Evropski plačilni nalog

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za odločanje o zahtevkih za izdajo in ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga ter za izdajo potrdila o izvršljivosti evropskega plačilnega naloga je izključno pristojno naslednje sodišče:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Telefon: +385 1 4897 222

Telefaks: +385 1 4920-871

E-naslov:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Spletni naslov: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Gospodarsko sodišče v Zagrebu odloča o zahtevkih za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga. Zoper odločitev sodišča pritožba ni mogoča.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Obrazce, druge zahtevke ali izjave je treba predložiti v pisni obliki, po telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Evropskemu plačilnemu nalogu je treba priložiti prevod v hrvaščino, ki ga overi oseba, ki je za to pooblaščena.

Zadnja posodobitev: 30/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.