Evropski plačilni nalog

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Finska

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga je pristojno okrožno sodišče (käräjäoikeus) v Helsinkih.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 20 Uredbe, ki se nanaša na ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga, se na Finskem uporablja v obstoječi obliki. Pristojno sodišče za namene uporabe člena 20 je okrožno sodišče v Helsinkih.

Poleg določb člena 20 Uredbe se za evropski plačilni nalog uporabljajo tudi določbe o izrednih pravnih sredstvih iz poglavja 31 Zakonika o sodnem postopku. Sem spadajo pritožbe zaradi kršitve določb postopka (oddelek 1 poglavja 31) in razveljavitev pravnomočne sodbe (oddelek 7 poglavja 31). Oddelek 17 Zakonika o sodnem postopku vsebuje ločeno določbo o določitvi novega roka.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Zakon o elektronskih storitvah in komunikacijah v javnem sektorju (št. 13/2003) vsebuje določbe o pošiljanju procesnih dokumentov finskim sodiščem. Sredstva komuniciranja, ki so sprejemljiva v zvezi s postopkom za evropski plačilni nalog, so v skladu s tem zakonom pošta, telefaks ali elektronska pošta.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Evropski plačilni nalog se lahko pošlje v finskem, švedskem ali angleškem jeziku.

Zadnja posodobitev: 22/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.