Evropski plačilni nalog

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

V skladu z belgijskim sodnim zakonikom (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) so za izdajo evropskega plačilnega naloga stvarno in krajevno pristojni: mirovni sodnik (juge de paix/vrederechter), sodišče prve stopnje (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), gospodarsko sodišče (tribunal de l’entreprise/ondernemingsrechtbank) ali delovno sodišče (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Odvisno od okoliščin primera je v belgijskem pravu na voljo več sredstev za ponovno preučitev odločbe:

– Prvič, člen 1051 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo vloži pritožba (appel/hoger beroep) v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika. To velja ne glede na to, ali sta obe stranki sodelovali v postopku.

– Drugič, člen 1048 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo, izdano v odsotnosti ene izmed strank, vloži ugovor (opposition/oppositie) v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika.

– Če teh sredstev ni več mogoče vložiti zoper sodbo civilnega sodišča ali sodbo kazenskega sodišča o civilnih vidikih kazenske zadeve, se lahko v nekaterih okoliščinah, določenih v členu 1133 sodnega zakonika, vloži izredno pravno sredstvo revizije (requête civile/herroeping van het gewijsde) v šestih mesecih od takrat, ko je stranka izvedela za izpodbojni razlog, in sicer z namenom razveljavitve sodbe.

Navedeni roki za vložitev pritožbe, ugovora ali izrednega pravnega sredstva revizije ne vplivajo na:

– roke iz zavezujočih določb nadnacionalnega in mednarodnega prava,

– določbo člena 50 sodnega zakonika, ki omogoča, da se prekluzivni rok pod nekaterimi pogoji, določenimi z zakonom, podaljša,

– možnost uporabe splošnega pravnega načela, ki ga je večkrat potrdilo belgijsko kasacijsko sodišče in v skladu s katerim se rok za izvedbo dejanja podaljša v korist stranke, ki dejanja zaradi višje sile ni mogla opraviti pred iztekom roka.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V Belgiji sta dve sredstvi komuniciranja, ki sta sprejemljivi za namene te uredbe in dostopni sodiščem: obrazec zahtevka A v Prilogi I se lahko skupaj z dokazili vloži neposredno v tajništvu pristojnega sodišča ali pošlje pristojnemu sodišču s priporočeno pošto.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Za namene člena 21(2)(b) Belgija v skladu z belgijsko nacionalno zakonodajo ne sprejema nobenega jezika razen uradnega jezika ali enega od uradnih jezikov kraja izvršbe.

Zadnja posodobitev: 28/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.