Evropski plačilni nalog

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Na Češkem se bodo za določitev, katera sodišča so pristojna za izdajo evropskega plačilnega naloga, uporabljale splošne pravne določbe, ki določajo pristojnost v zadevah na področju civilnega prava, iz Zakona št. 99/1963 („zakonik o civilnem postopku“).

Stvarno pristojnost določajo členi 9 do 12, krajevno pristojnost pa členi 84 do 89a zakonika o civilnem postopku.

Glede na predvidene vrste zadev bodo običajno stvarno pristojna okrožna sodišča, merilo za določitev krajevne pristojnosti pa bo običajno prebivališče/sedež tožene stranke.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Za obravnavo postopka ponovne preučitve sodnega varstva je pristojno sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji.

Pristojno sodišče mora neposredno uporabljati člen 20 Uredbe. Zoper odločbo, s katero se zavrne zahtevek za ponovno preučitev, je možna pritožba.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V skladu s členom 42 zakonika o civilnem postopku so sprejemljiva naslednja sredstva komuniciranja:

(a) elektronska pošta z naprednim elektronskim podpisom v skladu z zakonom o elektronskih podpisih št. 227/2000, kakor je bil spremenjen;

(b) elektronska pošta brez naprednega elektronskega podpisa;

(c) telefaks.

Če se vloge posredujejo s sredstvi iz odstavkov (b) in (c), je treba v treh dneh poslati tudi izvirnike obrazcev, sicer sodišče teh vlog ne bo obravnavalo.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Češka republika sprejema samo češki jezik.

Zadnja posodobitev: 11/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.