenia bolo rozhodnuté, že odkaz sa obmedzuje na písomnú komunikáciu, keďže pri využívaní iných foriem komunikácie, napríklad elektronickej, sa vyžaduje dodržiavanie príslušných ustanovení talianskeho právneho poriadku a že podľa nariadenia treba využívať komunikačné prostriedky, ktoré „sú dostupné“ príslušným súdom.


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc vydať európsky platobný rozkaz majú tieto súdy:

Zmierovací súd (Giudice di Pace) pre pohľadávky s hodnotou:

1. do 5 000 EUR v prípade všeobecných pohľadávok;

2. do 20 000 EUR v prípade pohľadávok pri náhrade škody spôsobenej vozidlami a loďami, a to za podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 písm. d) bode i) nariadenia (ES) č. 1896/2006.

Zmierovacie súdy majú právomoc pri pohľadávkach s akoukoľvek hodnotou, ak súvisia so vzťahmi medzi vlastníkmi alebo obyvateľmi obydlí, ktoré sa týkajú dymu, výparov, tepla, hluku, vibrácií a podobných rušivých javov, ktoré presahujú obvyklú mieru tolerancie v zmysle článku 7 ods. 3 bodu 3 talianskeho občianskeho súdneho poriadku, a to za podmienok uvedených v článku 2 ods. 2 písm. d) bode i) nariadenia (ES) č. 1896/2006.

Zmierovací súd má tiež právomoc v prípadoch, ktoré sa týkajú úroku alebo vedľajších poplatkov pri oneskorenej výplate dôchodku alebo dávok sociálneho zabezpečenia.

Všeobecný občiansky súd (tribunale ordinario civile) alebo odvolací súd (corte di appello) ako súd prvého stupňa alebo ako konečná inštancia majú právomoc vo všetkých ostatných prípadoch a v prípadoch, v ktorých majú výlučnú právomoc v zmysle príslušných ustanovení talianskej legislatívy.

Najmä vo veciach, ktoré nie sú vylúčené článkom 2 nariadenia, majú všeobecné občianske súdy právomoc v prípadoch týkajúcich sa:

1. pohľadávok vyplývajúcich z poľnohospodárskych zmlúv (v tomto prípade majú právomoc špecializované poľnohospodárske senáty všeobecných súdov v súlade s článkom 9 zákona č. 29 zo 14. februára 1990);

2. pohľadávok v súvislosti s patentmi a ochrannými známkami (v tomto prípade majú právomoc špecializované obchodné senáty všeobecných súdov v súlade s článkom 1 a nasl. legislatívneho dekrétu č. 168 z 27. júna 2003 v platnom znení);

3. pohľadávok podľa práva námornej dopravy, osobitne pri škode súvisiacej so zrážkou plavidiel; škode spôsobenej plavidlami pri kotvení alebo uväzovaní alebo pri iných manévroch v prístavoch a iných miestach zastavenia; škode spôsobenej prevádzkou zariadenia na nakladanie a vykladanie zariadení a manipuláciou s tovarom v prístavoch; škode spôsobenej plavidlami na sieťach a iných rybárskych zariadeniach; poplatkoch a náhrade nákladov za pomoc, záchranu a obnovu; náhrade nákladov a odmenách za vylovenie vraku podľa článku 589 námorného zákona.

4. konaní, ktoré sa týkajú verejných zákaziek na práce, dodávky a služby s významom pre Spoločenstvo, v ktorých jednou zo strán je jeden z podnikov, na ktoré sa odkazuje v článku 3 legislatívneho dekrétu č. 168 z 27. júna 2003 (v platnom znení) alebo jedna zo strán má účasť na konzorciu alebo dočasnom zoskupení, ktoré získalo zákazku alebo pri ktorom má právomoc všeobecný súd (v tomto prípade majú právomoc aj špecializované obchodné senáty všeobecných súdov v súlade s článkom 3 legislatívneho dekrétu č. 168 z 27. júna 2003).

Vo veciach, ktoré nie sú vylúčené článkom 2 nariadenia, má právomoc odvolací súd ako súd prvého stupňa a konečnej inštancie pre pohľadávky týkajúce sa náhrady škody spôsobenej dohodami obmedzujúcimi hospodársku súťaž a zneužívaním dominantného postavenia (článok 32 ods. 2 zákona č. 287 z 10. októbra 1990).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Súdom s právomocou preskúmavať rozhodnutia podľa článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1896/2006 a súvisiace konania je v súlade s článkom 650 talianskeho občianskeho súdneho poriadku súd, ktorý vydal platobný rozkaz.

Súdom s právomocou preskúmavať rozhodnutia podľa článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2006 a súvisiace konania je v súlade s bežne uplatniteľnými ustanoveniami t všeobecný súd, ktorý je príslušný na konanie o platobnom rozkaze.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačnými prostriedkami prijateľnými na účely konania o európskom platobnom rozkaze v súlade s nariadením (ES) č. 1896/2006 sú poštové služby.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je taliansky jazyk.

