Evropski plačilni nalog

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga so pristojni oddelek za spore v zvezi z varstvom (juge des contentieux de la protection), predsednik splošnega sodišča (tribunal judiciaire), okrajno sodišče (tribunal de proximité) in predsednik gospodarskega sodišča (tribunal de commerce) v mejah svoje stvarne pristojnosti.

Kadar Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ne določa krajevno pristojnega sodišča, ampak sodišča države članice, je pristojno sodišče v kraju, kjer prebiva tožena stranka ali ena od toženih strank.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Pravila, ki urejajo postopek ponovne proučitve v izjemnih primerih, predvidena v členu 20 Uredbe, so enaka tem, ki se uporabljajo v ugovornem postopku. Zahteva za ponovno proučitev se predloži pristojnemu sodnemu organu, ki je izdal sklep o evropskem plačilnem nalogu.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Zahtevo za evropski plačilni nalog je mogoče na pristojni sodni organ nasloviti po pošti ali elektronski pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljivi jeziki v skladu s členom 21(2)(b) so: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ter španščina.

Zadnja posodobitev: 13/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.