Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski plačilni nalog

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Sodišča, ki so pristojna za izdajanje evropskih plačilnih nalogov v Angliji in Walesu, so grofijska sodišča in višje sodišče (High Court of Justice).

Pristojnost grofijskih sodišč je v celoti določena z zakonom in zajema skoraj celotno področje civilnega prava. Splošna pristojnost na področju civilnega prava je večinoma skladna s pristojnostjo višjega sodišča, vendar pa je treba odškodninske zahtevke za telesne poškodbe, ki so nižji od 50 000 GBP, in denarne zahtevke, ki so nižji od 15 000 GBP, vložiti pri grofijskem sodišču. Dodatne informacije so na voljo v Odredbi o pristojnosti višjega sodišča in grofijskih sodišč iz leta 1991 (High Court and County Courts Jurisdiction Order) (kakor je bila spremenjena). Številni zakoni določajo izključno pristojnost grofijskih sodišč, na primer za skorajda vse zadeve v skladu z zakonom o potrošniških kreditih iz leta 1974 (Consumer Credit Act) ter za večino tožb s strani hipotekarnih posojilodajalcev in najemodajalcev.

Zahtevek se lahko vloži pri katerem koli grofijskem sodišču v Angliji in Walesu. Naslovi vseh grofijskih sodišč in podatki glede višjega sodišča so na voljo na spletišču sodne službe.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Zahtevek za ponovno preučitev na podlagi člena 20 je treba vložiti pri pristojnem sodišču, ki je evropski plačilni nalog izdalo, v skladu z delom 23 Pravil o civilnem postopku.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Način sporočanja, sprejemljiv za sodišča v Angliji in Walesu za namene začetka postopka za izdajo evropskega plačilnega naloga, je po pošti (zaradi sodne takse, potrebne za začetek postopka). Trenutno je v obravnavanju možnost elektronske predložitve obrazca zahtevka. Vendar se lahko nadaljnji dokumenti, vključno z ugovori, sodišču pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti v skladu z delom 5.5 Pravil o civilnem postopku in praktičnih navodil, ki vsebuje pravila za izpolnjevanje in pošiljanje dokumentov na sodišče.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) je sprejemljivi uradni jezik angleščina.

Zadnja posodobitev: 11/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.