Posledná aktualizácia: 24/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Cyprus

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc majú tieto orgány: všetky súdy prvého stupňa Cyperskej republiky, ktoré pôsobia v štyroch správnych oblastiach pod správou legitímneho štátu Cyperská republika, t. j. Nikosia, Lemesos, Larnaka-Ammochostos a Pafos. Právomoc sudcov je stanovená zákonom o súdoch (14/60) a zodpovedá hierarchickému postaveniu sudcu (t. j. sudca oblastného súdu, vyšší sudca oblastného súdu a predseda oblastného súdu);

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Prieskumné konanie je upravené v predpisoch o občianskom súdnom konaní. Konanie sa zakladá predovšetkým na písomných podaniach účastníkov konania. Vo výnimočných prípadoch a vždy, keď to súd považuje za potrebné, môže popri písomných podaniach a prísažných vyhláseniach prijať aj ústnu svedeckú výpoveď. Príslušnými súdmi sú súdy uvedené v písmene a);

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky, ktoré sú prijateľné na účely európskeho konania o platobnom rozkaze a sú dostupné súdom: osobné podanie návrhu na podateľni súdu, alebo jeho zaslanie poštou alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom (napr. faxom alebo elektronickou poštou);

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je pre súdy gréčtina. Na účely tohto nariadenia je však prijateľná aj angličtina, ktorá sa na Cypre takisto používa.

Posledná aktualizácia: 08/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Lotyšsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Príslušným súdom na vydanie európskeho platobného rozkazu je okresný/obvodný súd [rajona (pilsētas) tiesa], ktorý je prvostupňovým súdom konajúcim v občianskych veciach. V zásade sa treba obrátiť na súd v mieste nahláseného bydliska obžalovaného, prípadne v mieste skutočného pobytu alebo sídla obžalovaného. Zoznam lotyšských súdov je dostupný Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V súlade s článkom 485.1 ods. 1 bodom 1 lotyšského zákona o občianskom konaní (Civilprocesa likums) sa žiadosť o preskúmanie európskeho platobného rozkazu vydaného okresným/obvodným súdom musí podať na príslušnom krajskom súde (apgabaltiesa). V Lotyšsku sa občianskymi vecami zaoberá päť krajských súdov. Do kompetencie každého krajského súdu patrí viacero okresných/obvodných súdov. Zoznam lotyšských súdov je dostupný Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa musí podať do 45 dní odo dňa, keď sa dotknutá osoba dozvedela o okolnostiach odôvodňujúcich preskúmanie uvedených v právnych predpisoch Európskej únie citovaných v odseku 1 predmetného článku.

Žiadosť, v ktorej sa neuvedú okolnosti, ktoré možno považovať za okolnosti odôvodňujúce preskúmanie podľa príslušného nariadenia, nie je akceptovaná a vráti sa žiadateľovi. Sudca tiež zamietne nové prešetrenie prípadu v rámci preskúmania rozhodnutia, pokiaľ sa neukáže, že sa zmenili okolnosti odôvodňujúce preskúmanie prípadu. Proti tomuto rozhodnutiu sudcu je možné podať odvolanie (blakus sūdzība).

Žiadosť o preskúmanie sa posudzuje v rámci písomného postupu. Ak pri skúmaní žiadosti príslušný súd skonštatuje existenciu okolností odôvodňujúcich preskúmanie, zruší spochybnené rozhodnutie v celom jeho rozsahu a zašle vec na ďalšie preskúmanie prvostupňovému súdu.

Ak sa však domnieva, že okolnosti uvedené v žiadosti nemožno považovať za okolnosti odôvodňujúce preskúmanie, žiadosť zamietne. Proti rozhodnutiu súdu je možné podať odvolanie (blakus sūdzība). Podmienky podania a riešenia odvolania sú uvedené v článku 55 zákona o občianskom konaní. Anglický preklad tohto zákona je dostupný Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V Lotyšsku sa dokumenty v papierovej forme adresované súdom musia zaslať poštou alebo predložiť priamo na súde.

Lotyšské súdy akceptujú aj dokumenty zaslané elektronicky, ktoré dotknutá osoba podpísala zabezpečeným elektronickým podpisom uznaným v Lotyšsku. Okrem toho sa so zreteľom na nariadenie eIDAS a stratégiu Európskej únie pre digitálny jednotný trh vykonali zmeny a realizujú sa technické úpravy v zákone o elektronických dokumentoch (Elektronisko dokumentu likums), aby mohlo Lotyšsko zabezpečiť aj prijímanie elektronických dokumentov z iných členských štátov Európskej únie, ktoré boli podpísané v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení eIDAS.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Európsky platobný rozkaz musí byť vydaný v národnom jazyku, t. j. v lotyštine, prípadne doň preložený.

Posledná aktualizácia: 16/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Litva

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V súlade s článkom 20 Zákona o implementácii medzinárodných právnych nástrojov a právnych nástrojov EÚ, ktorými sa riadi súdny poriadok Litovskej republiky („zákon“) sa návrhy európskych platobných rozkazov podajú podľa pravidiel súdnej právomoci ustanovených v Občianskom súdnom poriadku Litovskej republiky (Valstybės Žinios, 2002, č. 36-1340) (obvodnému súdu v prípadoch, ak výška pohľadávky nepresiahne 100 000 LTL, a okresnému súdu v prípadoch, ak výška pohľadávky presiahne 100 000 LTL). Po preskúmaní návrhu má príslušný súd právomoc vydať európsky platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V súlade s článkom 23 zákona dôvody preskúmania európskeho platobného rozkazu uvedené v článku 20 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2006 preskúma súd, ktorý vydal európsky platobný rozkaz. Po pripustení návrhu na preskúmanie európskeho platobného rozkazu súd zašle kópie návrhu a jeho príloh navrhovateľovi a požiada ho o predloženie písomnej odpovede k tomuto návrhu do 14 dní po odoslaní tohto návrhu. Súd v písomnom postupe preskúma podaný návrh na preskúmanie európskeho platobného rozkazu najneskôr do 14 dní po uplynutí lehoty na predloženie odpovede k návrhu a príjme nariadenie na základe jedného z rozhodnutí uvedených v článku 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1896/2006.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V prípade vydania európskeho platobného rozkazu sa procesné písomnosti predložia súdu priamo alebo prostredníctvom pošty.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1896/2006 je prípustným jazykom litovčina.

