Evropski plačilni nalog

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za odločanje o zahtevkih za izdajo in za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga ter za izdajo potrdila o izvršljivosti evropskega plačilnega naloga je pristojno vsako občinsko sodišče (općinski sud) oz. za zadeve, ki so v stvarni pristojnosti gospodarskih sodišč, gospodarsko sodišče (trgovački sud) glede na stalno ali običajno prebivališče oz. sedež tožene stranke.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Sodišče odloča o zahtevkih za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga. Zoper odločitev sodišča pritožba ni mogoča.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Obrazce, druge zahtevke ali izjave je treba predložiti v pisni obliki, po telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Evropskemu plačilnemu nalogu je treba priložiti prevod v hrvaščino, ki ga overi oseba, ki je za to pooblaščena.

Zadnja posodobitev: 04/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.