Evropski plačilni nalog

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Uvod

Podrobnosti glede izvajanja Uredbe o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog v Nemčiji so določene v zakonu o izboljšanju čezmejne izterjave dolgov in vročanja listin.


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za vso Nemčijo je pristojno okrožno sodišče (Amtsgericht) Berlin-Wedding. Kontaktni podatki sodišča:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Telefon: +49 (0)30901560
Telefaks: +49 (0)3090156203

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Za postopek za izdajo plačilnega naloga je pristojno okrožno sodišče Wedding.

Morebitne naknadne spore rešuje sodišče, ki ga je vlagatelj navedel kot sodišče z mednarodno pristojnostjo. Če to sodišče ni pristojno za odločanje o sporu, lahko zadevo predloži nemškemu sodišču, ki ima mednarodno pristojnost. Mednarodno pristojnost praviloma ureja relevantni zakonodajni akt EU, to je Uredba (EU) št. 1215/2012.

Obseg in potek postopka ponovne preučitve sta v veliki meri določena že v členu 20 Uredbe. Zakon določa, da mora vlagatelj prepričljivo izkazati dejstva, ki po njegovem mnenju upravičujejo razveljavitev evropskega plačilnega naloga. Sodišče, ki je mednarodno pristojno (glej zgoraj), odloči s sklepom, zoper katerega se ni mogoče pritožiti. Če evropski plačilni nalog razglasi za ničen, se postopek zaključi v skladu z Uredbo.

To pa ne velja za delovnopravna vprašanja, za katera je v skladu s členom 2 in členom 46b(2) zakona o delovnih sodiščih (Arbeitsgerichtsgesetz) pristojno delovno sodišče z mednarodno pristojnostjo, ki bi bilo pristojno v postopku za tožbo, vloženo v prvotnem postopku (Urteilsverfahren).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vloga za evropski plačilni nalog se razen v papirni obliki lahko odda tudi v elektronski obliki, če tak način oddaje dovoli pristojno sodišče. Na okrožnem sodišču Wedding je oddajanje elektronskih vlog mogoče. Za oddajo elektronskih vlog pri okrožnem sodišču Wedding je potrebna posebna programska oprema. Več informacij je na voljo na povezavi https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Samo nemški jezik je sprejemljiv.

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.