Posledná aktualizácia: 26/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Luxembursko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc vydať európsky platobný rozkaz majú:

1. predseda okresného súdu (tribunal d'arrondissement) alebo sudca, ktorý ho zastupuje, ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu týka sumy vyššej ako 15 000 EUR,

2. zmierovací sudca (juge de paix), ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu týka sumy nižšej ako 15 000 EUR,

3. predseda pracovného súdu (tribunal du travail) alebo sudca, ktorý ho zastupuje, bez ohľadu na výšku sumy, ktorej sa návrh na vydanie platobného rozkazu týka, pokiaľ ide o spory týkajúce sa:

  • pracovných zmlúv, zmlúv o vyučení a doplnkového dôchodkového systému, ktoré vznikli medzi zamestnávateľom na jednej strane a jeho zamestnancami na strane druhej, vrátane tých, ktoré pretrvávajú po ukončení pracovného vzťahu,
  • poistnej náhrady v prípade platobnej neschopnosti podľa kapitoly V zákona z 8. júna 1999 o doplnkových dôchodkových systémoch, ktoré vznikli medzi subjektom uvedeným v článku 21 alebo životnou poisťovňou podľa článku 24 ods. 1 uvedeného zákona na jednej strane a zamestnancami, bývalými zamestnancami a oprávnenými osobami na strane druhej.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Príslušným na rozhodnutie o odpore a o návrhu na prieskumné konanie je:

1. okresný súd (tribunal d'arrondissement), ak európsky platobný rozkaz vydal predseda okresného súdu alebo sudca, ktorý ho zastupuje,

2. hlavný zmierovací sudca (juge de paix directeur) alebo sudca, ktorý ho zastupuje, ak európsky platobný rozkaz vydal zmierovací sudca,

3. pracovný súd (tribunal du travail), ak európsky platobný rozkaz vydal predseda pracovného súdu alebo sudca, ktorý ho zastupuje.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V prípade Luxemburska je akceptovaným komunikačným prostriedkom poštová zásielka.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Luxembursko akceptuje francúzsky a nemecký jazyk.

Posledná aktualizácia: 03/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Maďarsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V Maďarsku vydávajú platobné rozkazy notári (občianskoprávni notári). Všetky notárske úrady majú právomoc vydávať platobné rozkazy platné na celom území krajiny.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Príslušným súdom v Maďarsku je súd, ktorý v danom prípade vydal európsky platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V Maďarsku je komunikácia s notárom možná prostredníctvom pošty alebo osobne (konania o platobnom rozkaze do právomoci občianskoprávnych notárskych úradov).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

S európskym platobným rozkazom vydaným na účely vymáhania musí byť vždy doručený preklad do maďarského jazyka.

Posledná aktualizácia: 27/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Malta

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Civil Court First Hall – od sumy viac ako 15,000 EUR

Court of Magistrates (Malta) – od sumy 5,000 EUR do sumy 15,000 EUR

The Small Claims Tribunal – do sumy 5,000 EUR

Court of Magistrates (Gozo) pri výkone ich vyššej vecnej príslušnosti (od sumy viac ako 15,000 EUR) a nižšej vecnej príslušnosti (od sumy 5,000 EUR do sumy 15,000 EUR) – sú príslušné vykonávať súdnu právomoc v prípade všetkých nárokov voči osobám s pobytom alebo zvyčajným pobytom na ostrovoch Gozo alebo Comino

Všetká korešpondencia by sa mala adresovať na túto adresu:

The Registrar,

(názov príslušného súdu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

ΜΑLTA

Korešpondencia, ktorá sa týka súdov na ostrove Gozo, by sa mala adresovať na túto adresu:

The Registrar

(názov príslušného súdu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

ΜΑLTA

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) pri výkone ich vyššej a nižšej vecnej príslušnosti

Všetká korešpondencia by sa mala adresovať na túto adresu:

The Registrar,

(názov príslušného súdu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

ΜΑLTA

Korešpondencia, ktorá sa týka súdov na ostrove Gozo, by sa mala adresovať na túto adresu:

The Registrar

(názov príslušného súdu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

ΜΑLTA

Konanie o preskúmaní ako je stanovené v článku 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Návrh a ďalšie formuláre uvedené v nariadení (ES) č. 1896/2006 sa predkladajú v podateľni príslušného súdu alebo sa na ňu zasielajú poštou.

Žiadosť žalovaného o preskúmanie musí byť podaná v maltskom jazyku žalovaným osobne v podateľni príslušného súdu

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Maltčina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 22/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Holandsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Článok 2 vykonávacieho zákona EBB

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu, ktorý je uvedený v článku 7 nariadenia, sa podáva na súde. Ak suma, ktorá je uvedená v článku 7 ods. 2 písm. b) nariadenia, nie je vyššia ako suma vymedzená v článku 93 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku alebo ak sa týka veci, ktorá je uvedená v písmene c) uvedeného článku, potom sa návrhom zaoberá a rozhoduje o ňom sudca obvodného súdu (kantonrechter).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 9 vykonávacieho zákona EBB

1. V prípade, ak sa európsky platobný rozkaz vyhlási za vykonateľný v zmysle nariadenia, odporca môže požiadať o jeho preskúmanie súdom, ktorý európsky platobný rozkaz vydal z dôvodov uvedených v článku 20 ods. 1 a 2 nariadenia.

