Evropski plačilni nalog

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

V Estoniji postopke za evropske plačilne naloge izvajajo stvarno pristojna okrajna sodišča.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Evropski plačilni nalog se lahko izpodbija z vložitvijo pritožbe v skladu s postopkom iz člena 4891 zakonika o civilnem postopku. Pritožba se vloži pri okrajnem sodišču, ki je izdalo plačilni nalog. Odločitev o pritožbi se lahko izpodbija pred okrožnim sodiščem, ki je pristojno za odločanje.

Izjemoma se lahko na zahtevo udeleženca v postopku, če so se pojavili novi dokazi, zahteva za ponovno preučitev sodne odločbe, ki je že začela veljati, vloži tudi pri vrhovnem sodišču v skladu s postopkom iz poglavja 68 zakonika o civilnem postopku.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Komunikacijska sredstva, ki so sprejemljiva v postopku za evropski plačilni nalog in ki jih sprejemajo estonska sodišča, so neposredna vložitev ter sporočanje po pošti, faksu in poteh elektronskega prenosa, v skladu z zahtevami glede oblike in pravili, določenimi v Zakoniku o civilnem postopku. Podrobnejša pravila za predložitev elektronskih dokumentov sodiščem in zahteve za obliko dokumentov so določeni v uredbi, ki jo je izdal minister za pravosodje.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) Uredbe se evropski plačilni nalog sprejme za izvršbo v Estoniji, če je v estonskem ali angleškem jeziku ali če mu je priložen prevod v estonskem ali angleškem jeziku.

Zadnja posodobitev: 17/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.