Evropski plačilni nalog

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Bolgarija

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Zahtevek za izdajo evropskega plačilnega naloga se vloži pri okrožnem sodišču, ki je pristojno na območju naslova dolžnikovega stalnega prebivališča, začasnega prebivališča ali kraja izvršbe (člen 625(1) zakonika o civilnem postopku).

Če je zadevo mogoče spodbijati, lahko tožena stranka spodbija krajevno pristojnost, vendar mora to storiti pred vložitvijo ugovora na predlog (člen 625(2) zakonika o civilnem postopku).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Ta postopek ureja člen 626a zakonika o civilnem postopku:

Člen 626a (1) Tožena stranka lahko pred pristojnim sodiščem zahteva ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga v skladu s pogoji in po postopku iz člena 20 Uredbe (ES).

(2) Vloga za ponovno preučitev se vloži v 30 dneh od dneva, ko je bila tožena stranka dejansko seznanjena z vsebino odločbe ali po prenehanju okoliščin iz člena 20(1)(b) Uredbe.

(3) Sodišče kopijo vloge pošlje drugi stranki, ki lahko nanjo odgovori v roku enega tedna po njenem prejetju.

(4) Vloga se preuči brez navzočnosti javnosti. Sodišče lahko vlogo preuči na javni obravnavi, če meni, da je to primerno.

(5) Zoper odločitev sodišča se ni mogoče pritožiti.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Sporočila v zvezi z evropskim plačilnim nalogom se vročajo prek sodnih uradnikov, pošte ali kurirske službe kot priporočeno pismo s povratnico. Kadar v kraju, kjer se vročitev opravi, ni sodišča, vročitev lahko opravi tudi občina ali kabinet župana (člen 42(1) zakonika o civilnem postopku).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Republika Bolgarija sprejema evropske plačilne naloge, ki jim je priložen prevod v bolgarščino.

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.