2. Návrh sa musí podať:

a) v prípade uvedenom v článku 20 ods. 1 písm. a) nariadenia najneskôr do štyroch týždňov potom ako sa odporca dozvie o vykonateľnosti platobného rozkazu;

b) v prípade uvedenom v článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia najneskôr do štyroch týždňov potom ako v ňom uvedené dôvody prestanú platiť;

c) v prípade uvedenom v článku 20 ods. 2 nariadenia najneskôr do štyroch týždňov potom ako sa odporca dozvie o dôvode na preskúmanie uvedenom v tomto článku.

3. Na podanie návrhu na preskúmanie nie je potrebný právny zástupca.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Podľa holandského zákona o občianskom súdnom konaní (článok 33 Občianskeho súdneho poriadku) elektronické podávanie návrhov na európsky platobný rozkaz je povolené pod podmienkou, že je povolené podľa procesných pravidiel súdu. V súčasnosti žiadny zo súdov takéto podanie neumožňuje. Možné sú len tieto spôsoby podania:

- poštou;

- podaním na súde.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Článok 8 ods. 2 vykonávacieho zákona EBB

2. Európsky platobný rozkaz, vyhlásený za vykonateľný súdom pôvodu v inom členskom štáte, sa vydáva v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) nariadenia alebo preložený do holandčiny.

Posledná aktualizácia: 16/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Rakúsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Pokiaľ ide o návrhy na vydanie európskeho platobného príkazu, je výlučne príslušný Okresný súd pre obchodné veci vo Viedni (Bezirksgericht für Handelssachen Wien) [§ 252 ods. 2 rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung – ZPO)]

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V prípade návrhov na preskúmanie podľa článku 20 ods. 1 a 2 sa procesnoprávne postupuje ako pri návrhoch na odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovuje návrhu podanému podľa odseku 2, sa možno odvolať (§ 252 ods. 5 rakúskeho ZPO).

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Podania v rámci konania o európskom platobnom príkaze možno okrem písomnej formy uskutočniť aj elektronicky prostredníctvom WebERV (webbasierter Elektronischer Rechtsverkehr, t. j. internetový elektronický právny styk). Prístup k WebERV v zásade majú všetky fyzické a právnické osoby. Technickým predpokladom k tomu je špeciálny softvér a zapojenie odosielajúceho orgánu. Aktuálny zoznam odosielajúcich orgánov sa nachádza na adrese: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Uskutočniť podanie prostredníctvom faxu alebo e-mailu nie je možné.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Jazyk, ktorý je prípustný podľa článku 21 ods. 2 písm. b), je nemčina.

Popri nemeckom jazyku ako úradnom jazyku môžu rakúski štátni príslušníci a štátni príslušníci zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore používať na okresných súdoch Oberpullendorf a Oberwart maďarský jazyk, na okresných súdoch Ferlach, Eisenkappel a Bleiburg slovinský jazyk a na okresných súdoch Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf a Oberwart chorvátsky jazyk.

Posledná aktualizácia: 25/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Poľsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Príslušnými súdmi sú okresné (rejonowe) a krajské (okręgowe) súdy miestne a vecne príslušné podľa zákona zo 17. novembra 1964 – občianskeho súdneho poriadku (Kodeks postępowania cywilnego) (Zbierka zákonov 2014, č. 101 v znení neskorších predpisov) Vecnú príslušnosť upravujú články 16, 17 a 461 ods. 11 v spojení s článkom 50516 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku a miestnu príslušnosť upravujú články 27 – 46 a článok 461 ods.1 v spojení s článkom 50516 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku.

V súvislosti s článkom 22 Odmietnutie výkonu – návrh na odmietnutie výkonu, o ktorom sa hovorí v tomto ustanovení nariadenia, sa podáva v súlade s článkom 1153 (23) ods. 1 občianskeho súdneho poriadku na krajskom súde v mieste bydliska alebo sídla dlžníka, alebo ak takýto súd neexistuje, potom na krajský súd, v ktorého obvode sa plánuje začať alebo sa vykonáva exekúcia. Podľa odseku 3 môže odporca predložiť v súdom stanovenej lehote svoje stanovisko v tejto záležitosti.

V súvislosti s článkom 23 Prerušenie alebo obmedzenie výkonu – na žiadosť dlžníka môže príslušný krajský súd v súlade s článkom 1153 (20) ods. 1 občianskeho súdneho poriadku prerušiť exekučné konanie vykonávané na základe exekučného titulu v podobe európskeho platobného rozkazu. Tento súd môže takisto na žiadosť dlžníka obmedziť exekúciu na ochranné opatrenia alebo podmieniť výkon titulu zložením primeranej zábezpeky veriteľom.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V súvislosti s článkom 20 ods. 1 nariadenia plní funkciu ochranného opatrenia dlžníka inštitút na obnovenie lehoty na podanie odporu proti európskemu platobnému rozkazu. V týchto prípadoch sa použijú ustanovenia časti prvej hlavy VI kapitoly 5 Nedodržanie a obnovenie lehoty (čl. 167 – 172 občianskeho súdneho poriadku). Podľa týchto ustanovení sa písomná žiadosť o obnovenie lehoty podáva na súd, na ktorom sa mal úkon vykonať, v lehote jedného týždňa od pominutia dôvodu nedodržania lehoty. Žiadosť musí byť riadne odôvodnená. Strana sporu je povinná súčasne so žiadosťou o obnovenie lehoty vykonať procesný úkon – v tom prípade predloží žiadosť o preskúmanie európskeho platobného rozkazu. Po uplynutí jedného roka od nedodržania lehoty je obnovenie lehoty prípustné len vo výnimočných prípadoch. Podaním žiadosti o obnovenie lehoty v zásade nedochádza k zastaveniu konania vo veci samej alebo k odloženiu výkonu rozhodnutia.

