Evropski plačilni nalog

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Bolgarija

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Zahtevek za izdajo evropskega plačilnega naloga se vloži pri okrožnem sodišču, ki je pristojno na območju naslova dolžnikovega stalnega prebivališča, začasnega prebivališča ali kraja izvršbe (člen 625(1) zakonika o civilnem postopku).

Če je zadevo mogoče spodbijati, lahko tožena stranka spodbija krajevno pristojnost, vendar mora to storiti pred vložitvijo ugovora na predlog (člen 625(2) zakonika o civilnem postopku).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Ta postopek ureja člen 626a zakonika o civilnem postopku:

Člen 626a (1) Tožena stranka lahko pred pristojnim sodiščem zahteva ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga v skladu s pogoji in po postopku iz člena 20 Uredbe (ES).

(2) Vloga za ponovno preučitev se vloži v 30 dneh od dneva, ko je bila tožena stranka dejansko seznanjena z vsebino odločbe ali po prenehanju okoliščin iz člena 20(1)(b) Uredbe.

(3) Sodišče kopijo vloge pošlje drugi stranki, ki lahko nanjo odgovori v roku enega tedna po njenem prejetju.

(4) Vloga se preuči brez navzočnosti javnosti. Sodišče lahko vlogo preuči na javni obravnavi, če meni, da je to primerno.

(5) Zoper odločitev sodišča se ni mogoče pritožiti.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Veljavni načini vročanja so opredeljeni v veljavnem zakoniku o pravdnem postopku.

Naslov za vročanje ureja člen 38:

„Člen 38(1) Sporočilo se vroči na naslov, navedenem v zadevi.

(2) Vročitev se lahko opravi na elektronskem naslovu, ki ga stranka izbere za vročitev prek:

1. enotnega portal e-pravosodje;

2. kvalificirane storitve elektronske priporočene dostave v skladu s členom 3(37) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257/73, v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 910/2014).

(3) Če se stranka ni odločila za vročitev v skladu z odstavkom 2, vendar je navedla elektronski naslov, se vročitev opravi na navedenem naslovu.

(4) Soglasje za vročitev v skladu z odstavkoma 2 in 3 se lahko kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost že izvedenih dejanj.

(5) Če vročitve ni mogoče opraviti v skladu z odstavki 1 do 3, se sporočilo vroči na trenutni naslov stranke ali, če tega ni, na njen stalni naslov.

(6) Stranka lahko navede elektronski naslov za vročitev izvedencu, priči ali tretji osebi, ki mora predložiti listino, s katero razpolaga.“

Člen 38a določa, da mora oseba, ki je izvršila postopkovno dejanje v elektronski obliki, navesti elektronski naslov za obvestilo o prejemu elektronske izjave in za rezultat tehničnega preverjanja dejanja. Oseba, ki opravi postopkovno dejanje v elektronski obliki, se lahko strinja, da bo sprejemala elektronske izjave in elektronske dokumente sodišča, ki obravnava zadevo, v postopku na ustrezni ravni pristojnosti ali na vseh ravneh. Oseba, ki opravi postopkovno dejanje v elektronski obliki, se strinja, da bo sprejemala elektronske izjave in elektronske dokumente, sporočila, vabila in pisanja sodišča, ki obravnava zadevo, v postopku na ustrezni ravni pristojnosti ali na vseh ravneh. Soglasje se lahko kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost že izvedenih dejanj.

Vročitve kreditnim in finančnim institucijam, vključno s tistimi, ki izvajajo izterjavo dolgov do potrošnikov, zavarovalnicam in pozavarovalnicam, trgovcem, ki dobavljajo energijo ali plin ali zagotavljajo poštne ali elektronske komunikacije ali storitve oskrbe z vodo in kanalizacijo, ali notarjem in zasebnim sodnim izvršiteljem se opravijo samo v skladu s postopkom iz člena 38(2) na elektronski naslov, ki ga ti navedejo. (člen 50(5) zakonika o civilnem postopku).

Vročitev odvetniku se opravi prek enotnega portala e-pravosodje ali kjer koli ima pisarno. (člen 51(1) zakonika o civilnem postopku).

Vročitev državnim institucijam in občinam se opravi samo v skladu s postopkom iz člena 38(2) na elektronski naslov, ki ga te navedejo. (člen 52(2) zakonika o civilnem postopku).

V skladu s členom 42 se sporočila vročajo prek sodnih uradnikov, pošte ali kurirske službe kot priporočena pisma s povratnico. Kadar v kraju, kjer se vročitev opravi, ni sodišča, vročitev lahko opravi tudi občina ali kabinet župana.

Sodišče lahko na predlog stranke odredi, da sporočila vroči zasebni sodni izvršitelj. Stroške zasebnega sodnega izvršitelja krije stranka.

Če sporočilo ni vročeno na enega od zgoraj navedenih načinov ali v primeru katastrofe, nesreče ali drugih nepredvidenih okoliščin, lahko sodišče izjemoma odredi, da vročitev opravi uradnik sodišča po telefonu, na elektronski naslov za vročanje, po teleksu, telefaksu ali s telegramom.

Načini vročanja so določeni v členu 43 zakonika o civilnem postopku:

člen 43(1): Sporočila se lahko vročijo osebno ali s strani katere koli druge osebe.

(2) Sodišče lahko odredi vročitev sporočila tako, da ga doda v spis zadeve ali ga namesti na vrata ali poštni predal naslovnika.

(3) Sodišče lahko odredi, da se sporočilo vroči z javno objavo.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Republika Bolgarija sprejema evropske plačilne naloge, ki jim je priložen prevod v bolgarščino.

Zadnja posodobitev: 26/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.