V súvislosti s článkom 20 ods. 2 nariadenia sa uplatní zásada uvedená v článku 50520 občianskeho súdneho poriadku. Táto žiadosť musí spĺňať požiadavky na podanie a musia v nej byť uvedené dôvody na zrušenie európskeho platobného rozkazu. Súd príslušný na preskúmanie tejto žiadosti je súd, ktorý vydal príkaz. Pred zrušením európskeho platobného rozkazu súd vypočuje žiadateľa alebo ho požiada o písomné vyhlásenie.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Návrhy na vydanie európskeho platobného rozkazu a iné procesné dokumenty v rámci tohto konania sa môžu podávať iba v písomnej forme. Podania možno zaslať poštou alebo predložiť osobne na príslušnom súde.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) je v Poľsku prijateľným jazykom poľština.

Posledná aktualizácia: 02/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Portugalsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súd príslušný na vydávanie európskeho platobného rozkazu je Centrálny civilný útvar okresného súdu v Porte (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Postupom preskúmania je postup stanovený v článku 20 nariadenia. Príslušným súdom, ktorý má právomoc vykonať takéto preskúmanie, je Centrálny civilný útvar okresného súdu v Porte.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Skutočnosti spojené s konaním o vydaní európskeho platobného rozkazu sa oznamujú týmito komunikačnými prostriedkami:

i) podaním na podateľni súdu v súlade s článkom 144 ods. 7 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku;

ii) zaslaním doporučeného listu v súlade s článkom 144 ods. 7 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku;

iii) zaslaním faxom v súlade s článkom 144 ods. 7 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Akceptovaným jazykom je portugalčina.

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Rumunsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súd príslušný na vydávanie európskeho platobného rozkazu je súd, ktorý je príslušný rozhodovať v prvom stupni:

– okresný súd (ktorý rozhoduje v prvom stupni pohľadávky na konkrétnu peňažnú sumu v hodnote až 200 000 RON vrátane) alebo

– župný súd („tribunale“, ktorý rozhoduje v prvom stupni o všetkých pohľadávkach, ktoré nie sú zo zákona v kompetencii iných súdov, teda sporov o peňažné sumy v hodnote presahujúcej 200 000 RON) – článok 94 ods. 1 bod 1 písm. j) a článok 95 bod 1 nového Občianskeho súdneho poriadku (pokiaľ ide o platobné rozkazy, pozri článok 1 015 nového Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom sa stanovuje, že veriteľ môže predložiť žiadosť na vydanie platobného rozkazu súdu, ktorý je vecne príslušný rozhodnúť o veci na prvom stupni).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

– štandardné konanie:

– konečné rozhodnutia možno napadnúť mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorého cieľom je zrušenie rozsudku, ak sťažovateľ nebol riadne predvolaný a nezúčastnil sa konania; opravný prostriedok, ktorým sa žiada zrušenie rozhodnutia možno predložiť v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, avšak najneskôr rok po dátume právoplatnosti rozhodnutia; odôvodnenie opravného prostriedku sa musí predložiť v zmienenej lehote 15 dní, v opačnom prípade bude neplatný (článok 503 ods. 1 a článok 506 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– mimoriadny opravný prostriedok v podobe žiadosti o preskúmanie v prípade rozhodnutia vo veci alebo rozhodnutia, ktoré sa odkazuje na podstatu veci, ak sa daná strana z dôvodov, ktoré nemohla ovplyvniť, nemohla na konaní zúčastniť a informovať o tom súd; za takých okolností rozhodnutia, ktoré sa neodkazujú na podstatu veci, takisto podliehajú preskúmaniu, lehota na podanie žiadosti o preskúmanie je 15 dní, odkedy prestali existovať okolnosti, ktoré bránili účasti na konaní (článok 509 ods. 1 bod 9 a ods. 2 a článok 511 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– strane, ktorá zmešká procesnú lehotu, môže byť udelená nová lehota iba v prípade, že preukáže, že k zmeškaniu došlo z opodstatnených dôvodov; na tieto účely musí daná strana najneskôr do 15 dní, odkedy prestali existovať okolnosti, ktoré jej bránili v dodržaní lehoty, vyplniť procesné dokumenty a požiadať o poskytnutie novej lehoty; v prípade odvolacieho postupu je táto lehota rovnaká ako lehota na podanie odvolania; o žiadosti o udelenie novej lehoty rozhodne súd príslušný na prejednávanie žiadostí týkajúcich sa práv, ktoré nie sú vykonané v stanovenej lehote (článok 186 nového Občianskeho súdneho poriadku).

osobitné konanie o platobnom rozkaze:

– v novom Občianskom súdnom poriadku (články 1013 až 1024) sa stanovuje osobitné konanie o platobnom rozkaze,

– dlžník môže podať žiadosť o zrušenie platobného rozkazu do desiatich dní, odkedy mu bol doručený alebo sa o ňom dozvedel (článok 1023 ods. 1 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– veriteľ môže do desiatich dní (článok 1023 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku) podať žiadosť o zrušenie rozsudku podľa článku 1020 ods. 1 a 2[1]nového Občianskeho súdneho poriadku, ako aj žiadosť o zrušenie platobného rozkazu podľa článku 1021 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku [2],

– žiadosť o zrušenie rieši súd, ktorý vydal platobný rozkaz v 2-člennom senáte (článok 1023 ods. 4 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– ak príslušný súd rozhodujúci o veci úplne alebo čiastočne vyhovie žiadosti o zrušenie, úplne prípadne čiastočne zruší platobný rozkaz a vydá konečné rozhodnutie; ak príslušný súd príjme žiadosť o zrušenie, vynesie konečné rozhodnutie, ktorým vydá platobný rozkaz; rozhodnutie, ktorým bola žiadosť o zrušenie zamietnutá, je konečné (článok 1023 ods. 6 prvá veta a ods. 7 a 8 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– v súlade s platným právom môže dotknutá strana podať odvolanie proti výkonu platobného rozkazu. Odvolanie sa môže vzťahovať iba na nezrovnalosti týkajúce sa postupu výkonu rozhodnutia alebo na dôvody pre zánik záväzku, ktoré nastali po tom, ako sa stal platobný rozkaz právoplatným (článok 1024 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku).


[1] Podľa článku 1020 nového Občianskeho súdneho poriadku:

„Článok 1020 Odpor proti platobnému rozkazu

1. Ak dlžník podá odpor proti platobnému rozkazu, súd overí oprávnenosť odporu na základe dokumentácie obsiahnutej v spise a vo vysvetleniach a objasneniach strán. Ak je obrana dlžníka oprávnená, súd rozhodnutím zamietne návrh veriteľa.

2. Ak hmotnoprávne námietky predložené dlžníkom zahŕňajú spracovanie dôkazov iných než tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, a tieto dôkazy by boli prípustné v rámci štandardného konania, súd rozhodnutím zamietne návrh veriteľa na vydanie platobného rozkazu.

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 môže veriteľ predložiť návrh na štandardné súdne konanie.“

[2] Podle článku 1021 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku: „Pokiaľ súd po preskúmaní vecných dôkazov zistí, že pohľadávka veriteľa je oprávnená iba z časti, vydá platobný rozkaz iba na dotknutú časť a stanoví dátum splatnosti. V takýchto prípadoch môže veriteľ predložiť návrh na štandardné súdne konanie o povinnosti dlžníka splatil zvyšok dlhu.“

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

štandardné konanie:

– doručenie/oznámenie súdnych predvolaní a ďalších procesných dokumentov musí byť v súlade s článkami 153 až 173 nového Občianskeho súdneho poriadku. Ďalej v texte sa uvádza niekoľko príkladov týkajúcich sa spôsobov doručenia/oznámenia:

– súdne predvolania a všetky procesné dokumenty sa ex officio doručujú prostredníctvom úradníkov alebo iných zamestnancov príslušného súdu, alebo prostredníctvom úradníkov alebo iných zamestnancov iných súdov, v ktorých jurisdikcii sa nachádza bydlisko adresáta (článok 154 ods. 1 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– ak dokumenty nemožno doručiť týmto spôsobom, zašlú sa poštou prostredníctvom doporučeného listu s deklarovaným obsahom a potvrdením o doručení v zapečatenej obálke, ku ktorej je priložené potvrdenie o doručení a oznámenie stanovené zákonom (článok 154 ods. 4 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– na žiadosť a výlučne na náklady zainteresovanej strany je možné procesné dokumenty doručiť prostredníctvom súdnych exekútorov, ktorí musia spĺňať požiadavky stanovené procesným právom, alebo prostredníctvom zásielkových služieb (článok 154 ods. 5 nového Občianskeho súdneho poriadku),

– súdne predvolania a ďalšie procesné dokumenty môže súdna podateľňa doručiť telefaxom, e-mailom alebo inými prostriedkami, ktoré sú schopné zabezpečiť prenos znenia dokumentu, ako aj doklad o doručení, ak dotknutá strana poskytla súdu na tieto účely potrebné kontaktné údaje; na účely potvrdenia priloží súd k procesným dokumentom formulár s týmito údajmi: názov súdu, dátum doručenia, meno úradníka podateľne zodpovedného za doručenie a označenie doručovaných dokumentov; adresát do formulára uvedie dátum doručenia zásielky, meno a podpis osoby zodpovednej za prevzatie zásielky. Tento formulár potom zašle súdu prostredníctvom telefaxu alebo elektronickej pošty alebo inými primeranými prostriedkami (článok 154 ods. 6 nového Občianskeho súdneho poriadku).

osobitné konanie o platobnom rozkaze:

– v súlade so zákonom sa platobný rozkaz bezodkladne doručí prítomnej strane alebo sa oznámi všetkým stranám (článok 1021 ods. 5 nového Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Žiadosti sa musia predložiť v rumunskom jazyku.

Posledná aktualizácia: 12/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Slovinsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc prislúcha okresným súdom (okrajna sodišča) a krajským súdom (okrožna sodišča).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Pre prieskumné konania a na účely uplatňovania článku 20 nariadenia majú právomoci okresné a krajské súdy.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikácia so súdmi je možná poštou, elektronicky, s použitím komunikačných technológií alebo sa dá zásielka doručiť súdu osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorá je doručovaním žiadostí profesijne poverená (komerčný poskytovateľ) [článok 105 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), Uradni List RS (ďalej len „UL RS“; Úradný vestník Slovinskej republiky), č. 73/07 – oficiálna konsolidovaná verzia, 45/08 – zákon o arbitráži (ZArbit), 45/08, 111/08 – rozhodnutie ústavného súdu, 57/09 – rozhodnutie ústavného súdu, 12/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 50/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 107/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 75/12 – rozhodnutie ústavného súdu, 40/13 – rozhodnutie ústavného súdu, 92/13 – rozhodnutie ústavného súdu, 10/14 – rozhodnutie ústavného súdu a 48/15 – rozhodnutie ústavného súdu, 13.8.2007, s. 10425].

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Úradnými jazykmi sú slovinčina a jazyky dvoch národnostných menšín, ktoré sa používajú v úradnom styku na súdoch v oblastiach, kde tieto národnostné menšiny žijú (články 6 a 104 OSP). Jazyky národnostných menšín sú taliančina a maďarčina.

Oblasti so zmiešanými národnosťami sú vymedzené zákonom o zriadení obcí a hraníc obcí (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij)(UL RS, č. 108/06 – oficiálna konsolidovaná verzia a 9/11; ďalej len „ZUODNO“). V článku 5 ZUODNO sa uvádza: „V súlade s týmto zákonom sa za oblasti so zmiešanými národnosťami považujú tie, ktoré sú tak vymedzené súčasným obecným poriadkom obcí Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

Posledná aktualizácia: 27/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Slovensko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

„okresné súdy“.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V zmysle čl. 29 ods. 1 písm. b) Nariadenia uvádzame, že podľa § 398 Civilného sporového poriadku je možné  podať mimoriadny opravný prostriedok „žalobu o obnovu konania“ na príslušný súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni - „okresný súd“.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V zmysle § 125 Civilného sporového poriadku možno podanie urobiť písomne alebo v elektronickej podobe. Podanie urobené bez elektronickej autorizácie treba do 10 dní dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované, inak sa na podanie neprihliada. Súd nevyzýva na dodatočné doručenie podania.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

A čl. 21 ods. 2 písm. b) nariadenia uvádzame, že akceptovaným jazykom na vyhotovenie osvedčenia je „slovenský jazyk“.

Posledná aktualizácia: 06/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Fínsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc vydať európsky platobný rozkaz má Helsinský okresný súd.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 20 nariadenia týkajúci sa preskúmania európskeho platobného rozkazu sa uplatňuje vo Fínsku vo svojej súčasnej podobe. Na účely článku 20 je príslušným súdom Helsinský okresný súd.

Okrem ustanovení článku 20 nariadenia sa na európsky platobný rozkaz vzťahujú aj ustanovenia o mimoriadnych postupoch týkajúcich sa opravných prostriedkov, ktoré sú uvedené v kapitole 31 súdneho poriadku. Medzi ne patria podnety založené na procesnej chybe (paragraf 1 kapitoly 31) a zrušení konečného rozsudku (paragraf 7 kapitoly 31). Paragraf 17 súdneho poriadku obsahuje samostatné ustanovenie o poskytnutí novej lehoty.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Zákon o elektronických službách a komunikácii (verejný sektor) č. 13/2003 obsahuje ustanovenia o zasielaní písomností týkajúcich sa súdneho konania fínskemu súdu. Na základe tohto zákona sú uznanými prostriedkami komunikácie pre konanie o platobnom rozkaze poštová služba, fax alebo elektronická pošta.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Európske platobné rozkazy sa môžu zaslať vo fínskom, švédskom alebo anglickom jazyku.

Posledná aktualizácia: 15/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Švédsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Žiadosti o európsky platobný rozkaz podané vo Švédsku preskúmava švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten) (§ 2 zákona o európskom konaní o platobnom rozkaze).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Žiadosti o revíziu preskúmava odvolací súd (hovrätt) (§ 13 zákona o európskom konaní o platobnom rozkaze). Ak sa žiadosti vyhovie, odvolací súd zároveň rozhodne, že švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí ju opätovne prehodnotí.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o týchto záležitostiach, kontaktujte, prosím, švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (Odkaz sa zobrazí v novom oknewww.kronofogden.se)

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Žiadosti o európske konanie o platobnom rozkaze musia byť v zásade podané v listinnej forme. Švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí môže rozhodnúť, že žiadosti musia byť podané tak, aby sa umožnilo automatické spracovanie údajov (§ 4 nariadenia o európskom konaní o platobnom rozkaze).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V žiadostiach o vykonávanie európskych platobných rozkazov vo Švédsku, ktoré boli v inom členskom štáte vyhlásené za vykonateľné, musí byť platobný rozkaz preložený do švédskeho alebo anglického jazyka (§ 10 nariadenia o európskom konaní o platobnom rozkaze).

Posledná aktualizácia: 23/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Anglicko a Wales

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdmi, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz v Anglicku a Walese, sú súd grófstva a vrchný súd.

Právomoc súdov grófstva je úplne štatutárna a vzťahuje sa na takmer celú oblasť občianskeho práva. Všeobecná právomoc v rámci občianskeho práva sa takmer zhoduje s právomocou vrchného súdu okrem konaní o nárokoch týkajúcich sa osobnej ujmy v hodnote nižšej ako 50 000 GBP a peňažných pohľadávkach v hodnote nižšej ako 15 000 GBP, ktoré sa musia začať na súde grófstva. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadení o právomoci vrchného súdu a súdov grófstva z roku 1991 (v znení zmien). V mnohých zákonoch sa udeľuje výlučná právomoc súdom grófstva, napríklad prakticky vo všetkých veciach podľa zákona o spotrebiteľskom úvere z roku 1974, ako aj v prípade väčšiny úkonov hypotekárnych veriteľov a prenajímateľov.

Nárok môže vydať každý súd grófstva v Anglicku a Walese. Na webovom sídle súdnej služby sú uvedené adresy všetkých Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdov grófstvaOdkaz sa zobrazí v novom okneúdaje o vrchnom súde.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Návrh na preskúmanie podľa článku 20 je v Anglicku a Walese nutné podať na príslušnom súde, ktorý vydal európsky platobný rozkaz v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknečasťou 23 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky, ktoré sú prijateľné pre súdy v Anglicku a Walese na účely začatia konania o európskom platobnom rozkaze: poštová zásielka (na začatie konania je potrebné uhradiť súdny poplatok). V súčasnosti sa posudzuje možnosť elektronického podania tlačiva návrhu. Ďalšie dokumenty vrátane podania odporu však možno súdu poslať poštou, faxom alebo e-mailom v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknečasťou 5.5 Občianskeho súdneho poriadkuOdkaz sa zobrazí v novom oknepraktickými usmerneniami, v ktorých sú uvedené pravidlá podávania a zasielania dokumentov na súd.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 11/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Severné Írsko

Súdne konanie v Severnom Írsku sa riadi Pravidlami Najvyššieho súdu (Severné Írsko) [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland)] z roku 1980 a Pravidlami súdov grófstiev (Severné Írsko) [County Court Rules (Northern Ireland)] z roku 1981. Tieto pravidlá boli ustanovené zákonným predpisom na základe zákona o súdnej právomoci (Severné Írsko) [Judicature (Northern Ireland) Act] z roku 1978.


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdom, ktorý je príslušným na vydávanie európskeho platobného rozkazu v Severnom Írsku, je Vrchný súd (High Court of Justice).

Príslušnosť súdov grófstiev je stanovená výlučne zákonom a je upravená vyhláškou o súdoch grófstiev (Severné Írsko) [County Courts (Northern Ireland) Order] z roku 1980. Preto až do akejkoľvek zmeny vyhlášky je stanovisko také, že pre konania podľa nariadenia nie sú príslušné súdy grófstiev, ale Vrchný súd v rámci svojej všeobecnej príslušnosti, a to bez ohľadu na peňažnú hodnotu konania.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 20 sa v Severnom Írsku môže podať na Vrchnom súde (High Court of Justice) v súlade s článkom 71 časťou IV (Part IV of Order 71) Pravidiel Najvyššieho súdu z roku 1980.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačným prostriedkom, ktorý akceptujú súdy v Severnom Írsku na účely začatia európskeho konania o platobnom rozkaze, je doručovanie poštou. V budúcnosti sa zváži možnosť elektronického podania návrhu. V súlade s článkom 71 ods. 39 (Rule 39 of Order 71) Pravidiel Najvyššieho súdu z roku 1980 možno iné dokumenty, ktoré sa súdu zasielajú v rámci konania o európskom platobnom rozkaze (vrátane námietok), zaslať poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, ak sú takéto možnosti dostupné. Podať návrh a predložiť iné dokumenty v rámci konania o európskom platobnom rozkaze je možné aj osobne.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prípustným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 14/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Škótsko

Riadne občianske súdne konanie v Škótsku sa riadi predovšetkým poriadkom pre riadne konania z roku 1993. Tento poriadok je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle škótskej súdnej služby.

Poriadok sa prijíma formou zákonného nástroja, pričom môže byť potrebné vykonať jeho zmenu formou zákonného nástroja na účely dosiahnutia súladu s nariadením. Takisto bude potrebné vypracovať samostatný súbor pravidiel.

Najvyšší civilný súd upravuje a predpisuje postup a prax, ktoré treba dodržať v každom občianskom súdnom konaní na šerifskom súde, prostredníctvom procesných pravidiel (Act of Sederunt).


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdom, ktorý má právomoc vydať európsky platobný rozkaz v Škótsku, je šerifský súd. Vo všetkých prípadoch sa konanie uskutoční pred súdnym úradníkom.

Nárok môže vydať každý šerifský súd v Škótsku. Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle škótskej súdnej služby sú uvedené adresy všetkých šerifských súdov.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Každú žiadosť treba predložiť súdnemu úradníkovi.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 20 ods. 1 treba podať na formulári 2 v zmysle procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Procesné pravidlá šerifského súdu týkajúce sa európskeho platobného rozkazu) z roku 2008.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 20 ods. 2 treba podať na formulári 3 v zmysle procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Procesné pravidlá šerifského súdu týkajúce sa európskeho platobného rozkazu) z roku 2008.

Formuláre 2 a 3 si možno stiahnuť z Odkaz sa zobrazí v novom oknewebového sídla škótskej súdnej služby.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky, ktoré sú prijateľné pre šerifské súdy v Škótsku na účely začatia konania o európskom platobnom rozkaze: poštová zásielka (na začatie konania je potrebné zaplatiť súdny poplatok). V súčasnosti sa posudzuje možnosť elektronického podania tlačiva návrhu. Ďalšie dokumenty vrátane podania odporu možno súdu takisto poslať poštou.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 13/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky platobný rozkaz - Gibraltár

Súdne konanie v Gibraltári sa riadi Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlami občianskoprávneho konania z roku 1998 (CPR) a doplňujúcimi praktickými pokynmi. Uplatňovanie Pravidiel občianskoprávneho konania v Anglicku a Walese (s úpravami) je ustanovené rokovacím poriadkom Najvyššieho súdu z roku 2000.


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Súdom, ktorý má právomoc vydať európsky platobný rozkaz v Gibraltári, je Najvyšší súd.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 20 musí byť v Gibraltári podaná v súlade s časťou 23 Pravidiel občianskoprávneho konania.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačným prostriedkom, ktorý je prijateľný súdmi v Gibraltári na účely začatia európskeho konania o platobnom rozkaze, je pošta (vzhľadom na potrebu vybrať súdny poplatok na začatie konania).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Úradným jazykom prijateľným podľa článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 28/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.